Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιπποκράτους 4
106 79, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3613379
Fax: +30 210 3612084

Επικοινωνία

Τελευταία νέα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ-ΕΦΚΑ 2017

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας αποφάσισε προ ολίγων ημερών  να κατέβει σε έναν δικαστικό αγώνα κατά των αποφάσεων που ουσιαστικά εξοντώνουν όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες  μεταξύ αυτών και τους δικηγόρους. Οι δικηγόροι :

-Θα προσφύγουν στη  Δικαιοσύνη κατά του ασφαλιστικού νόμου προσβάλλοντάς τον  ως αντισυνταγματικό,

-Επειδή η τυχόν καταβολή ασφαλιστικών εισφορών χωρίς επιφύλαξη των ασφαλισμένων θα μπορούσε να εκληφθεί  ως σιωπηρή αποδοχή  της ασφαλιστικής οφειλής, θα κοινοποιούν δήλωση επιφύλαξης, προ της καταβολής, επί αποδείξει, στον ΕΦΚΑ .

Συγκεκριμένα η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, αποφάσισε να ασκηθεί από όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ασφαλιστικού νόμου. Με τις αιτήσεις ακυρώσεως θα προβληθεί η αντισυνταγματικότητα του ασφαλιστικού νόμου ν. 4387/2016, σε ό,τι αφορά την εισφοροδοτική επιβάρυνση των δικηγόρων. Στην σχετική ομάδα εργασίας που θα εκπονήσει το δικόγραφο της αιτήσεως ακυρώσεως συμμετέχουν ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των  Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και Πρόεδρος του ΔΣΑ, Βασίλης Αλεξανδρής, η  Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Αναστασία Γιογλή, οι Καθηγητές Πανεπιστημίου και δικηγόροι, Φίλιππος Σπυρόπουλος, Ξενοφώντας Κοντιάδης,  Γιώργος Γεραπετρίτης, Πατρίνα Παπαρρηγόπουλου  καθώς και οι δικηγόροι Σωτήρης Αθανασίου, Αθηνά Πετρόγλου και Διονύσης Ρίζος.

Όπως αναφέρουν, επειδή η τυχόν καταβολή ασφαλιστικών εισφορών χωρίς επιφύλαξη των ασφαλισμένων θα μπορούσε να εκληφθεί  ως σιωπηρή αποδοχή  της ασφαλιστικής οφειλής, έχει καταρτιστεί σχέδιο δήλωσης επιφύλαξης, η οποία πρέπει να κοινοποιείται προ της καταβολής, επί αποδείξει, στον ΕΦΚΑ .

Το περιεχόμενο της δηλώσεως έχει ως εξής:

«Προς τον Ε.Φ.Κ.Α.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ, με ΑΜΚΑ …….…, δια της παρούσης δηλώνω ότι οι προκαταβολές ασφαλιστικών εισφορών, στις οποίες προβαίνω από 1.1.2017 και εφεξής, δια της παρακράτησης 20% επί των γραμματίων προείσπραξης των Δικηγορικών Συλλόγων, καθώς και οι μηνιαίες καταβολές ασφαλιστικών εισφορών, στις οποίες προβαίνω από 1.1.2017 και εφεξής, δυνάμει των ατομικών ειδοποιήσεων που μου κοινοποιούνται, γίνονται με τη ρητή επιφύλαξη ασκήσεως κάθε νομίμου δικαιώματός μου, και ιδίως της διοικητικής ή/και δικαστικής αμφισβήτησης και προσβολής όλων των σχετικών πράξεων, είτε προσωρινών, είτε οριστικών. Σε καμία περίπτωση η όποια καταβολή εκ μέρους μου, με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνεται, δεν συνιστά αναγνώριση χρέους ή αποδοχή των εκδοθεισών  πράξεων και οφειλών.

Τόπος, Ημερομηνία                                                                                                   

Ο Δηλών»

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΟΡΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Πριν τη σύναψη δανειακής σύμβασης, το τραπεζικό ίδρυμα έχει υποχρέωση παροχής επαρκούς ενημερωτικού υλικού ώστε ο καταναλωτής να λάβει γνώση των όρων της σύμβασης και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει. Σε αντίθετη περίπτωση η δανειακή σύμβαση θα θεωρείται άτοκη και μη συνεπαγόμενη έξοδα, εφόσον πρόκειται για στοιχείο του οποίου η παράλειψη εμποδίζει τον καταναλωτή να κατανοήσει το περιεχόμενο της δέσμευσής του.

