Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιπποκράτους 4
106 79, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3613379
Fax: +30 210 3612084

Επικοινωνία

Τελευταία νέα

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ : ΑΝΑΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ Ή ΠΑΓΙΔΑ;

Για οφειλές έως 3.000 ευρώ :

 • Οι οφειλές θα πρέπει να έχουν βεβαιωθεί μέχρι την 31-12-2016
 • Η αποπληρωμή πραγματοποιείται μάξιμουμ σε 36 μηνιαίες δόσεις
 • Το ποσό ελάχιστης καταβολής ανέρχεται σε 50 ευρώ μηνιαίως
 • Δεν γίνεται διαγραφή ποσού
 • Δεν γίνεται διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων υπερημερίας

Για οφειλές από 3.001 έως 20.000 ευρώ :

 • Οι οφειλές θα πρέπει να έχουν βεβαιωθεί μέχρι την 31-12-2016
 • Η αποπληρωμή πραγματοποιείται μάξιμουμ σε 120 μηνιαίες δόσεις
 • Το ποσό ελάχιστης καταβολής ανέρχεται σε 50 ευρώ μηνιαίως
 • Δεν γίνεται διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων υπερημερίας
 • Δεν γίνεται διαγραφή βασικής οφειλής

Προσοχή! Γενικές Επισημάνσεις :

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης : α) δεν καταβάλει δόσεις της σύμβασης αναδιάρθρωσης ή καταβάλει μερικώς δόσεις προς τη Φορολογική Διοίκηση, όπως αυτές προσδιορίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις,  β) δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α., γ) παραλείψει να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει τις οφειλές του προς το Δημόσιο ή υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση:

Τότε γίνεται αυτόματη ανατροπή της σύμβασης αναδιάρθρωσης έναντι του Δημοσίου και ο οφειλέτης υποχρεούται σε άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ενώ παράλληλα το Δημόσιο υποχρεούται να γνωστοποιήσει αμελλητί την επέλευση της αυτοδίκαιης ανατροπής της σύμβασης σε όλους τους πιστωτές. Ακόμη, η σύμβαση μπορεί  να ανατραπεί από μόνη της  απέναντι στο  Δημόσιο και  τους άλλους πιστωτές, με δικαστική απόφαση κατόπιν αίτησης τρίτου πιστωτή.

Στη σύμβαση αναδιάρθρωσης προβλέπεται διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο, κατά σειρά παλαιότητας, δηλ. από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη, με κριτήριο το χρόνο καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία και όχι το χρόνο λήξης της προθεσμίας καταβολής, είτε αυτή γίνεται με μία καταβολή είτε με δόσεις. Η διαγραφή αυτών των οφειλών γίνεται με αίρεση πλήρους πληρωμής των ρυθμιζόμενων οφειλών προς κάθε πιστωτή και της μη ακύρωσης ή ανατροπής της σύμβασης αναδιάρθρωσης.

Για οφειλές από 20.001 έως 50.000 ευρώ :

