Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιπποκράτους 4
106 79, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3613379
Fax: +30 210 3612084

Επικοινωνία

Τελευταία νέα

Η ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΕΩΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Όπως είναι γνωστό, σωρεία δανειοληπτών –ανέρχονται σε 65.000 περίπου– προ ολίγων ετών συνήψαν δανειακές συμβάσεις (στεγαστικά δάνεια ως επί το πλείστον) με πιστωτικά ιδρύματα σε ελβετικό φράγκο (CHF). Είναι γεγονός ότι στην ενέργεια αυτή δεν προέβησαν “αυτόφωτοι” όντες από μόνοι τους αλλά κατόπιν (συχνά επίμονης) προτροπής προς τούτο εκ μέρους των τραπεζών, οι υπάλληλοι των οποίων –ενεργούντες κατ' εντολήν τους και για λογαριασμό αυτών– τους επιβεβαίωναν ότι πρόκειται για ενέργεια απόλυτα ενδεικνυόμενη και συμφέρουσα.

Πλέον, με την τεράστια αλλαγή της ισοτιμίας ευρώ προς ελβετικό φράγκο (πάνω από 35%), οι δανειολήπτες καλούνται σήμερα να πληρώνουν κατά πολύ αυξημένες μηνιαίες δόσεις, ώστε να αποπληρώσουν ποσό δανείου κατά πολύ μεγαλύτερο αυτού που πράγματι τους δόθηκε.

                Μόνη λύση για την προστασία –και τη δικαίωση, σε τελική ανάλυση– των δανειοληπτών αυτών τυγχάνει η προσφυγή στη δικαστική οδό. Στόχος, η καταβολή του οφειλόμενου υπολειπόμενου ποσού σε δόσεις ανερχόμενες στα πραγματικά δεδομένα, με βάση το ποσό που πράγματι έλαβαν και κατέβαλαν και αυτό που οφείλουν – και όχι το κατά τα ανωτέρω διογκωμένο, για το οποίο ουδεμία ευθύνη (αλλά και επίγνωση, προκειμένου για κοινούς πολίτες αδαείς τρόπον τινά περί τα χρηματοοικονομικά) φέρουν. Την ευθύνη, πρόδηλα, φέρουν τα συμβληθέντα πιστωτικά ιδρύματα.

                Συγκεκριμένα: Σκοπούμε στην τροποποίηση της δανειακής σύμβασης που έλαβε χώρα κατά τα ανωτέρω και με το ως άνω περιεχόμενο, λόγω ανατροπής του δικαιοπρακτικού θεμελίου επί του οποίου βασίστηκαν (και δη με την απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών, κατ' άρθρο 388 ΑΚ), δεδομένου και του ότι ο οφειλέτης “έχει την υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη” (ΑΚ 288), ότι τα πιστωτικά ιδρύματα φέρονται εν προκειμένω κατά κατάχρηση δικαιώματος (ΑΚ 281), όπως και ότι σε τελική ανάλυση “κατά την ερμηνεία της δήλωσης βουλήσεως [του ασθενού εν προκειμένω μέρους, ήτοι του δανειολήπτη] αναζητείται η αληθινή βούληση χωρίς προσήλωση στις λέξεις” (ΑΚ 173).

                Επιπρόσθετα, πέραν των ανωτέρω θεμελιακών αρχών της έννομης τάξης μας, υφίσταται ευρέως εξασφαλιστική νομοθεσία για τον καταναλωτή - δανειολήπτη και αντισυμβαλλόμενο των κατ' εξοχήν ασκουσών εμπορική δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία θα έπρεπε στις εν λόγω περιπτώσεις να είχε εφαρμοστεί:

Αναφορικά με την απαιτούμενη συμπεριφορά κατά τις διαπραγματεύσεις που προηγούνται κάποιας συμφωνίας, «τα μέρη οφείλουν αμοιβαία να συμπεριφέρονται σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη» (ΑΚ 197)∙ και, «όποιος κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη σύμβασης προξενήσει υπαίτια στον άλλο ζημία, είναι υποχρεωμένος να την ανορθώσει […]» (ΑΚ 198). Σε σχέση με τα πραγματικά περιστατικά που επηρεάζουν ουσιωδώς τη βούληση του ατόμου για τη σύναψη κάποιας σύμβασης και τα οποία πρέπει να καθίστανται σαφή και στα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ορίζεται ότι «η πλάνη είναι ουσιώδης όταν αναφέρεται σε σημείο τόσο σπουδαίο για την όλη δικαιοπραξία ώστε αν το πρόσωπο γνώριζε την πραγματική κατάσταση δε θα επιχειρούσε τη δικαιοπραξία» (ΑΚ 141) και «η πλάνη που αναφέρεται σε ιδιότητες του προσώπου ή του πράγματος θεωρείται ουσιώδης αν κατά τη συμφωνία των μερών ή με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη οι ιδιότητες αυτές είναι τόσο σπουδαίες για την όλη δικαιοπραξία ώστε αν το πρόσωπο γνώριζε την πραγματική κατάσταση δεν θα επιχειρούσε τη δικαιοπραξία» (ΑΚ 142). Προφανώς, και με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής ακόμη, εάν οι δανειολήπτες είχαν πληροφορηθεί για το ενδεχόμενο της υπέρμετρης επιβάρυνσής τους μελλοντικά, έστω και ως οριακής περίπτωσης, θα είχαν απόσχει απ' την υπογραφή  τέτοιων δανειακών συμβάσεων.

Με το ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, ορίζεται ότι «ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη που προκάλεσε παράνομα και υπάιτια, με πράξη ή παράλειψή του, κατά την παροχή αυτών στον καταναλωτή. […]» (άρθρο 8§1∙ βλ. και ΑΚ 914 επ.)∙ ότι «1. Απαγορεύονται οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που υιοθετούνται πριν, κατά τη διάρκεια και ύστερα από εμπορική συναλλαγή που σχετίζεται με συγκεκριμένο προϊόν. 2. Μια εμπορική πρακτική είναι αθέμιτη, όταν είναι αντίθετη προς τις απαιτήσεις επαγγελματικής ευσυνειδησίας, και στρεβλώνει ουσιωδώς ή ενδέχεται να στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονομική συμπεριφορά του μέσου καταναλωτή, στον οποίο φθάνει ή στον οποίο απευθύνεται το προϊόν ή του μέσου μέλους της ομάδας, όταν μια εμπορική πρακτική απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα καταναλωτών. 3. Εμπορικές πρακτικές οι οποίες ενδέχεται να στρεβλώνουν ουσιωδώς την οικονομική συμπεριφορά μόνο μιας σαφώς προσδιοριζόμενης ομάδας καταναλωτών που είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι ως προς την πρακτική αυτή ή ως προς το συγκεκριμένο προϊόν λόγω πνευματικής ή σωματικής αναπηρίας, ηλικίας ή απειρίας, με τέτοιο τρόπο ώστε ο προμηθευτής να μπορεί ευλόγως να το προβλέψει, εκτιμώνται υπό το πρίσμα του μέσου μέλους της συγκεκριμένης ομάδας. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της κοινής και θεμιτής διαφημιστικής πρακτικής της διατύπωσης δηλώσεων που ενέχουν υπερβολές ή δηλώσεων οι οποίες δεν αναμένεται να εκληφθούν, ως έχουν, στην κυριολεξία τους. 4. Εμπορικές πρακτικές είναι αθέμιτες, ιδίως όταν είναι παραπλανητικές ή επιθετικές, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 9δ, 9ε, 9στ και στα άρθρα 9ζ και 9η, αντίστοιχα.» (άρθρο 9γ). Κατά το δε άρθρο 9δ (παραπλανητικές πράξεις), «1. Μια εμπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν περιλαμβάνει εσφαλμένες πληροφορίες και είναι, συνεπώς, αναληθής ή, όταν, με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής παρουσίασής της, παραπλανά ή ενδέχεται να παραπλανήσει το μέσο καταναλωτή, ακόμα και εάν οι πληροφορίες είναι, αντικειμενικά, ορθές όσον αφορά ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία τα οποία παρατίθενται κατωτέρω και, ούτως ή άλλως, τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία, διαφορετικά, δεν θα ελάμβανε. Τα στοιχεία αυτά είναι: α) η ύπαρξη ή η φύση του προϊόντος, β) τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως είναι η διαθεσιμότητα, τα οφέλη, οι κίνδυνοι, [...]». Κατ’ άρθρο 9ε (παραπλανητικές παραλείψεις), «1. Μια εμπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν, στο πραγματικό της πλαίσιο, λαμβανομένων υπόψη όλων των χαρακτηριστικών της και των περιστάσεων, καθώς και των περιορισμών του συγκεκριμένου μέσου επικοινωνίας, παραλείπει ουσιώδεις πληροφορίες που χρειάζεται ο μέσος καταναλωτής, ανάλογα με το συγκεκριμένο πλαίσιο, για να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση συναλλαγής, και ως εκ τούτου τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία διαφορετικά δεν θα ελάμβανε. 2. Παραπλανητική παράλειψη τεκμαίρεται και όταν ο προμηθευτής αποκρύπτει ουσιώδεις πληροφορίες ή τις παρέχει κατά τρόπο ασαφή, ακατάληπτο [...]».