Αυτό έκρινε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την σημαντική απόφαση C-42/15 της 9ης Νοεμβρίου 2016 μετά από προδικαστικό ερώτημα που υπέβαλε το Πρωτοδικείο Dunajska Streda της Σλοβακίας. Η αίτηση υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ της Home Credit Slovakia a.s και της Klàra Biroova σχετικά με αξίωση καταβολής χρηματικών ποσών τα οποία εξακολουθούσαν να οφείλονται στο πλαίσιο δανειακής σύμβασης που είχε χορηγήσει η τράπεζα στην  δανειολήπτρια η οποία και αδυνατούσε να τα καταβάλει.

Το σλοβάκικο Πρωτοδικείο έθεσε, μεταξύ άλλων, το προδικαστικό ερώτημα εάν η έλλειψη της πλειονότητας των στοιχείων της σύμβασης πιστώσεως που απαιτούνται από το άρθρο 10 παρ.2 της Οδηγίας 2008/48 συνεπάγεται ότι η χορηγηθείσα πίστωση θεωρείται άτοκη και μη συνεπαγόμενη έξοδα, οπότε ο δανειολήπτης οφείλει να εξοφλήσει στον δανειστή μόνο τα χρηματικά ποσά που του χορηγήθηκαν βάσει της συμβάσεως.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έκδοση της εν λόγω απόφασης, στηρίχθηκε στην ερμηνεία του άρθρου 10 παρ.2 της Οδηγίας 2008/48 το οποίο ορίζει ότι η σύμβαση πίστωσης πρέπει να προσδιορίζει κατά τρόπο σαφή και ευσύνοπτο τη διάρκεια της σύμβασης πίστωσης, το συνολικό ποσό της πίστωσης, το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο καθώς και το εφαρμοστέο επιτόκιο υπερημερίας όπως αυτό ισχύει κατά τη στιγμή σύναψης της δανειακής σύμβασης καθώς και τις ρυθμίσεις προσαρμογής του και, κατά περίπτωση, τα έξοδα για την αθέτηση καταβολής του. Παράλληλα, η δανειακή σύμβαση πρέπει να προσδιορίζει το δικαίωμα και τη διαδικασία πρόωρης εξόφλησης, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης καθώς και την ύπαρξη ή μη εξωδικαστικών διαδικασιών και μηχανισμών επανόρθωσης υπέρ του καταναλωτή.

Επομένως, σύμφωνα με την απόφαση του ΔΕΕ, αν η σύμβαση πίστωσης δεν αναφέρει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία βάσει του άρθρου 10 παρ.2, τότε αυτή θα θεωρείται άτοκη και μη συνεπαγόμενη εξόδων για το δανειολήπτη εφόσον, ελλείψει των κρίσιμων αυτών στοιχείων, ο καταναλωτής δεν δύναται να αξιολογήσει πλήρως τη δέσμευση που συνεπάγεται η ανάληψη αυτής της υποχρέωσης.

Η απόφαση αυτή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κρίσιμη αφού θα αποτελέσει δεδικασμένο και για αποφάσεις  Ελληνικών δικαστηρίων που αφορούν δανειακές συμβάσεις με ελλειπείς ενημερωτικούς ή καταχρηστικούς όρους. Το γραφείο μας με την μακρόχρονη θετική πείρα του στα χρηματοπιστωτικά θέματα έχει ήδη αποτιμήσει την ιδιαίτερη βαρύτητα της απόφασης αυτής και μελετά την εφαρμογή της σε πλειάδα υποθέσεων καταχρηστικών όρων που έχουν επιβληθεί από τράπεζες στην Ελλάδα σε πολλούς δανειολήπτες.  