 • Ρυθμίστηκε δυνάμει της υπ’αριθμ. 130060/2017 Κ.Υ.Α. σε συνδυασμό με ν. 4469/2017
 • Η οφειλή να μην ξεπερνά το συνολικό ποσόν των 50.000 ευρώ (βάσει του  ν.4469/2017).
 • 1. Να υπάρχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση, ή σε δύο από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο ν. 4469/2017
 • 2. Ο λόγος του συνόλου των οφειλών, μετά την αφαίρεση των υπερημεριών και προσαυξήσεων προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, πρέπει να είναι ίσος ή μικρότερος από οκτώ. Για την εφαρμογή της παρούσας προϋπόθεσης λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση του καθαρού αποτελέσματος προ φόρων κλπ και του μέσου όρου των δύο πιό θετικών καθαρών αποτελεσμάτων στα τρία τελευταία χρόνια.
 • Αν ισχύουν τα παραπάνω σωρευτικά, τότε η επιχείρηση κρίνεται ως βιώσιμη, με αποτέλεσμα να μπορεί να υπαχθεί στη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού.
 • αφαιρούνται οι τόκοι υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα
 • αφαιρούνται οι απαιτήσεις του δημοσίου από πρόστιμα κατά ποσοστό 95%.
 • αφαιρούνται οι απαιτήσεις του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά 85%.
 • οι καταβολές πραγματοποιούνται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις τουλάχιστον 50 ευρώ ανά πιστωτή.
 • Προσοχή: οι πιστωτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα διατηρούν σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να προβούν σε εξατομικευμένη αξιολόγηση βιωσιμότητας, προκειμένου να εκτιμήσουν την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.
  • η εξώδικη ρύθμιση αποπερατώνεται το αργότερο σε 24 μηνιαίες δόσεις αν πρόκειται για ιδιώτη πιστωτή, σε 120 μηνιαίες δόσεις αν το Δημόσιο ή φορέας κοινωνικής ασφάλισης ή χρηματοδοτικός φορέας είναι πιστωτής και το αργότερο σε 6 μηνιαίες δόσεις αν οι οφειλές προέρχονται από σύμβαση παροχής εργασίας .
  • για τον υπολογισμό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων, λαμβάνεται υπόψη επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες και εισφορά του ν. 128/1975 , αν είχε προγενέστερα συμφωνηθεί ότι η εισφορά αυτή βαρύνει τον οφειλέτη.
  • το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο για τους χρηματοδοτικούς φορείς και αναπροσαρμόζεται ανά τρίμηνο.
  • για τους υπόλοιπους πιστωτές το επιτόκιο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εναλλακτικά, ο οφειλέτης μπορεί να προτείνει να καταβάλει την οφειλή του σε όλους τους θεσμικούς πιστωτές σε 12 ή λιγότερες άτοκες δόσεις.
  • δυνατότητα αναπροσαρμογής του ύψους της συνολικής μηνιαίας δόσης
  • Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση που ο πιστωτής που κατέχει την πλειοψηφία επί του συνόλου των απαιτήσεων, εκτιμήσει τον οφειλέτη ως μη βιώσιμο, τότε δεν προτείνεται καμία ρύθμιση οφειλών στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας.

Το γραφείο μας παραμένει στην διάθεση των πελατών του για κάθε σχετική διευκρίνιση ή πληροφορία.

Πηγές  άρθρου:  news.in.gr, newsbomb.gr, taxheaven.gr, kathimerini.gr

 

Η συμμετοχή του γραφείου μας στη διάσκεψη της GJN στο Λονδίνο

Το Σεπτέμβριο του έτους 2017 πραγματοποιήθηκε η χειμερινή Ευρωπαϊκή διάσκεψη της Global Justice Network στο Λονδίνο. Ως ιδρυτικό μέλος του GJN, το γραφείο μας συμμετείχε σ αυτό για ακόμη μια φορά .
Μεταξύ άλλων συζητήθηκε το θέμα του καρτέλ μεσαίων και “heavy duty” φορτηγών, που λειτουργούσε επί 14 συναπτά έτη (από το 1997 έως το έτος 2011). Τον Ιούλιο 2016  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδίκασε με απόφασή της τέσσερις  κατασκευάστριες εταιρείες φορτηγών (ΜΑΝ, Daimler, IVECO, DAF, VOLVO/Renault), που κατείχαν 90% περίπου της ευρωπαϊκής αγοράς, για συμμετοχή σε καρτέλ, εναρμονισμένη πρακτική, με στόχο, μεταξύ άλλων, τον έλεγχο των τιμών των οχημάτων (price fixing). Λίαν προσφάτως (27 Σεπτεμβρίου 2017) καταδικάστηκε και η εταιρεία SCANIA, η οποία είχε αρνηθεί τη συμμετοχή της στο καρτέλ.
Η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο για διεκδίκηση αποζημιώσεων από τις κατασκευάστριες εταιρίες όσων αγόρασαν ή μίσθωσαν τέτοια φορτηγά από 1997 έως 2011, και οι οποίοι υπέστησαν ζημία καταβάλλοντας τιμή σημαντικά υψηλότερη συγκριτικά με εκείνη που θα κατέβαλλαν αν επικρατούσαν οι συνήθεις συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά .
Συζητήθηκε ακόμα και το φλέγον ζήτημα του σκανδάλου που ξέσπασε σχετικά με το παράνομο λογισμικό σε κινητήρες diesel του ομίλου της εταιρείας Volkswagen, που παραπλανούσε τους ελέγχους ρύπων, επηρεάζοντας σημαντικά τα αποτελέσματα . Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε στις ΗΠΑ όμως έντονες αντιδράσεις υπάρχουν και στην Ευρώπη (την μεγαλύτερη αγορά τους), λόγω της ρύπανσης που τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα προκαλούν. Σημειώνεται ότι το εν λόγω ζήτημα είχε απασχολήσει και την εαρινή διάσκεψη της Πράγας, αποφασίζοντας τη δραστηριοποίηση μέσω συλλογικών καταγγελιών Ευρωπαίων καταναλωτών κατά της  Volkswagen, με τη μορφή ομαδικών αγωγών δικηγορικών γραφείων μελών του GJN στην Ολλανδία .
Τέλος ο κ. Κων/νος Κόκκινος, Δικηγόρος Γενεύης Ελβετίας, Αθηνών και ιδρυτικό μέλος του GJN, παρουσίασε το πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο ζήτημα της ευθύνης των Δικηγόρων από παράνομες πράξεις πελατών τους σε σχέση με φοροδιαφυγή των εντολέων τους. Ως γνωστόν δυνάμει της υπ’αριθμ. 2011/16/EΕ οδηγίας, η οποία θα τεθεί σε πλήρη ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019, προωθούνται ρυθμίσεις, η εφαρμογή των οποίων θα συμβάλει στην υιοθέτηση ενός ευρύτερου πλαισίου διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της διαρκώς αυξανόμενης φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής δια της ανταλλαγής πληροφοριών και άλλων προβλεπόμενων μέσων, καθώς και στη βελτιστοποίηση των σχετικών διαδικασιών ελέγχου .  

