Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιπποκράτους 4
106 79, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3613379
Fax: +30 210 3612084

Επικοινωνία

Τελευταία νέα

ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΈΣ ΣΧΈΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΎΓΩΝ ΔΥΝΆΜΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) 2016/1103

Η ELC ενδιαφέρθηκε για τον ευρωπαϊκό κανονισμό 2016/1103, για την εφαρμογή της ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου, της αναγνώρισης και της εκτέλεσης αποφάσεων σε γαμικές διαφορές. Η μελέτη αυτή μας επέτρεψε να είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας σχετικά με το θέμα, ώστε να σας παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες.

 

Ο εν λόγω κανονισμός, που εγκρίθηκε στις 24 Ιουνίου 2016, είναι το αποτέλεσμα πολυετών συζητήσεων. Εφαρμόζεται στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των ζευγαριών με αλλοδαπά στοιχεία και αυτό, σύμφωνα με τον μηχανισμό ενισχυμένης συνεργασίας. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή του κανονισμού θα περιοριστεί στα κράτη μέλη που το επιθυμούν ρητά.

 

Ο κανονισμός θεσπίζει εναρμονισμένους συνδετικούς παράγοντες για τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου δικαίου στο καθεστώς των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων και του αρμόδιου δικαστηρίου. Ο κανονισμός απλουστεύει επίσης την αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων που αφορούν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων.

 

Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε μόνο με το μέρος του κανονισμού που αφορά το εφαρμοστέο δίκαιο στο καθεστώς των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων.

 

1.         Το πεδίο εφαρμογής

 

Ο κανονισμός εφαρμόζεται στις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων με αλλοδαπό στοιχείο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι σύζυγοι

 

Για συζύγους της ίδιας εθνικότητας :

 

-    με συνήθη διαμονή σε διαφορετικά κράτη κατά τον χρόνο τέλεσης του γάμου ή της κατάρτισης της συμφωνίας που οργανώνει ή τροποποιεί το καθεστώς τους, ή

 

-   με περιουσία οποιουδήποτε συζύγου σε κράτος διαφορετικό από εκείνο της ιθαγένειας ή της κατοικίας, ή

 

-  να έχουν τελέσει το γάμο τους σε κράτος διαφορετικό από εκείνο της ιθαγένειας ή της κατοικίας τους.

 

Σύζυγοι διαφορετικής ιθαγένειας, ανεξαρτήτως του τόπου συνήθους διαμονής τους, του τόπου της περιουσίας τους ή του τόπου τέλεσης του γάμου.

 

Ενισχυμένη συνεργασία (άρθρο 70)

 

Ο κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε ενισχυμένη συνεργασία. Τα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη πρέπει να θεωρούνται ως τρίτα κράτη κατά την εφαρμογή του κανονισμού.

 

Εξαιρέσεις (που προβλέπονται στο άρθρο 1)

 

Από το πεδίο εφαρμογής εξαιρούνται φορολογικά, τελωνειακά και διοικητικά θέματα, η δικαιοπρακτική ικανότητα των συζύγων, η ύπαρξη, η εγκυρότητα ή η αναγνώριση του γάμου, οι υποχρεώσεις διατροφής, η κληρονομική διαδοχή, η δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο σε θέματα διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού ή ακύρωσης γάμου, η κοινωνική ασφάλιση, το δικαίωμα μεταβίβασης ή προσαρμογής μεταξύ συζύγων, η φύση των εμπράγματων δικαιωμάτων κ.λπ.

 

Διαχρονική εφαρμογή (άρθρα 69 και 70)

 

Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 28 Ιουλίου 2016.

 

2.         Εφαρμοστέο δίκαιο ελλείψει επιλογής από τους συζύγους (άρθρο 26)

 

Εάν δεν έχει οριστεί κανένας νόμος, χρησιμοποιείται μια ιεραρχία συνδετικών παραγόντων για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου:

  1. Η πρώτη κοινή συνήθης διαμονή των συζύγων μετά την τέλεση του γάμου.
  2. Σε αντίθετη περίπτωση, η κοινή ιθαγένεια κατά τον χρόνο του γάμου. Το κριτήριο αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι σύζυγοι έχουν πολλές κοινές ιθαγένειες.
  3. Σε αντίθετη περίπτωση, το δίκαιο του κράτους με το οποίο οι σύζυγοι έχουν τον στενότερο δεσμό κατά τον χρόνο τέλεσης του γάμου.

 

Κατ' εξαίρεση, η αρμόδια δικαστική αρχή μπορεί να αποφασίσει ότι εφαρμόζεται το δίκαιο κράτους άλλου από εκείνο της πρώτης κοινής συνήθους διαμονής μετά την τέλεση του γάμου, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις

 

-     Ότι ένας από τους συζύγους ζητάει ,

-     Ότι οι σύζυγοι είχαν την τελευταία κοινή συνήθη διαμονή τους σε αυτό το άλλο κράτος για χρονικό διάστημα σημαντικά μεγαλύτερο από την πρώτη κοινή συνήθη διαμονή τους,

-      Ότι και οι δύο σύζυγοι βασίστηκαν στο δίκαιο του άλλου κράτους για να οργανώσουν ή να σχεδιάσουν τις περιουσιακές τους σχέσεις,

-      Ότι οι σύζυγοι δεν έχουν συνάψει συμφωνία πριν από την ημερομηνία της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους στο εν λόγω άλλο κράτος.