Απόφαση-σταθμός του Δικαστηρίου της Ε.Ε για το κούρεμα των Κυπριακών καταθέσεων

 

Όλες οι διακρατικές οικονομικές συμφωνίες θα πρέπει να σέβονται τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ααποφαση ΔΕΚ για κυπριακο κουρεμαΕυρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που ισχύει βεβαίως και για τα μνημόνια που υπέγραψε η Ελλάδα με τους δανειστές της. Αυτό αποφάνθηκε το Δικαστήριο της Ε.Ε με την 102/2016 απόφαση επί των αιτήσεων αναίρεσης που κατέθεσαν ιδιώτες καταθέτες καθώς και μια Κυπριακή διαφημιστική εταιρία. Μετά την υπαγωγή της Κύπρου σε καθεστώς μνημονίου καθώς και των δύο συστημικών τραπεζών (Λαϊκής και Κύπρου) σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, μετά από απόφαση του Eurogroup, οι καταθέσεις ιδιωτών άνω των 100.000€ υπέστησαν σοβαρές απώλειες.

Το Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε είχε απορρίψει τις προσφυγές ακύρωσης της δήλωσης του Eurogroup με το σκεπτικό ότι η χρηματοοικονομική βοήθεια στην Κύπρο προερχόταν από τον ESM ο οποίος δεν είναι θεσμικό όργανο της Ε.Ε. Την απόφαση αυτή του Γενικού Δικαστηρίου επικύρωσε το ΔΕΕ απορρίπτοντας τις αιτήσεις αναίρεσης των καταθετών.

Ως προς το ζήτημα των αποζημιώσεων, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υπογραφή του κυπριακού μνημονίου ανταποκρινόταν «στο σκοπό του γενικού συμφέροντος της Ε.Ε» και ειδικότερα «στη διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού ζητήματος της ευρωζώνης». Στην περίπτωση του κουρέματος των τραπεζικών καταθέσεων, το Δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό ότι τα μέτρα που ελήφθησαν «συνιστούν υπέρμετρη και απαράδεκτη παρέμβαση στην ουσία του δικαιώματος ιδιοκτησίας των καταθετών (βάσει του άρθρου 17 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων).

Παρολ’αυτά για πρώτη φορά αναφέρεται ρητά σε ευρωπαϊκή απόφαση ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (μεταξύ των οποίων και η Commission) δεσμεύονται από το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Ε.Ε, ακόμη κι όταν ενεργούν στο πλαίσιο μνημονιακών προγραμμάτων του ESM.

Με τη σημερινή απόφαση ανοίγει η πόρτα για άσκηση αγωγών αποζημίωσης ιδιωτών από χώρες που έχουν πληγεί από τα μέτρα λιτότητας όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Κύπρος σε περίπτωση που θίγονται ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το γραφείο μας θεωρεί ότι η νομολογία αυτή θα μπορούσε να αποδειχθεί καταλυτικής σημασίας στην επερχόμενη εκδίκαση των υποθέσεων των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου τα οποία «κουρεύτηκαν» στο όνομα του δημοσίου συμφέροντος.

Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών "κλειδώνει" ισοτιμία για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

 

 swiss franc loansΗ πρώτη δικαστική απόφαση  που  αφορούσε ομάδα δανειοληπτών ελβετικού φράγκου και που τους δικαιώνει  εκδόθηκε πρόσφατα από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δίνοντας πλέον νέα τροπή στη διαμάχη μεταξύ των τραπεζών και των δανειοληπτών.

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 334/2016 απόφαση του Πρωτοδικείου η τράπεζα θα πρέπει να δέχεται τόσο την εξόφληση μηνιαίων δόσεων όσο και τη μερική ή  ολική αποπληρωμή των δανείων με βάση την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία σύναψης του δανείου και όχι με βάση την τρέχουσα.

Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω απόφαση  υποχρεώνει την τράπεζα :

  • Να προβεί σε συνυπολογισμό όλων των τόκων των δόσεων αλλά και των καταβολών εκ μέρους των δανειοληπτών, που έχουν γίνει κατόπιν μετατροπής του ελβετικού φράγκου σε ευρώ με βάση την ισοτιμία κατά το χρόνο εκταμίευσης του δανείου.
  • Να ανέχεται την καταβολή τοκοχρεωλυτικών δόσεων ή την καταβολή εξόφλησης μερικώς ή εφάπαξ του δανείου σε ελβετικό φράγκο στο ισόποσο σε ευρώ βάσει της ισοτιμίας κατά το χρόνο εκταμίευσης του δανείου και χορήγησης σε ευρώ.
  • Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, να παραλείπει να μετατρέπει το όποιο προκύπτον χρεωστικό υπόλοιπο σε ευρώ, με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του ελβετικού φράγκου, την ημέρα της καταγγελίας.