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Πάνω από δύο χιλιάδες τόνοι πετρελαίου μόλυναν τον Αργοσαρωνικό μετά το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ στις 10 Σεπτεμβρίου 2017. Οι καταστροφές γιά το φυσικό περιβάλλον αλλά και γιά πάρα πολλές οικονομικές δραστηριότητες  (από τον τουρισμό έως την αλιεία κλπ) είναι κυριολεκτικά ανυπολόγιστες. Υφίσταται διαδικασία αποζημίωσης των πληγέντων τόσο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, τους ασφαλιστές της και τον νηογνώμονά της όσο και από τους κρατικούς φορείς. Το γραφείο μας διαθέτει τις γνώσεις και την υποδομή να υποστηρίξει αποτελεσματικά ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής αιτήσεις πληγέντων προσώπων καί επαγγελματιών από αυτή την καταστροφή. Ωστόσο οι διαιδικασίες αυτές είναι χρονοβόρες και με σχετικά υψηλό κόστος, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν κάν να ξεκινήσουν πρίν ολοκληρωθεί η καταγραφή και αποτιμηθεί το μέγεθος των ζημιών. Αυτό το γεγονός είναι δυσβάχταχτο σε εύθραυστες οικονομικές καταστάσεις όπως είναι οι μικρές επιχειρήσεις αλλά καί οι Δημοτικές αρχές οι οποίες έχουν περιορισμένα μέσα να αντιμετωπίσουν τις πρώτες μετά την καταστροφή ανάγκες.