 

3.         Επιλογή δικαίου

 

Ο κανονισμός παρέχει τη δυνατότητα επιλογής του δικαίου ενός από τα κράτη του οποίου τουλάχιστον ένας από τους συζύγους είναι υπήκοος ή του δικαίου της συνήθους διαμονής του κατά τον χρόνο της επιλογής (άρθρο 22). Αυτή η επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου στο καθεστώς των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή.

 

Για να είναι έγκυρη η επιλογή, πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις, ιδίως

 

-      Τυπικές προϋποθέσεις: η συμφωνία επιλογής πρέπει να είναι γραπτή, να φέρει ημερομηνία και να υπογράφεται και από τους δύο συζύγους. Προστίθενται ορισμένες προϋποθέσεις για ειδικές περιπτώσεις (άρθρο 23), για παράδειγμα όταν οι σύζυγοι κατοικούν σε διαφορετικά κράτη μέλη.

 

-      Υλικές προϋποθέσεις: η ύπαρξη και η εγκυρότητα της ουσίας υπόκεινται στο δίκαιο που επιλέγουν οι σύζυγοι ως εφαρμοστέο στο περιουσιακό καθεστώς των συζύγων (άρθρο 24).

 

 

4.         Τα χαρακτηριστικά του εφαρμοστέου δικαίου

 

Ο κανονισμός διακρίνει διάφορες αρχές σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις περιουσιακές σχέσεις των ζευγαριών με αλλοδαπά στοιχεία.

 

Πρώτον, η αρχή της καθολικότητας του εφαρμοστέου δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 20 προβλέπει ότι το ορισθέν δίκαιο εφαρμόζεται ακόμη και αν το δίκαιο αυτό δεν είναι το δίκαιο κράτους μέλους.

 

Στη συνέχεια, υπάρχει η αρχή της ενότητας του εφαρμοστέου δικαίου. Η αρχή αυτή προβλέπει ότι ο νόμος θα εφαρμόζεται σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ζευγαριού, ανεξάρτητα από τον τόπο (άρθρο 21) ή τη φύση τους.

 

Υπάρχει επίσης η αρχή του αμετάβλητου του εφαρμοστέου δικαίου. Ορίζεται από το γεγονός ότι το γαμικό καθεστώς καθορίζεται από το εφαρμοστέο δίκαιο από την αρχική στιγμή της τέλεσης του γάμου και δεν τροποποιείται στη συνέχεια.

 

Τέλος, όπως προβλέπει το άρθρο 27 του παρόντος κανονισμού, το εφαρμοστέο δίκαιο στο καθεστώς των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων διέπει διαφορετικούς τομείς: αυτό είναι το πεδίο εφαρμογής του εφαρμοστέου δικαίου.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις εξαιρέσεις από το εφαρμοστέο δίκαιο, όπως η δημόσια τάξη (άρθρο 31) και το αναγκαστικό δίκαιο (άρθρο 30).

ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/1103

 

Το δικηγορικό μας γραφείο ενδιαφέρθηκε για τον ευρωπαϊκό κανονισμό 2016/1103 για την εφαρμογή της ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου, της αναγνώρισης και της εκτέλεσης αποφάσεων σε γαμικές διαφορές. Η μελέτη αυτή μας επέτρεψε να είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας σχετικά με το θέμα, ώστε να σας παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες.

Ο εν λόγω κανονισμός, που εγκρίθηκε στις 24 Ιουνίου 2016, είναι το αποτέλεσμα πολυετών συζητήσεων. Εφαρμόζεται στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των ζευγαριών με αλλοδαπά στοιχεία και αυτό, σύμφωνα με τον μηχανισμό ενισχυμένης συνεργασίας. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή του κανονισμού θα περιοριστεί στα κράτη μέλη που το επιθυμούν ρητά.

Ο κανονισμός θεσπίζει εναρμονισμένους συνδετικούς παράγοντες για τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου δικαίου στο καθεστώς των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων και του αρμόδιου δικαστηρίου. Ο κανονισμός απλουστεύει επίσης την αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων που αφορούν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων.

Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε μόνο με το μέρος του κανονισμού που αφορά το εφαρμοστέο δίκαιο στο καθεστώς των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων.

1.       Το πεδίο εφαρμογής

Ο κανονισμός εφαρμόζεται στις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων με αλλοδαπό στοιχείο.

Οι ενδιαφερόμενοι σύζυγοι

Για συζύγους της ίδιας εθνικότητας :

      με συνήθη διαμονή σε διαφορετικά κράτη κατά τον χρόνο τέλεσης του γάμου ή της κατάρτισης της συμφωνίας που οργανώνει ή τροποποιεί το καθεστώς τους, ή

      με περιουσία οποιουδήποτε συζύγου σε κράτος διαφορετικό από εκείνο της ιθαγένειας ή της κατοικίας, ή

      να έχουν τελέσει το γάμο τους σε κράτος διαφορετικό από εκείνο της ιθαγένειας ή της κατοικίας τους.