Η απόφαση αυτή, αν και πρωτόδικη και χωρίς άμεση εκτελεστότητα, δικαιώνει τους δανειολήπτες σε συλλογικό επίπεδο σε αντίθεση με τις μέχρι τώρα αποφάσεις που αφορούσαν μεμονωμένες περιπτώσεις, ενώ οδηγεί  στη διευθέτηση οφειλών από στεγαστικά δάνεια, ύψους περίπου 9 δις. τα οποία λήφθησαν με ρήτρα ελβετικού φράγκου.

Επίσης, αν η απόφαση αυτή τελεσιδικήσει αποκτά γενικευμένη ισχύ για όλες τις τράπεζες και ανοίγει το δρόμο για την έκδοση υπουργικής απόφασης που θα τους κατοχυρώνει και νομοθετικά γεγονός που θα αποτελέσει ένα σημαντικό ενισχυτικό στοιχείο των θέσεών μας στις επερχόμενες δικασίμους πελατών του γραφείου μας στο θέμα των δανείων σε ελβετικό φράγκο .  

 

 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Η απορριπτική απόφαση του ΕΔΔΑ στην πιλοτική προσφυγή ορισμένων επενδυτών συνιστά αρνητικό οιωνό και για τις αναμενόμενες αποφάσεις των υπολοίπων αιτήσεων κατόχων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που εκκρεμούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εντούτοις, η απορριπτική αυτή απόφαση μπορεί να καταστεί οριστική μόνο εφόσον εντός τριμήνου από τη δημοσιοποίησή της, ουδείς διάδικος ζητήσει την παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον του Τμήματος Ευρείας Σύνθεσης του Δικαστηρίου, επικαλούμενος είτε ένα σοβαρό ζήτημα αναφορικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της σύμβασης ή του ΠΠΠ, είτε ένα σοβαρό ζήτημα γενικής φύσης.

Εφ όσον λοιπόν κατατεθεί τέτοια αίτηση στη γραμματεία του Δικαστηρίου, το Συμβούλιο θα επιληφθεί επί του παραδεκτού της αίτησης προκειμένου αυτή να παραπεμφθεί στο  Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης το οποίο θα δικάσει  και θα εκδώσει απόφαση επί της υπόθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 45 ΕΣΔΑ.

  Εν αναμονή της αντίδρασης των ενδιαφερομένων εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στο θέμα αυτό καθώς επίσης  και σε εθνικό επίπεδο την έκβαση των αστικών αγωγών που έχουν αρχίσει να κατατίθενται κατά των πιστωτικών ιδρυμάτων από ομολογιούχους.

Στις διεκδικήσεις αυτές  τα πολιτικά δικαστήρια καλούνται να εξετάσουν αν υφίστανται εκ μέρους των τραπεζών παραβιάσεις των υποχρεώσεων ενημέρωσης και διαφώτισης που απορρέουν από το προστατευτικό πλέγμα των διατάξεων της MiFID και του ν.3606/2007 και επικουρικώς από τη γενική αρχή της καλής συναλλακτικής πίστης (ΑΚ288).  Επιπροσθέτως έχουν κατατεθεί αρκετές καταγγελίες ομολογιούχων ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς –η οποία συνιστά την εθνική εποπτεύουσα αρχή των Τραπεζικών Ιδρυμάτων- και ένας σημαντικός αριθμός από αυτές έχει γίνει δεκτός  επιβάλλοντας πρόστιμα σε πιστωτικά ιδρύματα για έλλειψη προσυμβατικής ενημέρωσης του επενδυτή.  

ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Ε.Δ.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) με απόφαση του της 21ης Ιουλίου 2016, απέρριψε την προσφυγή των ιδιωτών ομολογιούχων κατά της Ελλάδας για το κούρεμα των ομολόγων του 2012, αποφαινόμενο ότι δεν υπήρξε παραβίαση του δικαιώματος ιδιοκτησίας αλλά ούτε και του άρθρου 14 της ΕΣΔΑ  που απαγορεύει τις διακρίσεις. Η υπόθεση (Mamatas and Others v. Greece αρ. προσφ. 63066/14, 64297/14 & 66106/14) αφορά στην προσφυγή 6.320 ιδιωτών κατόχων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου για το νόμο του 2012 που προέβλεπε ανταλλαγή των ομολόγων με άλλα χρεόγραφα μικρότερης αξίας.

Όπως τονίζει το ΕΔΔΑ, η νομοθετική αυτή παρέμβαση επεδίωκε σκοπό δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας και την αναδιάρθρωση του εθνικού χρέους, σε μια εποχή που η Ελλάδα ήταν βυθισμένη σε μια σοβαρή οικονομική κρίση.

Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι προσφεύγοντες δεν είχαν υποστεί καμία ειδική ή υπερβολική επιβάρυνση, και ότι η εμπορική αξία των ομολόγων, είχε ήδη επηρεαστεί από τη μειωμένη φερεγγυότητα του ελληνικού κράτους.

Το Δικαστήριο έκρινε επίσης ότι το κούρεμα των ομολόγων ήταν το κατάλληλο και αναγκαίο μέσο για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση του κράτους από τη χρεοκοπία και ότι έτσι και αλλιώς η επένδυση σε ομόλογα ενέχει κίνδυνο καθώς και ότι οι αιτούντες ομολογιούχοι θα έπρεπε να έχουν επίγνωση των μεταπτώσεων της χρηματοπιστωτικής αγοράς και του κινδύνου μιας πιθανής πτώσης της αξίας των ομολόγων τους, λαμβάνοντας υπόψη το ελληνικό έλλειμμα και το μεγάλο χρέος της χώρας, ακόμη και πριν από την κρίση του 2009.

Το Δικαστήριο έκρινε επίσης ότι η διαδικασία ανταλλαγής των ομολόγων δεν έκανε διακρίσεις, ιδίως λόγω της δυσκολίας εντοπισμού των ομολογιούχων σε μια τέτοια ασταθή αγορά, καθώς και ότι η θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων για τη διαφοροποίηση μεταξύ των ομολογιούχων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την όλη διαδικασία, με καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία.

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ GLOBAL JUSTICE NETWORK ΣΤΗΝ ΜΑΔΡΙΤΗ

Υπό την ιδιότητα του ιδρυτικού μέλους του Διεθνούς Νομικού Δικτύου με την επωνυμία Global justice Network (GJN), το δικηγορικό μας γραφείο συμμετείχε στο ετήσιο εαρινό συνέδριο του Δικτύου μας που έλαβε χώρα από τις 26 έως τις 28 Μαίου 2016  στην Μαδρίτη. Επρόκειτο για μία άκρως επιτυχημένη εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν πάνω από 40 σύνεδροι, η κεντρική θεματολογία της οποίας περιεστράφη γύρω από τις συλλογικές δικαστικές διεκδικήσεις που αφορούσαν στην υπόθεση του σκανδάλου Volkswagen  diesel. Επ’ αυτών, οι θέσεις των δύο (εκ συνόλου τριών) δικηγορικών εταιρειών από τις ΗΠΑ  (μέλη του  Global Justice Network) που εκπροσωπούν αμερικανούς ιδιοκτήτες οχημάτων VW στις αντίστοιχες ασκηθείσες συλλογικές αγωγές, έγιναν αποδεκτές από την αμερικανική Δικαιοσύνη η οποία τους αναγνώρισε (μεταξύ λίγων άλλων) ως συλλογικούς εκπροσώπους καταναλωτών. Στον αντίποδα στον ευρωπαϊκό Χώρο, η έλλειψη σχετικού νομοθετικού πλαισίου γιά συλλογικές αγωγές, καθιστά την έγερση ομαδικών  αξιώσεων από ευρωπαίους ιδιοκτήτες οχημάτων VW προβληματικότερη. Αυτή ακριβώς η διαφορά μεταξύ των ισχύοντων νομοθετικών καθεστώτων στην Ευρώπη και στην Αμερική θεωρούμε ότι έδωσε το έναυσμα στην γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία να ανακοινώσει πρόσφατα ότι ενώ προτίθεται να αποζημιώσει τους Αμερικανούς ιδιοκτήτες VW, δεν θα αποζημιώσει τους αντίστοιχους Ευρωπαίους καταναλωτές!