Θεωρούμε ότι τελείως παραπλανητικά και καταχρηστικά κατάρτισαν πολλές τράπεζες τις εν λόγω συμβάσεις και για τον λόγο αυτό, σύμφωνα και με τα παραπάνω, πρέπει αυτές οι συμβάσεις να τροποποιηθούν άλλως ακυρωθούν – κατεύθυνση προς την οποία ήδη κινείται το Γραφείο μας. Την προοπτική αυτή κατ' ουσία δέχονται τα ίδια τα Δικαστήρια, όπως με πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις (σε επίπεδο προσωρινών διαταγών, προς το παρόν) έχει καταδειχθεί. Γιά περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την αντιμετώπιση του θέματος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ειδικής φόρμας της  ιστοσελίδας μας

ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ: ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

Το θέμα έχει ήδη απασχολήσει την Δικαιοσύνη σε πολλές -ανατολικές κυρίως- χώρες όπου χαλαροί εποπτικοί μηχανισμοί επέτρεψαν καταχρηστικές χορηγήσεις δανείων με ρήτρα Ελβετικού φράγκου χρησιμοποιώντας ως δέλεαρ τα χαμηλά επιτόκια εκθέτοντας συνάμα τους συχνά ανυποψίαστους καταθέτες σε υψηλότατους συναλλαγματικούς κινδύνους. Οι κίνδυνοι αυτοί δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν με μία γενική ανατίμηση του Ελβετικού νομίσματος έναντι σχεδόν όλων των άλλων ασθενέστερων νομισμάτων κατά περιπτώσεις μέχρι και 30%. Το γραφείο μας αντιμετώπισε το θέμα σε στενή επαφή και συνεννόηση με εξειδικευμένα Δικηγορικά γραφεία στην Πολωνία, στην Κροατία, στην Ιρλανδία και φυσικά στην Ελβετία και από κοινού καταλήξαμε σε συγκεκριμένους νομικούς τρόπους αντιμετώπισης της -σε πολλές περιπτώσεις- καταχρηστικής χορήγησης δανείων από Τραπεζικά ιδρύματα όταν αυτά έκαναν πλημμελή ενημέρωση των δανειοληπτών για τους απορρέοντες συναλλαγματικούς κινδύνους. Ζητώντας μετατροπή των δανειακών αυτών συμβάσεων το γραφείο μας αμφισβητεί το ύψος των οφειλών όπως αυτές παρουσιάζονται από τις Τράπεζες ενώ ετοιμάζει σειρά δικαστικών διεκδικήσεων διαφοροποιημένη στις περιπτώσεις των ληξιπρόθεσμων και των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών.Στην Ελλάδα έχουν ήδη χορηγηθεί δύο προσωρινές Δικαστικές διαταγές (η τελευταία μόλις στις 16 Ιουλίου 2013) υπέρ των δανειοληπτών πράγμα που άν και δεν προδικάζει την επερχόμενη στάση της Δικαιοσύνης συνηγορεί υπέρ του αιτήματος δικαστικής προστασίας το οποίο ήδη επεξεργάζεται το γραφείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΣτΕ ΤΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ» (PSI) ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Συνταγματικό και νόμιμο κρίθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας σε διάσκεψη, κεκλεισμένων των θυρών, το «κούρεμα» (PSI) των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που έγινε τον Μάρτιο του 2012.Η δημοσίευση της σχετικής απόφασης αναμένεται με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους (17 Σεπτεμβρίου 2013).