Σύζυγοι διαφορετικής ιθαγένειας, ανεξαρτήτως του τόπου συνήθους διαμονής τους, του τόπου της περιουσίας τους ή του τόπου τέλεσης του γάμου.

Ενισχυμένη συνεργασία (άρθρο 70)

Ο κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε ενισχυμένη συνεργασία. Τα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη πρέπει να θεωρούνται ως τρίτα κράτη κατά την εφαρμογή του κανονισμού.

Εξαιρέσεις (που προβλέπονται στο άρθρο 1)

Από το πεδίο εφαρμογής εξαιρούνται φορολογικά, τελωνειακά και διοικητικά θέματα, η δικαιοπρακτική ικανότητα των συζύγων, η ύπαρξη, η εγκυρότητα ή η αναγνώριση του γάμου, οι υποχρεώσεις διατροφής, η κληρονομική διαδοχή, η δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο σε θέματα διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού ή ακύρωσης γάμου, η κοινωνική ασφάλιση, το δικαίωμα μεταβίβασης ή προσαρμογής μεταξύ συζύγων, η φύση των εμπράγματων δικαιωμάτων κ.λπ.

Διαχρονική εφαρμογή (άρθρα 69 και 70)

Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 28 Ιουλίου 2016.

2.       Εφαρμοστέο δίκαιο ελλείψει επιλογής από τους συζύγους (άρθρο 26)

Εάν δεν έχει οριστεί κανένας νόμος, χρησιμοποιείται μια ιεραρχία συνδετικών παραγόντων για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου:

  1. Η πρώτη κοινή συνήθης διαμονή των συζύγων μετά την τέλεση του γάμου.
  2. Σε αντίθετη περίπτωση, η κοινή ιθαγένεια κατά τον χρόνο του γάμου. Το κριτήριο αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι σύζυγοι έχουν πολλές κοινές ιθαγένειες.
  3. Σε αντίθετη περίπτωση, το δίκαιο του κράτους με το οποίο οι σύζυγοι έχουν τον στενότερο δεσμό κατά τον χρόνο τέλεσης του γάμου.

Κατ' εξαίρεση, η αρμόδια δικαστική αρχή μπορεί να αποφασίσει ότι εφαρμόζεται το δίκαιο κράτους άλλου από εκείνο της πρώτης κοινής συνήθους διαμονής μετά την τέλεση του γάμου, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις

      Ότι ένας από τους συζύγους ζητάει ,

      Ότι οι σύζυγοι είχαν την τελευταία κοινή συνήθη διαμονή τους σε αυτό το άλλο κράτος για χρονικό διάστημα σημαντικά μεγαλύτερο από την πρώτη κοινή συνήθη διαμονή τους,

     Ότι και οι δύο σύζυγοι βασίστηκαν στο δίκαιο του άλλου κράτους για να οργανώσουν ή να σχεδιάσουν τις περιουσιακές τους σχέσεις,

     Ότι οι σύζυγοι δεν έχουν συνάψει συμφωνία πριν από την ημερομηνία της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους στο εν λόγω άλλο κράτος.

3.       Επιλογή δικαίου

Ο κανονισμός παρέχει τη δυνατότητα επιλογής του δικαίου ενός από τα κράτη του οποίου τουλάχιστον ένας από τους συζύγους είναι υπήκοος ή του δικαίου της συνήθους διαμονής του κατά τον χρόνο της επιλογής (άρθρο 22). Αυτή η επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου στο καθεστώς των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή.

Για να είναι έγκυρη η επιλογή, πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις, ιδίως

       Τυπικές προϋποθέσεις: η συμφωνία επιλογής πρέπει να είναι γραπτή, να φέρει ημερομηνία και να υπογράφεται και από τους δύο συζύγους. Προστίθενται ορισμένες προϋποθέσεις για ειδικές περιπτώσεις (άρθρο 23), για παράδειγμα όταν οι σύζυγοι κατοικούν σε διαφορετικά κράτη μέλη.

      Υλικές προϋποθέσεις: η ύπαρξη και η εγκυρότητα της ουσίας υπόκεινται στο δίκαιο που επιλέγουν οι σύζυγοι ως εφαρμοστέο στο περιουσιακό καθεστώς των συζύγων (άρθρο 24).

4.       Τα χαρακτηριστικά του εφαρμοστέου δικαίου

Ο κανονισμός διακρίνει διάφορες αρχές σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις περιουσιακές σχέσεις των ζευγαριών με αλλοδαπά στοιχεία.

Πρώτον, η αρχή της καθολικότητας του εφαρμοστέου δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 20 προβλέπει ότι το ορισθέν δίκαιο εφαρμόζεται ακόμη και αν το δίκαιο αυτό δεν είναι το δίκαιο κράτους μέλους.

Στη συνέχεια, υπάρχει η αρχή της ενότητας του εφαρμοστέου δικαίου. Η αρχή αυτή προβλέπει ότι ο νόμος θα εφαρμόζεται σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ζευγαριού, ανεξάρτητα από τον τόπο (άρθρο 21) ή τη φύση τους.