Παρά ταύτα, μία σημαντική νομική διέξοδος εξακολουθεί να υφίσταται στην Ολλανδία η οποία αποδέχεται ομαδικές αγωγές υπό όρους, όπου το  Global Justice Network προχώρησε στην σύσταση του stichting CLEAN με σκοπό την εκπροσώπηση των Ευρωπαίων ιδιοκτητών προβληματικών Volkswagen Diesel και την απαίτηση τους  γιά ιση μεταχείρηση με ότι έγινε και στις ΗΠΑ. Το  CLEAN έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες παρόμοιες μορφές (stichting) που ιδρύθηκαν για τον σκοπό αυτό στην Ολλανδία μιάς ευρείας ευρωπαικής συμμετοχής καθώς και της αντίστοιχης συνεργασίας των πολύ μεγάλων Αμερικανικών γραφείων με τεράστια πείρα στο θέμα αυτό. Καμμία οικονομική επιβάρυνση δεν προβλέπεται γιά τους συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία μας αυτή.   

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ MAEK ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΕΚ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

 

Το 2011, πάνω από 4.000 προθεσμιακοί καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου, πείστηκαν από την Τράπεζα, μέσω επιθετικής πολιτικής προώθησης, και με το πρόσχημα «μοναδικής ευκαιρίας», να τοποθετήσουν τις αποταμιεύσεις τους σε ένα υποτιθέμενα ασφαλές προϊόν, τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ), καθώς τους δημιούργησαν την πεποίθηση ότι ήταν μια εναλλακτική μορφή προθεσμιακής κατάθεσης με υψηλό επιτόκιο. Στην πραγματικότητα, τα ΜΑΕΚ ήτανπροϊόντα εξαιρετικά υψηλού ρίσκου, και το 2013 η Τράπεζα όχι μόνο έπαψε να καταβάλει τόκους, αλλά τα μετέτρεψε επίσης μονομερώς σε μετοχές μηδαμινής σχεδόν αξίας, και οι καλόπιστοι κάτοχοι τους απώλεσαν πρακτικά το σύνολο των κεφαλαίων τους. 

Τα δικηγορικά γραφεία Κωνσταντίνου Κόκκινου & Συνεργατών (“European Legal Consultancy”), και Εμμ. Γκύζη & Συνεργατών (“Emm. A. Gyzis & Associates Law Offices”) που έχουν πρωτοστατήσει στο νομικό αγώνα κατά της Τράπεζας Κύπρου και έχουν σημειώσει σημαντικές νίκες, μέσω δικαστικών αποφάσεων, που δικαιώνουν πανηγυρικά τους κατόχους ΜΑΕΚ, συνδιοργανώνουν εκδήλωση, την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 και ώρα 6:00 μ.μ., στο Roof Garden της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα), με ελεύθερη είσοδο, προκειμένου να ενημερώσουν αναλυτικά τους ενδιαφερόμενους για τα διάφορα ζητήματα και τις εξελίξεις που αφορούν την υπόθεση, και να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα που θα τεθούν, και σας προσκαλούν να παρευρεθείτε.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΕΚ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΘΕΣΗ «ΜΑΕΚ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ»

Το 2011 η Τράπεζα Κύπρου εξέδωσε επενδυτικά προϊόντα υψηλού ρίσκου με την ονομασία «Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου» (ΜΑΕΚ), παρουσιάζοντας τα, μέσω μιας επιθετικής πολιτικής προώθησης, στους ανυποψίαστους πελάτες της ως «εξαιρετικά ασφαλή και επικερδή επένδυση για το κεφάλαιο τους», που προσιδίαζε σε προθεσμιακή κατάθεση και μάλιστα με εξαιρετικά υψηλό επιτόκιο (6,5%). Είχαν προηγηθεί τα –επίσης τοξικά– προϊόντα «Μετατρέψιμα Χρεόγραφα» (ΜΧ) και «Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου» (ΜΑΚ).