Σε διεθνές επίπεδο υφίσταται ήδη από το 1969 η διεθνής σύμβαση αστικής ευθύνης γιά ζημιές από θαλάσσια ρύπανση. Αυτή η σύμβαση μετεξελίχθηκε το 1992 σε μία νέα  διευρυμένη θαλάσσια σύμβαση αστικής ευθύνης καί στην σύσταση ενός αντίστοιχου Διεθνούς Ταμείου Αποζημιώσεων στο οποίο συμμετέχει καί η Ελλάδα. Από δε το 2003 το Ταμείο αυτό με έδρα το Λονδίνο έχει ακόμη ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και διαχειρίζεται πλέον σοβαρά ποσά αποζημιώσεων που αποδίδει αυτόνομα στους δικαιούχους δίχως την μεσολάβηση των εθνικών κρατικών αρχών.  Κάνοντας χρήση την πολύτιμη εμπειρία δικηγόρου μας που θήτευσε στο Λονδίνο στην Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας (Greek Shipping Cooperation Committee) το γραφείο μας ήρθε ήδη  άμεσα σε επαφή με το Διεθνές Ταμείο Αποζημιώσεων από θαλάσσια ρύπανση στο Λονδίνο με βασικό αίιτημά του την άμεση αποζημίωση πληγέντων από την  πετρελαιοκηλίδα της Σαρωνίδας έστω και με προσωρινή ενδιάμεση μορφή μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες καταγραφής ζημιών και καταλογισμού ευθυνών. Το γραφείο μας θέτει στην διάθεση των πληγέντων από την θαλάσσια αυτή ρύπανση την τεχνογνωσία του στο θέμα αυτό καί όποιες άλλες πληροφορίες μπορεί να παρέχει. Γιά οποιαδήποτε πληροφορία χωρίς καμία υποχρέωση τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο μας μέσω της φόρμας της ιστοσελίδας μας

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΑΕΚ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ

Λίαν προσφάτως ακόμη ένας πελάτης του γραφείου μας δικαιώθηκε από το Τριμελές Εφετείο, με την υπ’ αριθμ. 120/2017 απόφασή του, ο οποίος είχε πεισθεί από υπάλληλο χρηματοπιστωτικού ιδρύματος να αγοράσει μετατρέψιμα χρεόγραφα (γνωστά και ως Μ.Α.Ε.Κ.), παρουσιάζοντας τα σαν ένα είδος προθεσμιακής κατάθεσης.
Ο πελάτης μας, επιστήμονας μεν, μη γνώστης χρηματοοικονομικών δε, παραπλανήθηκε από την υπάλληλο της τραπέζης να επενδύσει σε μετατρέψιμα χρεόγραφα, η οποία (υπάλληλος) «παρέλειψε» να τον ενημερώσει σχετικά με τους κινδύνους που διέτρεχε και του παρουσίασε το εν λόγω προϊόν σαν απολύτως ασφαλές και επωφελές για αυτό και ανταποκρινόμενο δήθεν πλήρως στο επενδυτικό του προφίλ. H απόφαση δέχτηκε ότι το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έπραξε παραβιάζοντας τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, τις συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας που επιβάλλονται από το νόμο κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και παραβίασε το νόμο περί προστασίας του καταναλωτή, ακυρώνοντας έτσι την σύμβαση αγοράς του «τοξικού» προιόντος λόγω πλάνης και επιδίκασε χρηματική ικανοποίηση στον πελάτη μας .
Ειδικότερα, η εν λόγω εφετειακή απόφαση είναι ιδιαίτερα λεπτομερής, εκτενής, και επικυρώνει την υπ’αριθμ. 35/2015 πρωτόδικη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου  σε όλα τα σημεία της . Πιο συγκεκριμένα, το Δικαστήριο επικύρωσε τελεσιδίκως την τέλεση αδικοπραξίας και απάτης εκ μέρους του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, και απέρριψε όλους τους λόγους έφεσης που προέβαλλε το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ως ουσιαστικά αβάσιμους, διατάσσοντας την επιστροφή στον πελάτη μας του συνολικού ποσού που είχε διαθέσει για την αγορά των μετατρέψιμων χρεογράφων καθώς και επιπλέον ένα αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που εκείνος υπέστη.
Η εν λόγω απόφαση συνιστά σημαντικότατο δεδικασμένο και  σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολυετούς ταλαιπωρίας των πελατών μας και τόσων πολιτών εν γένει, που εξαπατήθηκαν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και πείσθηκαν για την αγορά τοξικών προιόντων (ομολόγων, μετατρέψιμων αξιογράφων κλπ), αγνοώντας τους κινδύνους και τα ρίσκα που εγκυμονούσε η αγορά τους, και δικαιώνει τους πολυετείς δικαστικούς αγώνες μας και την επιμονή αλλά και υπομονή όλων μας (πελατών και δικηγόρων του γραφείου μας) .

1738/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα η υπ’ αριθμ. 1738/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία κρίνει αντισυνταγματικές τις συνεχείς παρατάσεις της παραγραφής των αξιώσεων του Δημοσίου κατά των διοικουμένων.