Υπάρχει επίσης η αρχή του αμετάβλητου του εφαρμοστέου δικαίου. Ορίζεται από το γεγονός ότι το γαμικό καθεστώς καθορίζεται από το εφαρμοστέο δίκαιο από την αρχική στιγμή της τέλεσης του γάμου και δεν τροποποιείται στη συνέχεια.

 

Τέλος, όπως προβλέπει το άρθρο 27 του παρόντος κανονισμού, το εφαρμοστέο δίκαιο στο καθεστώς των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων διέπει διαφορετικούς τομείς: αυτό είναι το πεδίο εφαρμογής του εφαρμοστέου δικαίου.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις εξαιρέσεις από το εφαρμοστέο δίκαιο, όπως η δημόσια τάξη (άρθρο 31) και το αναγκαστικό δίκαιο (άρθρο 30).

 

 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ COVID-19.

"Καταλήξαμε σε συμφωνία για το σχέδιο ανάκαμψης και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό [...] Η συμφωνία αυτή στέλνει ένα συγκεκριμένο μήνυμα ότι η ΕΕ αποτελεί κινητήρια δύναμη. "Αυτά ήταν τα λόγια του Σαρλ Μισέλ, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μετά τη Σύνοδο Κορυφής της 17ης-21ης Ιουλίου 2020, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ηγέτες της ΕΕ διαπραγματεύτηκαν τον προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027.

Ο προϋπολογισμός αυτός αντιπροσωπεύει συνολικά 1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας μέσω μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και πιο ανθεκτικής Ευρώπης. Για να υποστηριχθεί αυτό, το NextGenerationEU, ως προσωρινό μέσο, δημιουργήθηκε για την τόνωση της ανάκαμψης ώστε να αντιμετωπιστεί ο πρωτοφανής χαρακτήρας της κατάστασης.

Πρώτον, το NextGenerationEU εισάγει ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης για την ΕΕ. Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της θα διατηρήσει την τυπική δομή, δηλαδή τελωνειακούς δασμούς επί των εισαγωγών από τρίτες χώρες, εισφορά επί μέρους του ΦΠΑ και εισφορές βάσει του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος.

Πρώτον, η καινοτομία έγκειται στην προέλευση των δανείων που χορηγούνται στα κράτη μέλη. Θα γίνουν δυνατές χάρη στους "δανειακούς πόρους", δηλαδή τα δάνεια που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην κεφαλαιαγορά. Δεύτερον, το σχέδιο ανάκαμψης σκοπεύει να δημιουργήσει νέους πόρους που θα επικεντρώνονται στις οικολογικές προτεραιότητες. Για παράδειγμα, μια εισφορά στα μη ανακυκλωμένα πλαστικά ή ένας φόρος στις δραστηριότητες των μεγάλων εταιρειών είναι παραδείγματα εισφορών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή του σχεδίου ανάκτησης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν ποτέ στο παρελθόν συμφωνήσει να αναλάβουν ένα τόσο μεγάλο ποσό χρέους στο όνομα της κοινής αλληλεγγύης.  Παρά ταύτα, η δέσμευση αυτή λέει πολλά για την προθυμία των κρατών να διατηρήσουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Ο ετήσιος προϋπολογισμός για το 2021 ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 17 Μαρτίου 2021.

Μέχρι στιγμής, 16 κράτη μέλη έχουν επικυρώσει το ταμείο για το τρέχον έτος. Ωστόσο, στις 26 Μαρτίου 2021, η διαδικασία επικύρωσης ανεστάλη στη Γερμανία. Πράγματι, το γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο επιλήφθηκε συνοπτικών διαδικασιών και ανέστειλε τη διαδικασία επικύρωσης. Ο λόγος είναι ότι η Γερμανία ήταν πάντα απρόθυμη να μοιραστεί το βάρος του χρέους με άλλα κράτη.

Στην πραγματικότητα, η διακοπή αυτή ενέχει τον κίνδυνο να επιβραδύνει περαιτέρω την υλοποίηση αυτού του ταμείου ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, τη στιγμή που η πανδημία συνεχίζεται στην Ευρώπη και συνεχίζει να επηρεάζει σοβαρά ολόκληρους τομείς της οικονομίας.

Το γραφείο μας μέσω του ευρύτατου αλλά και εξειδικευμένου δικτύου του στα Ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων ευρίσκεται στην πλεονεκτική θέση να μπορεί να υποστηρίξει τούς πελάτες του για να επωφεληθούν τα μέγιστα από το Ευρωπαϊκό σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης και τις επιπτώσεις του στην Ελλάδα έγκαιρα και εμπεριστατωμένα.