Στο Ελληνικό Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχουν προσφύγει πλέον των επτά χιλιάδων ομολογιούχων (φυσικών προσώπων, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, ΕΔΟΕΑΠ, φαρμακευτικών εταιρειών, ΤΕΙ Καβάλας, κλπ). Όλοι στρέφονται κατά του «κουρέματος» των ομολόγων που κατείχαν, αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, χωρίς ωστόσο να μπορεί να υπολογιστεί το ακριβές ποσό. Οι προσφεύγοντες στρέφονται κατά των πράξεων του υπουργικού συμβουλίου (5 και 10/2012), των αποφάσεων του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών με τις οποίες υλοποιήθηκε το PSI.Πηγή: Εξπρές, 24.6.2013
Τα παραπάνω μέχρι στιγμής παραμένουν ανεπιβεβαίωτα, ωστόσο δεν αποτελούν έκπληξη (ίδε προηγούμενες αναλύσεις του γραφείου μας γιά το θέμα αυτό) αφού αναμένεται το Ελληνικό Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο να στηρίξει την απόφασή του αυτή σε "κανόνες δημοσίου συμφέροντος" βάσει των οποίων θα δικαιολογείται η παραβίαση από το Ελληνικό Δημόσιο των συμφωνηθέντων με τους ομολογιούχους. Κατά συνέπεια το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στο σκεπτικό της απόφασης και στην παραδοχή ή μη των  παραβιάσεων των συμβατικών υποχρεώσεων του Δημοσίου καθώς επίσης και της παραβίασης του  δικαιώματος στην ιδιοκτησία το οποίο για τους Ευρωπαικούς θεσμούς παραμένει "ιερό' και προστατεύεται με το πρώτο πρωτόκολλο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η διαδικασία αναμένεται μακρά αλλά γιά πολλούς προσφεύγοντες οι πόρτες του Ευρωπαικού Δικαστηρίου Ανθρωπινων Δικαιωμάτων είναι πλέον ανοικτές...    

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΑΕΚ ΚΥΠΡΟΥ

Ενα βήμα ακόμη ολοκληρώθηκε στην διαδικασία προστασίας καταθετών που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε προιόντα ΜΑΕΚ Τράπεζας Κύπρου: Η ευθύνη του εκδότη θεωρείται πρόδηλη ωστόσο αναδύονται θέματα αποδείξεως γιά τις αρχικές ενέργειες της τράπεζας. Αντίθετα η ευθύνη αυτού που διέθεσε το προιόν στον βαθμό που δεν τηρήθηκαν οι προδικασίες διάθεσης σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία MIFID είναι ξεκάθαρη και η σχετική νομολογία τόσο Ευρωπαική όσο και Ελληνική (ίδε μεταξύ άλλων απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης γιά την διάθεση των προιόντων Lehman στην Ελλάδα) δεν αφήνει περιθώρια διαφορετικής ερμηνείας. Υπό αυτές τις συνθήκες και έχοντας διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξωδικαστικη διευθέτηση της διάθεσης τέτοιων προιόντων στην Ελλάδα  το γραφείο μας έχει πλέον προσανατολιστεί στην ευθύνη εκ της διαθέσεως και μέχρι το τέλος Ιουνίου προγραμματίζει κατάθεση πολλαπλών δικογράφων γιά τον σκοπό αυτό. Αποφασίστηκε επίσης το αίτημα δικαστικής προστασίας ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης να στραφεί όχι μόνον κατά της Τράπεζας Κύπρου αλλά και κατά της Τράπεζας Πειραιώς η οποία αποτελεί το διάδοχο σχήμα του Κυπριακού τραπεζικού οργανισμού στην χώρα μας.

ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Σήμερα Παρασκευή  7 Ιουνίου 2013 στίς 10 πμ εξεδόθη η πιλοτική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου αναφορικά με τις 53 αρχικές Διοικητικές προσφυγές μετά την ένσταση που διατύπωσε η Κυπριακή Δημοκρατία. Οπως άλλωστε αναμενόταν το Δικαστήριο απεφάνθη ότι δεν πρόκειται γιά διοικητική αλλά γιά αστική διαφορά και προφανώς η ετημυγορία του αυτή αναμένεται να ακολουθηθεί και στις υπόλοιπες προσφυγές που κατατέθηκαν ή αναμένεται να κατατεθούν μέχρι πρίν την εκπνοή της σχετικής προθεσμίας δηλ. πρίν την 12 Ιουνίου 2013. Η κατάθεση προσφυγών παρά την αναμενόμενη απορριπτική απόφαση θεωρείται ωστόσο καθοριστικής σημασίας γιά την περαιτέρω διαδικασία ενώπιον των Ευρωπαικών Δικαστηρίων αφού σε περίπτωση μη αποδοχής άμεσης προσφυγής είναι απαραίτητο να έχουν εξαντληθεί τα εθνικά ένδικα μέσα. Η λιτή ανακοίνωση του Κυπριακού Ανωτάτου Δικαστηρίου που δόθηκε στην δημοσιότητα πρίν από λίγο αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: Το Ανώτατο Δικαστήριο έκανε δεκτή την προδικαστική ένσταση της Δημοκρατίας και απέρριψε όλες τις προσφυγές που καταχωρήθηκαν και θα συνεχίσουν να καταχωρούνται σχετικά με το κούρεμα καταθέσεων εναντίον της μέχρι την Τρίτη, οπότε λήγει η προθεσμία.Το Ανώτατο υπέδειξε ότι πρόκειται για θέμα ιδιωτικού δικαίου και ότι το Ανώτατο δεν έχει δικαιοδοσία να ελέγξει τη νομιμότητα των διαταγμάτων, με τα οποία έγινε η συγχώνευση των τραπεζών Κύπρου και Λαϊκής και το κούρεμα καταθέσεων. Ως εκ τούτου, οι καταθέτες θα πρέπει τώρα να προχωρήσουν σε αγωγές στα Επαρχιακά Δικαστήρια.Η απόφαση λήφθηκε με πλειοψηφία 7-2.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΛΑΙΚΗΣ

Εν όψει της επερχόμενης καταληκτικής ημερομηνίας της 12ης Ιουνίου 2013 (λίγες μέρες μετά  την αρχικά ανακοινωθείσα προθεσμία της  8ης Ιουνίου) οπότε και λήγει οριστικά η προθεσμία γιά υποβολή προσφυγών ενώπιον του Κυπριακού Ανωτάτου Δικαστηρίου γιά την ακύρωση των πράξεων "κουρέματος" (ή αλλοιώς "δήμευσης") των καταθέσεων των ιδιωτών καταθετών στην Λαική Τράπεζα Κύπρου ο δικηγόρος κ. Κόκκινος μετέβη στην Κύπρο την Τρίτη 4 Ιουνίου 2013 όπου και είχε συναντήσεις και συντονισμό γιά το θέμα αυτό με  παράγοντες αλλά και με εκπροσώπους του ΣΥΚΑΛΑ του Κυπριακού συνδέσμου των καταθετών Λαικής τράπεζας καθώς επίσης και με δικηγόρους που έχουν ήδη ξεκινήσει παρεμφερείς δικαστικές ενέργειες.  Πρόκειται γιά ουσιαστικά γιά πράξη δήμευσης περιουσίας ιδιωτών οι οποίοι δεν έχουν καμμία σχέση ούτε ευθύνη γιά τα κρατικά ή Τραπεζικά ελλείματα. Οι ιδιώτες αυτοί εύλογα  βασίστηκαν στην σωστή λειτουργία των Κρατικών αλλά και Ευρωπαικών ελεγκτικών αρχών και μηχανισμών οι οποίοι είναι  υπεύθυνοι γιά τον έλεγχο του τρόπου λειτουργίας και γιά την παρεχόμενη ρευστότητα σε ένα τραπεζικό ίδρυμα που λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες εντός της Ευρωζώνης. Η μη σωστή λειτουργία μίας Τράπεζας με καταστροφικές συνέπειες γιά το κοινό, κατέστη δυνατή μέσω ενός αναποτελεσματικού ελέγχου και μιάς -όπως αναφέρεται-  ανεξέλεγκτης παροχής ρευστότητας παρά την μή πλήρωση των σχετικών Κοινοτικών προυποθέσεων.  Πλέον δημιουργείται η ανάγκη αναζήτησης ευθυνών πρός κάθε κατεύθυνση προκειμένου να επιτευχθεί η αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν οι απλοί πολίτες καιατθέτες.  Με τις συναντήσιες αυτές ο συντονισμός υπήρξε πολύτιμος και η παραγωγική αυτή επίσκεψη του κ. Κόκκινου στην Μεγαλόνησο  ολοκληρώθηκε με επιτυχία.  