Έτσι, πολλοί πελάτες της εν λόγω Τράπεζας, με την οποία σε αρκετές περιπτώσεις συνεργάζονταν επί χρόνια, καταπείστηκαν, και της εμπιστεύτηκαν τις οικονομίες μιας ζωής, λαμβάνοντας πλημμελή ή και καμία απολύτως ενημέρωση, αποδεχόμενοι τις διαβεβαιώσεις τραπεζικών υπαλλήλων ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση είναι προς το συμφέρον τους, εξασφαλίζοντας το κεφάλαιο τους. Η πραγματικότητα, ωστόσο υπήρξε πολύ διαφορετική.  

Αρχικά, τον Ιούνιο του 2012, η Τράπεζα ενημέρωσε τους κατόχους ΜΑΕΚ ότι ακύρωνε την καταβολή των τόκων εξαμήνου, λόγω της κακής της οικονομικής κατάστασης, και στη συνέχεια, τον Αύγουστο του 2013, οι ανυποψίαστοι κάτοχοι έμαθαν ότι το κεφάλαιο τους μετατράπηκε μονομερώς από την Τράπεζα σε μετοχές Δ’ τάξεως, μηδαμινής αξίας, με αποτέλεσμα να απωλέσουν το σύνολο σχεδόν του κεφαλαίου τους.

Το Δικηγορικό Γραφείο μας, συνεπές στην πολυετή διεθνή πορεία του προάσπισης των συμφερόντων των πελατών του, παρακολουθεί στενά την υπόθεση από την γένεσή της, και, σε συνεργασία με το εγνωσμένου κύρους Δικηγορικό Γραφείο Εμμανουήλ Γκύζη & Συνεργατών (http://www.egyzislaw.com/), οργανώνει τις δέουσες νομικές ενέργειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των θιγόμενων καταθετών, που είδαν τους κόπους μιας ζωής να εξανεμίζονται.

Η υπόθεση των ΜΑΕΚ έχει ήδη πάρει το δρόμο της Δικαιοσύνης και έχουν εκδοθεί οι πρώτες σημαντικές δικαστικές αποφάσεις Ελληνικών Δικαστηρίων, που δικαιώνουν πανηγυρικά σε πρώτο βαθμό τους πληγέντες καταναλωτές-πελάτες της Τράπεζας Κύπρου, αποζημιώνοντας τους πλήρως, τόσο για την οικονομική ζημία, αλλά και για την ηθική βλάβη που υπέστησαν.

Αν είστε ή υπήρξατε κάτοχοι των εν λόγω αξιογράφων (ΜΑΕΚ / ΜΑΚ / ΜΧ) και επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα δικαιώματα σας και να συμμετάσχετε στις σχετικές εξώδικες και δικαστικές ενέργειες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο +30.210.3613379, ή μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , για να σας κατατοπίσουμε, χωρίς χρέωση, σχετικά με την υπόθεση σας και όλες τις λοιπές λεπτομέρειες που απαιτούνται, μαζί με τον αναλυτικό τρόπο συνεργασίας μας κάθε μορφής σε όλα τα στάδια συνεργασίας.

Σας ενημερώνουμε ακόμη για κάτι πολύ σημαντικό: Οποιαδήποτε ανάθεση στο Γραφείο μας της υποθέσεως σας, θα γίνει με σύστημα που θα εξυπηρετεί απόλυτα τα συμφέροντα σας, δια ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο θα συνυπογράψουμε, ως συμβαλλόμενα μέρη, μαζί σας.

Τέλος, σας ανακοινώνουμε ότι εντός του Μαρτίου, σε εμβληματικό χώρο στο κέντρο των Αθηνών –που θα ανακοινωθεί λίαν συντόμως–, το Δικηγορικό μας Γραφείο και το Δικηγορικό Γραφείο Εμμανουήλ Γκύζη & Συνεργατών θα συνδιοργανώσουν εκδήλωση, στην οποία πίνοντας αναψυκτικό ή καφέ και τρώγοντας ένα σνακ, προσφορά των Γραφείων μας, θα μπορέσετε να ενημερωθείτε εκτενώς για τα διάφορα ζητήματα και τις εξελίξεις που αφορούν την εν θέματι υπόθεση, να θέσετε τυχόν σχετικά ερωτήματα και να λάβετε εκεί τις προσήκουσες απαντήσεις, για την άμεση προώθηση αυτής της μείζονος σημασίας υποθέσεως.