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, προσπαθεί με δυναμικό τρόπο να εξελιχθεί σε πόλο έλξης για κατοίκους του εξωτερικού, ανταγωνιζόμενη άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι η Μάλτα η Κύπρος και η Πορτογαλία που οργανώνονται σε ανάλογες πρακτικές κινήτρων

Το σχέδιο της "Χρυσής Βίζας (Golden Visa)" σε συνδυασμό με την άδεια διαμονής στην Ελλάδα (και κατ επέκταση με ελεύθερη κυκλοφορία σε όλη την ζώνη του Σέγκεν) που την συνόδευε, είχε αποδώσει καρπούς, ειδικά κατά την διάρκεια  του 2019. Οι ξένοι επενδυτές που ήθελαν να την αποκτήσουν, μπορούσαν να το κάνουν είτε επενδύοντας σε ακίνητα στη χώρα μας, αλλά και σε ομόλογα μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια. Όμως, η πανδημία του κορονοϊού φαίνεται να ανέκοψε την ανοδική της πορεία και οι σχετικοί αριθμοί μειώθηκαν σημαντικά.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, να σχεδιαστούν νέα φορολογικά  κίνητρα τόσο γιά επαναπατρισμό νέων Ελλήνων μεταναστών όπου πολλοί εξ αυτών είχαν μάλιστα και υψηλή εξειδίκευση ή επιστημονική κατάρτιση με σκοπό να επιτευχθεί μια αντιστροφή του brain drain, αλλά στοχεύοντας επίσης η Ελλάδα να προσελκύσει πολίτες και ξένων χωρών ώστε αυτοί να εγκατασταθούν και να εργαστούν ή και να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Για τα άτομα  που είτε μεταφερθεί η θέση εργασίας τους στην Ελλάδα είτε αποφασίσουν να μετεγκατασταθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως μισθωτοί, σε άλλη επαγγελματική απασχόληση, καθιερώνεται μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος τους στην Ελλάδα για τα επόμενα 7 χρόνια μετά την εγκατάστασή τους, υπό ορισμένες προυποθέσεις

Παράλληλα  ενθαρρύνονται και (αλλοδαποί ή Ελληνικής καταγωγής)  συνταξιούχοι να επιλέξουν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα, όπου οι φορολογικές τους υποχρεώσεις περιορίζονται σε  έναν ετήσιο φόρο εισοδήματος ύψους μόλις 7% του εισοδήματος από τις συντάξεις τους που αποκτούν  στο εξωτερικό εφ όσον διαμένουν πλέον στην χώρα μας.

Δημιουργείται έτσι ένα πολύπτυχο πλαίσιο φορολογικών κινήτρων τα οποία μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα με έναν σωστό προγραμματισμό τόσο γιά επαναπατρισμό Ελλήνων όσο και γιά εγκατάσταση άλλων ατόμων ενεργών ή συνταξιούχων.

Το γραφείο μας και μέσω του δικτύου που διαθέτει στην Ελβετία είναι εξοικειωμένο τόσο με τις διμερείς συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας όσο και με τις οδηγίες/ κανονισμούς ΕΕ  αλλά και τις συστάσεις του ΟΟΣΑ στο βαθμό που αυτές περιλαμβάνονται στον εθνικό φορολογικό κανονισμό.  Παρακολουθούμε δε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στην Ελληνική φορολογική νομοθεσία σε σχέση με το εξωτερικό προκειμένου να είμαστε ενήμεροι και σε θέση να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες στον διασυνοριακό φορολογικό προγραμματισμό των εντολέων μας.

ΜAEΚ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

Με μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε  ότι το γραφείο μας κατέγραψε δύο ακόμη σημαντικές επιτυχίες, που μας γεμίζουν αισιοδοξία και ανοίγουν το δρόμο για την δικαίωση του πολυετούς αγώνα μας. 

Λίαν προσφάτως δημοσιεύθηκε η υπ’αριθμ. 5360/2020 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία δικαίωσε τελεσίδικα την συντριπτική πλειοψηφία των εντολέων μας, καθώς και η υπ’αριθμ. 3105/2020 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία ομοίως δικαίωσε τον εντολέα μας.

Σήμερα, 7-10-2020 συζητήθηκε ακόμη, παρά τη στάση των γραμματέων των Δικαστηρίων άλλη μία υπόθεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, την έκβαση της οποίας αναμένουμε με μεγάλη αγωνία.

Ευελπιστούμε ο δρόμος της δικαίωσης των πολυετών δικαστικών αγώνων μας να άνοιξε οριστικά και να επιβραβευθεί τελικά η υπομονή, επιμονή και σκληρή δουλειά όλων μας (εντολέων και δικηγόρων του γραφείου μας).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ VOLKSWAGEN

Λίαν προσφάτως δημοσιεύθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η απόφαση που ανοίγει το δρόμο για μαζικές αγωγές κατά του κολοσσού Volkswagen.

Η εν λόγω απόφαση έκρινε ότι οι καταναλωτές, ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ντίζελ, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να καταθέτουν αγωγές κατά της Volkswagen στα εθνικά τους δικαστήρια, αν έχουν αγοράσει οχήματα με εγκατεστημένα λογισμικά που δείχνουν φαινομενικά μειωμένες εκπομπές.