ΜΑΕΚ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΘΕΤΩΝ

Η υπόθεση της κατά πολλούς σκανδαλώδους διάθεσης των σύνθετων χρηματοπιστωτικών προιόντων Μ.Α.Ε.Κ. που διατέθηκαν από την Τράπεζα Κύπρου στην Ελλάδα με συνοπτικές διαδικασίες σε φυσικά πρόσωπα λαμβάνει νέες διαστάσεις με την κατάθεση αγωγών από το γραφείο μας ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Οι αγωγές αυτές στρέφονται κατά της διαδικασίας διάθεσης των προιόντων αυτών η οποία σύμφωνα με πολλούς καταθέτες έγινε με τρόπο που παραβιάζει βασικά τους δικαιώματα εγκλωβίζοντάς τους σε επενδυτικούς κινδύνους τους οποίους δεν είχαν επ ουδενί επιλέξει και για τους οποίους δεν ήταν κάν ενήμεροι. Επιπλέον ζητείται δικαστική προστασία γιά την μη μετοχοποίηση των αξιογράφων αυτών στα οποία τοποθετήθηκαν πολλοί Ελληνες καταθέτες εναλλακτικά σε μία απλή προθεσμιακή κατάθεση αφου όπως αυτοί αυτοί διατείνονται δεν ενημερώθηκαν γιά οποιοδήποτε συμβατικό εμπόδιο σε άμεση ρευστοποίηση του κεφαλαίου τους πράγμα το οποίο τώρα αποδεικνύεται ότι δεν ίσχυε.

ΜΑΕΚ ΚΥΠΡΟΥ: 4 ΣΕΠΤΕMΒΡΙΟΥ 2013 ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Το γραφείο μας εκπροσωπώντας ομάδες Ελλήνων καταθετών κατόχους των "Μετατρέψιμων αξιογράφων Ενισχυμένου κεφαλαίου" (ΜΑΕΚ) της Τράπεζας Κύπρου τα οποία σύμφωνα με τους καταθέτες αυτούς τους διατέθηκαν από διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά τρόπο παραπλανητικό και παράνομο και κατά κατάφωρη παραβίαση των υποχρεωτικών διατάξεων της Κοινοτικής Οδηγίας  MIFID, προχώρησε στις πρώτες καταθέσεις δικογράφων. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εκδίκαση της πρώτης υπόθεσης ΜΑΕΚ  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 4η Σεπτεμβρίου 2013 ενώ αναμένεται σειρά άλλων που θα ακολουθήσουν. Η υπόθεση των ΜΑΕΚ ωστόσο εισέρχεται σε μία εξαιρετικά λεπτή καί κρίσημη φάση με την Τράπεζα Κύπρου να φέρεται ότι προτίθεται να μετατρέψει σε Τραπεζικές μετοχές (!)  τα αξιόγραφα αυτά τα οποία μέχρι πρόσφατα διαφημιζόταν ως "ένα ασφαλές εναλλακτικό στα μετρητά". Υπό τις περιστάσεις αυτές φρονούμε ότι καθίσταται επιτακτική η άμεση δικαστική διεκδίκηση της  κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των καταθετών που γι άλλη μία φορά κινδυνεύουν να βρεθούν προ τετελεσμένων και ενδεχομένως μη αναστρέψιμων γεγονότων και καταστάσεων.  Το γραφείο μας, έχοντας στο δικό του ενεργητικό την εξαιρετικά επιτυχημένη έκβαση της -παρεμφερούς- υπόθεσης  αποζημίωσης των κατόχων ομολόγων  Lehman Brothers  από την Citibank με το υψηλότερο ποσοστό παγκοσμίως ακολουθεί την ίδια δοκιμασμένη δυναμική νομική προσέγγιση και διαθέτει γιά τους κατόχους ΜΑΕΚ ειδική γραμμή επικοινωνίας μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας.    

ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΛΑΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΩΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ

Η 12η Ιουνίου 2013 είναι η καταληκτική ημερομηνία γιά την κατάθεση Προσφυγών γιά το κούρεμα-"δήμευση" των τραπεζικών καταθέσεων στην Λαική Τράπεζα Κύπρου. Μετα από ενδελεχή εξέταση όλων των στοιχείων της υπόθεσης το γραφείο μας είναι πλέον έτοιμο να καταθέσει προσφυγές αλλά και αστικές αγωγές ενώπιον της  Κυπριακής Δικαιοσύνης σε συνεργασία με ένα εξαιρετικά διακεκριμένο Κυπριακό Δικηγορικό γραφείο στην Λευκωσία. Επιπροσθέτως προετοιμάζουμε και Ευρωπαική προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου του Στρασβούργου γιά την όπως θεωρούμε κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 1 του Πρώτου προτοκόλλου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το γραφείο μας έχοντας στο ενργητικό του την επιτυχημένη αποζημίωση καταθετών από την Citibank που κατείχαν ομόλογα Lehman Brothers με το υψηλότερο ποσοστό παγκοσμίως καθώς επίσης και τις άμεσες προσφυγές στο Ευρωπαικό Δικαστήριο γιά κατόχους ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, διαθέτει γραμμή επικοινωνίας (μέσω της αντίστοιχης φόρμας στην ιστοσελίδα μας)  μέχρι την εκπνοή της Διοικητικής τελικής προθεσμίας της 8ης Ιουνίου 2013.   

Βαθύτερο κούρεμα στην Κύπρο τον Ιούνιο; Δικαστικές προσφυγές.

Οι διεθνείς δανειστές της Κυπριακής Δημοκρατίας προειδοποιούν από τώρα πως δεν προτίθενται να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να στηρίξουν περαιτέρω τον κυπριακό χρηματοπιστωτικό τομέα. Το μήνυμα που απηύθυναν προς τη Λευκωσία είναι σαφές και οδυνηρό: «Εάν κατά την αξιολόγηση της Τράπεζας Κύπρου βρεθούν σκελετοί», τότε θα πρέπει να αναμένεται «βαθύτερο κούρεμα» τον Ιούνιο. Αμεση η ανάγκη αιτήματος δικαστικής προστασίας

Ειδικά για την περίπτωση της Τράπεζας Κύπρου, οι ίδιοι κοινοτικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι «εάν κατά την αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου της -που αναμένεται να διενεργηθεί τους προσεχείς μήνες- βρεθούν σκελετοί στα ντουλάπιά της (σ.σ. δηλαδή καταγραφούν μεγαλύτερες ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης), τότε δεν θα πρέπει να αναμένεται επιπρόσθετη στήριξη από την ΕΕ και το ΔΝΤ, αλλά ένα νέο, βαθύτερο κούρεμα». Είναι δηλαδή προφανές ότι οι διεθνείς δανειστές της Κύπρου θεωρούν ότι «έδωσαν ό,τι μπορούσαν να δώσουν» ή καλύτερα «ό,τι επιθυμούσαν να δώσουν» και ότι δεν είναι διατεθειμένοι να ρίξουν σωσίβιο σε καμιά κυπριακή τράπεζα.

Μετά την ανωτέρω ξεκάθαρη τοποθέτηση των δανειστών η ανάγκη δικαστικής διεκδίκησης  τόσο στα ήδη αποφασισμένα όσο και στα ενδεχόμενα μελλοντικά μέτρα καθίσταται πλέον άμεση και επιβεβλημένη. Το γραφείο μας σε επαφή και στενή συνεργασία  με το γνωστό δικηγορικό γραφείο Μιχαηλίδη & Συνεργατών στην Κύπρο ήδη ξεκίνησε την οργάνωση κατάθεσης αιτημάτων δικαστικής προστασίας ενώπιον των Δικαστηρίων της Μεγαλονήσου αλλά και στην Ελλάδα προκειμένου να επιτύχει την διασφάλιση των αποταμιεύσεων χιλιάδων μικροκαταθετών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε Κυπριακές Τράπεζες. Γιά τον σκοπό αυτόν το δικηγορικό μας γραφείο δημιούργησε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (μέσω της ιστοσελίδας μας ή και τηλεφωνικά σε ώρες γραφείου) την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι ενδιαφερόμενοι γιά πληροφορίες ή επεξηγήσεις γιά την σοβαρότατη αυτή εξέλιξη  χωρίς καμία περαιτέρω υποχρεώσή τους ή δέσμευση γιά τον σκοπό αυτό.