 

ΕΚΚΡΕΜΟΥΝΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΕΚ

Το Γραφείο μας, από την πρώτη στιγμή που ανέκυψαν οι τοξικές συνέπειες, με τις οποίες ήταν εγγενώς συνυφασμένα τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου της Τραπέζας Κύπρου, ανέπτυξε μία πρωτοποριακή και πολυσχιδή δραστηριότητα προς κάθε κατεύθυνση έχοντας ασκήσει μία πολύπλευρη τακτική με καταθέσεις σχετικών δικογράφων τόσο στην Αθήνα όσο και στην επαρχία, για την θεμελίωση και τη διεκδίκηση των νομίμων αξιώσεων των εξαπατηθέντων πελατών μας. Από την πρώτη στιγμή μεταβήκαμε στην Κύπρο και ήλθαμε σε επαφή με τις ενώσεις των Κυπρίων κατόχων αξιογράφων ΜΑΕΚ της Τράπεζας Κύπρου και ανταλλάξαμε χρήσιμες πληροφορίες και απόψεις γιά την προτεινόμενη τακτική να ακολουθηθεί τόσο εκεί όσο και στην Ελλάδα. Εξακολουθούμε να διατηρούμε τις επαφές με τα εκεί εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία ωστόσο η δομή και το μέγεθος των απαιτήσεων στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι τελείως διαφορετικές. Εχοντας σταθμίσει τις παραμέτρους των δικαστικών και εξωδίκων προοπτικών επίλυσης του θέματος αυτού καταλήξαμε σε μία στρατηγική πολλαπλών διαστάσεων γιά τους Ελληνες καταθέτες κινούμενοι ωστόσο γύρω από την δικαστική διεκδίκηση και έρευνα των θεμάτων που ανακύπτουν πρωταρχικά από την στάση και τις ευθύνες των διαθετών αυτών των προιόντων της Τράπεζας Κύπρου και δευτερευόντως από την ευθύνη των εκδοτών στην Μεγαλόνησο.    

Ήδη είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τις θετικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε πρώτο βαθμό (σε επίπεδο ασφαλιστικών μέτρων και τακτικής διαδικασίας), καθώς και σε δεύτερο βαθμό (σε επίπεδο ασφαλιστικών μέτρων), ενώ για τις αρχές Μαρτίου τρέχοντος έτους έχει προσδιοριστεί η εκδίκαση έφεσης της Τράπεζας Κύπρου κατ' αποφάσεως του Γραφείου μας με την οποία καταδικάστηκε να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο του μισού εκατομμυρίου Ευρώ. Εξ όσων γνωρίζουμε, πρόκειται για την πρώτη υπόθεση που εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό.

Εντούτοις, λόγω της πανελλαδικής αποχής των δικηγόρων, έχει αναγκαστικά αναβληθεί η εκδίκαση δύο ακόμη αγωγών του Γραφείου μας, ενώ υπάρχει μείζον ενδεχόμενο να αναβληθούν και τα λοιπά σχετικά προγραμματισμένα δικαστήρια που εκκρεμούν προς εκδίκαση εντός του Μαρτίου 2016. Οψόμεθα.

Πάντως για την ώρα η εν γένει "υπόθεση των ΜΑΕΚ" έχει απτά θετικά αποτελέσματα γιά τους πελάτες του γρφείου μας. Αυτά επιβεβαιώνουν την επιλογή της τακτικής μας και είμαστε αισιόδοξοι για την περαιτέρω επιτυχή έκβασή της και -το ευκταίον, βέβαια, και δέον- την καταβολή των οφειλομένων κεφαλαίων στους εντολείς μας.

Ωστόσο επειδή προσεγγίζουμε σε ημερομηνίες παραγραφής δικαιωμάτων ζημιωθέντων από προιόντα ΜΑΕΚ, είναι σκόπιμο γιά όσους δεν έχουν ήδη ξεκινήσει δικαστικές διεκδικήσεις για τα δικαιώματά τους να το πράξουν χωρίς περαιτέρω χρονοτριβές προκειμένου να διακοπούν αυτές οι παραγραφές όπως προβλέπεται από τον Νόμο