Πώς ξεκίνησαν όλα; Η αυστριακή ένωση καταναλωτών VKI προσέφυγε στα αυστριακά δικαστήρια για λογαριασμό 574 ιδιοκτητών οχημάτων με παραποιημένο λογισμικό προκειμένου να διαπιστωθεί η δικαιοδοσία των δικαστηρίων στην εν λόγω υπόθεση. Το ζήτημα έφθασε έως το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έκρινε ότι καταρχήν οι προσφεύγοντες θα πρέπει να καταθέτουν αγωγή στον τόπο κατοικίας του εναγομένου, όπως άλλωστε ορίζει η νομοθεσία. Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου υφίσταται ζημία, υπάρχει η δυνατότητα της προσφυγής στα δικαστήρια του τόπου όπου συνέβη η ζημία. Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ενάγοντες υπέστησαν ζημία μόνον τη στιγμή της αγοράς των οχημάτων, και τούτο διότι αυτά αγοράσθηκαν σε τιμή υψηλότερη της πραγματικής αξίας τους. Η αυστριακή ένωση καταναλωτών VKI αιτείται αποζημίωση για τη διαφορά ανάμεσα στο τίμημα που κατέβαλαν οι καταναλωτές για τα οχήματα και στην αξία των «πειραγμένων» οχημάτων. Προς το παρόν η εταιρεία Volkswagen τηρεί σιγή ιχθύος.  

Η απόφαση αυτή του ευρωπαϊκού δικαστηρίου αποτελεί σταθμό και ανοίγει το δρόμο για νέες αγωγές καταναλωτών κατά της εταιρείας Volkswagen, για τα οχήματα που φέρουν το παράνομο λογισμικό παραποίησης των εκπομπών ρύπων (dieselgate), καθώς πλέον οι καταναλωτές θα μπορούν να στραφούν κατά της εταιρείας στα εθνικά τους Δικαστήρια, κάτι που σίγουρα είναι πιο προσιτό από όλες τις απόψεις.

Σε κάθε περίπτωση οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να ασκήσουν τις εν λόγω αγωγές το αργότερο μέχρι τέλους του έτους, διότι επίκειται παραγραφή του δικαιώματός τους.  

Οι δικηγόροι του γραφείου μας, με την πολυετή τους πείρα θα χαρούν να σας συνδράμουν και να σας συμβουλέψουν για τα επόμενα βήματά σας.

Πηγές: https://economico.gr/, https://energypress.gr/https://www.energia.gr/, https://www.newmoney.gr

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΜΑΕΚ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΣΕ ΕΦΕΤΕΙΟ

Εν μέσω πανδημίας και ενώ μόλις έχουν αρχίσει να γίνονται τα πρώτα δειλά βήματα για την επαναφορά μας στη νέα πραγματικότητα, το γραφείο μας κατέγραψε μια σημαντική επιτυχία που δίνει σε όλους μας δύναμη και αισιοδοξία να συνεχίσουμε τον πολυετή αγώνα μας.

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε η υπ’αριθμ. 2315/2015 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία έκανε δεκτή την έφεσή και εν μέρει δεκτή την αγωγή των εντολέων μας, η οποία σημειωτέον είχε απορριφθεί στον πρώτο βαθμό.

Δυστυχώς λόγω της κατάστασης που επικρατεί και δεδομένου ότι εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή εργασίας των Δικαστηρίων, Γραμματειών καθώς και δικαστικών και εξωδίκων προθεσμιών, δεν έχει καταστεί δυνατό να λάβουμε αντίγραφο της απόφασης για να γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Αναμένεται να λάβουμε αυτήν περί τα τέλη Ιουνίου.

Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω απόφαση συνιστά σημαντική επιτυχία του γραφείου μας, διότι πρόκειται για θετική εφετειακή απόφαση που εκδόθηκε μετά την αρνητική απόφαση του Αρείου Πάγου που είχε βάλει προσωρινά ελπίζουμε «φρένο» στη δικαίωση των εντολέων μας. Ευελπιστούμε ο δρόμος της δικαίωσης των πολυετών δικαστικών αγώνων μας να άνοιξε και να επιβραβευθεί τελικά η υπομονή, επιμονή και σκληρή δουλειά όλων μας (εντολέων και δικηγόρων του γραφείου μας). Θεωρείται ότι πρόκειται γιά μία νέα αφετηρία στην εξέλιξη της απονομής δικαιοσύνης γιά τους κατόχους ΜΑΕΚ που ταλαιπωρούνται  ήδη γιά πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 5 της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75Α΄/30-3-2020), αναστέλλονται  οι προθεσμίες διαδικαστικών πράξεων και καταβολής δόσεων. Πιο συγκεκριμένα το ως άνω άρθρο ορίζει ότι : «Οι προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών και λοιπών πράξεων των άρθρων 7, 8 και 11 του ν. 4469/2017 (Α ́ 62) και του άρθρου 74 του ν. 4605/2019 (Α ́ 52), καθώς και οι προθεσμίες του άρθρου 13 του ν. 4469/2017 και της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4605/2019 αναστέλλονται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Προϋπόθεση για την αναστολή είναι η εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4469/2017 και στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019.2. Για οφειλέτες που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 δυνάμει της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 55) και της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 68) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών η καταβολή των δόσεων στο πλαίσιο ρυθμίσεων των ν. 4469/2017, 4605/2019 και 3869/2010 (Α ́ 130), χωρίς να επέρχονται οι συνέπειες λόγω της μη καταβολής και χωρίς να τροποποιείται η συνολική διάρκεια της ρύθμισης.

Για οφειλέτες που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις, δύναται να χορηγηθεί η ως άνω αναστολή κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από τον πιστωτή».

Έτσι, κατά τα ανωτέρω δίδεται η δυνατότητα του τρίμηνου «παγώματος» των δόσεων των δανειακών υποχρεώσεων οφειλετών που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19 δυνάμει της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που έχουν εκδοθεί. Πρόκειται για δάνεια που ρυθμίζονται είτε από το ν. 3869/2010 (νόμος για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα γνωστός και ως νόμος Κατσέλη) είτε για τα δάνεια που έχουν ρυθμιστεί δυνάμει του εξωδικαστικού μηχανισμού, όπως οι ως άνω νόμοι ειδικότερα ορίζουν, είτε στα πλαίσια της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα να χορηγηθεί το ως άνω «πάγωμα» των τριών μηνών και σε οφειλέτες που δεν υπάγονται στο ως άνω νομοθετικό πλαίσιο, σε συνεννόηση και κατόπιν αξιολόγησης της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά από τον πιστωτή.

Σε κάθε περίπτωση κρίνεται αναγκαία η άμεση επικοινωνία των οφειλετών με τα τραπεζικά ιδρύματα για παροχή εξατομικευμένων πληροφοριών, αναφορικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από πλευράς τους.

Αν και η αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων και όλων των Γραμματειών τους και Νομικών Υπηρεσιών της χώρας συνεχίζεται σε πολλά Δικαστηρια ακόμη ενώ παρά την κάποια απελευθέρωση από αρχές Μαίου η επαναφορά στην κανονικότητα είναι και θα παραμείνει αρκετά αργή , παρά ταύτα οι Δικηγόροι μας παραμένουν δίπλα σας για να σας συνδράμουν με όποιον τρόπο μπορούν.

Πηγές: https://eleftherostypos.gr/ , https://www.tourismtoday.gr/,

https://www.capital.gr/, https://www.e-nomothesia.gr/,

 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι τις τελευταίες εβδομάδες η ζωή, όχι μόνον όλων των Ελλήνων, αλλά και όλου του κόσμου έχει αλλάξει άρδην.

Με την πανδημία να μαίνεται απειλητικά και δυστυχώς με ολοένα και αυξητική πορεία, η ελληνική κυβέρνηση σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας έλαβε μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας στη χώρα μας.

Συνεπεία τούτου, αυξάνεται ολοένα και περισσότερο η ανάγκη για εξυπηρέτηση του κοινού μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Ήδη, ο Δήμος Αθηναίων μέσω της πλατφόρμας του https://eservices.cityofathens.gr δίνει πλέον τη δυνατότητα στους πολίτες να αιτούνται τα κάτωθι πιστοποιητικά, τα οποία πλέον μπορούν να λάβουν ηλεκτρονικά, προς διευκόλυνσή τους, ενώ, το μόνο που χρειάζεται να έχουν οι πολίτες είναι οι προσωπικοί τους κωδικοί taxisnet (gov.gr):

1)    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

2)    Πιστοποιητικό Ιθαγένειάς

3)    Πιστοποιητικό Γέννησης

4)    Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης καθώς και

5)    Πιστοποιητικό Εντοπιότητας

Με τον τρόπο αυτό, αφενός εκσυγχρονίζονται οι δημόσιες υπηρεσίες, αφετέρου αποφεύγεται ο συνωστισμός, που είναι άκρως επικίνδυνος.

Επιπλέον, μία από τις σημαντικότερες υπηρεσίες που προσφέρεται πλέον ηλεκτρονικά στους πολίτες είναι και αυτή της έκδοσης εξουσιοδότησης και υπεύθυνης δήλωσης.

Τα βήματα είναι απλά αφού το μόνο που χρειάζεται κανείς τόσο για την έκδοση εξουσιοδότησης όσο και για την έκδοση υπεύθυνης δήλωσης είναι:

  • Οι προσωπικοί κωδικοί κάθε πολίτη πρόσβασης στο (gov.gr) Taxisnet
  • Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου κάθε πολίτη, προκειμένου να λάβει SMS κωδικούς επιβεβαίωσης

Εξίσου απλός είναι και ο έλεγχος εγκυρότητας της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης και υπεύθυνης δήλωσης, αφού το μόνο που θα χρειαστεί κανείς είναι να έχει διαζευκτικά είτε τον κωδικό επαλήθευσης του εγγράφου είτε το QR code αυτού.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι, οι εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι καθ’ όλα νομικά ισοδύναμες με αυτές που φέρουν το γνήσιο υπογραφής υπαλλήλου ΚΕΠ ή ΑΤ/ΤΑ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάθε νόμιμη χρήση, ως π.χ. για κατάθεση σε δημόσια υπηρεσία κλπ.

Η πρόοδος της τεχνολογίας και η αύξηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως οι ανωτέρω, όχι απλά διευκολύνουν τη ζωή των πολιτών απλοποιώντας τις διαδικασίες αλλά παράλληλα αποσυμφωρίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες εκσυγχρονίζοντας την κοινωνία μας.

Αν και τα Δικαστήρια τελούν σε αναστολή λειτουργίας, ομοίως και όλες οι λοιπές Γραμματείες και Υπηρεσίες, ωστόσο οι Δικηγόροι μας παραμένουν πάντοτε δίπλα σας, πλήρως ενημερωμένοι για την ελληνική και διεθνή νομική πραγματικότητα και εξελίξεις, και έτοιμοι να σας παρέχουν οιαδήποτε συμβουλή ή υπηρεσία στο μέτρο του δυνατού. Ας είμαστε αισιόδοξοι, να ακολουθούμε πιστά τις συμβουλές των ειδικών και να μένουμε σπίτι.

Πηγές: www.lawspot.gr, www.odigostoupoliti.eu, www.huffingtonpost.gr

 

 

ΟI ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ ΣΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ, ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Τόσο η Ελβετία όσο κα η Ελλάδα αλλά και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έλαβαν συγκεκριμένα μέτρα για την ακύρωση ή την απαγόρευση μεγάλων εκδηλώσεων όπως συναυλίες, συγκεντρώσεις σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους τον Μάρτιο του 2020 προκειμένω να δουν πώς εξελίσσεται η εξάπλωση του Κορονοϊού.

Η ακύρωση αυτών των εκδηλώσεων  καλύπτεται από τον Νόμο σε εθνικό επίπεδο ο οποίος ακολουθεί τα διεθνή πρωτόκολλα και τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Γενεύη.

Η ακύρωση της συμμετοχής  σε αυτές τις εκδηλώσεις αποζημιώνεται πλήρως από τους οργανωτές των εκδηλώσεων ή τους αντίστοιχους πράκτορες σύμφωνα με τον Νόμο.

Το πρόβλημα ωστόσο  προκύπτει με τις μικρότερες εκδηλώσεις  ή ταξίδια όπου κατά κανόνα η ακύρωση δεν απαιτείται από τον Νόμο.

Σε ό,τι αφορά τα ταξίδια πολλές αεροπορικές εταιρίες (μεταξύ αυτών και η  Aegean)  για να ικανοποιήσουν αντίστοιχα αιτήματα αλλά και για να προλάβουν ενδεχόμενα μαζικά παράπονα προσφέρουν στους επιβάτες την αλλαγή εισιτηρίων για μεταγενέστερες ημερομηνίες χωρίς επιβάρυνση.

Το ίδιο γίνεται σε πολλές κρατήσεις ξενοδοχείων όπου η ακύρωση κατ αρχήν δεν προβλεπόταν, η κράτηση μετατρέπεται πλέον σε  ευέλικτη.

Στις περιπτώσεις τώρα όπου ένας οργανωτής θα αρνηθεί μα ευελιξία στην κράτηση σας σκόπιμο είναι να του εξηγηθεί ο λόγος του αιτήματος γραπτώς και να ζητηθεί από τον οργανωτή να αναλάβει τις ευθύνες του επίσης με γραπτή απάντηση.

Επιπρόσθετα σε περίπτωση ύπαρξης ασφαλιστικής κάλυψης συνιστάται  κάποιος να επικοινωνήσει με την ασφαλιστική εταιρία του για να διαπιστώσει εάν και σε ποιο βαθμό προβλέπεται μία τέτοια κάλυψη ή εάν η ασφαλιστική εταιρεία είναι διατεθειμένη να τον καλύψει.

Σε κάθε περίπτωση όμως τόσο τα αεροπορικά εισιτήρια ταξιδιών (με εξαίρεση τα ταξίδια στις χώρες που έχουν διαβαθμιστεί ως  επικίνδυνες όπως η Κίνα, η Ν. Κορέα ή η Ιταλία όπου η αλλαγή ή η ακύρωση προβλέπεται ως επιβεβλημένη) όσο και οι  «μικρές» εκδηλώσεις δεν έχουν την υποχρέωση παρέχουν αποζημίωση για προληπτικούς λόγους εκτός αν φυσικά έχει το άτομο που θα ταξιδέψει ενδείξεις της ασθένειας.

Η κατάσταση είναι δυστυχώς ακόμη όχι ξεκάθαρη και εντελώς ρευστή ενώ ενδέχεται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή προς την μία ή την άλλη κατεύθυνση. Οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έρχονται διαρκώς επικαιροποιημένες από την Γενεύη με πρωτόκολλα ενεργειών τα οποία ενσωματώνονται στα συστήματα Υγείας των διαφόρων χωρών.

Συνιστάται λοιπόν η διαρκής παρακολούθηση των εξελίξεων στην  αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Κορονοιου, οι οποίες και θα καθορίσουν περαιτέρω την στάση τόσο των αερομεταφορέων όσο και των υπολοίπων φορέων και οργανωτών εκδηλώσεων σε ότι αφορά την αποζημίωση από ακυρώσεις ή μεταβολές κρατήσεων. Στην παρούσα ωστόσο φάση τα όποια δικαιώματα των καταναλωτών απορρέουν από τον επίσημο διαχωρισμό μεταξύ των  «απαγορευμένων» και των μη εκδηλώσεων αλλά είναι προφανής και αναμενόμενη άλλωστε η ελαστικότητα των οργανωτών και των μεταφορέων ή άλλων παρόχων υπηρεσιών