Πιο συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη απόφαση στηριζόμενη κυρίως στην παραβίαση της αρχής της ασφάλειας του Δικαίου, της αρχής της αναλογικότητας, της αρχής της σαφήνειας και της προβλεψιμότητας, της αρχής της αναδρομικής επιβολής φόρου και της αρχής του δημοσίου συμφέροντος, βάζει ένα τέλος στην συνεχή παράταση της παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων/αξιώσεων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3513/2006, 3697/2008, 3790/2009  και ν. 3842/2010.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι παραβιάζεται η αρχή της ασφάλειας του Δικαίου, η απορρέουσα από τα άρθρ. 2 παρ.1 και 25 παρ. 1 εδ. Α’ Συντάγματος, ως και από το ν. 4048/2012 (άρθρ. 2 παρ. 1) , αφού οι διοικούμενοι/φορολογούμενοι πρέπει να δύνανται να προβλέπουν με απόλυτη σαφήνεια την εφαρμογή των εκάστοτε θεσπιζόμενων κανονιστικών ρυθμίσεων, ιδίως όταν αυτές αφορούν οικονομικές επιπτώσεις σε βάρος τους (φόροι, τέλη κλπ) .  Περαιτέρω, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι δεν μπορεί να επιβληθεί οικονομικό βάρος με νόμο αναδρομικής ισχύος που επεκτείνεται πέρα από το οικονομικό έτος το προηγούμενο εκείνου κατά το οποίο επιβλήθηκε, διότι «η πρόβλεψη στο νόμο ότι με την πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος παραγράφεται η αξίωση του Δημοσίου για τη βεβαίωση και επιβολή συγκεκριμένου φόρου συνιστά ουσιαστικό στοιχείο της οικείας φορολογικής ενοχής κατά την παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου 78. Ως ουσιαστικό δε στοιχείο της φορολογικής ενοχής η διάρκεια της παραγραφής πρέπει να καθορίζεται εκ των προτέρων, ενώ μεταβολή της με την πρόβλεψη επιμηκύνσεως είναι δυνατή μόνον υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του ανωτέρω άρθρου 78 του Συντάγματος, δηλαδή με διάταξη θεσπιζόμενη το αργότερο το έτος, που έπεται εκείνου, στο οποίο ανάγεται η φορολογική υποχρέωση» . Τέλος, η εν λόγω απόφαση έκρινε ότι με την διαδοχική παράταση του χρόνου παραγραφής των αξιώσεων του Δημοσίου, παραβιάζεται και η αρχή της αναλογικότητας, που προβλέπει ρητώς το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος, αφού αφενός ενθαρρύνεται η ενδεχόμενη επί μακρόν απραξία της Διοίκησης, αφετέρου οι διοικούμενοι δεν δύνανται να προγραμματίζουν την οικονομική τους δραστηριότητα και να έχουν πλήρη εικόνα των εν γένει οφειλών τους . 

Η συμμετοχή μας στη διάσκεψη της GJN στην Πράγα.

Στις 25, 26 και 27 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η εαρινή Ευρωπαϊκή διάσκεψη της GJN (GlobalJusticeNetwork) στην Πράγα. Ως ιδρυτικό μέλος του GJN εδώ και 10 χρόνια, το γραφείο μας συμμετείχε σ αυτό το ήσσονος σημασίας για τα νομικά θέματα γεγονός. Τα τακτικά συνέδρια του GJN γίνονται εναλλακτικά στην Ευρώπη και στην Αμερική.

 Το GJN, το οποίο δημιουργήθηκε το 2007, περιλαμβάνει δικηγορικά γραφεία από πάνω από 40 διαφορετικές εθνικότητες, και έχει ως σκοπό του  να προωθήσει με αποτελεσματικότητα τα νομικά θέματα και την απονομή δικαιοσύνης σε όλες τις ηπείρους.

 Από την σύστασή  του από το αμερικανικό δικηγορικό γραφείο LieffCabraserHeimannandBernstein (LCHB) , (το οποίο βρίσκεται συχνά στο νούμερο 1 των Δικηγορικών γραφείων των ΗΠΑ), το GJN πάντα καταφέρνει να αναπτύσσεται και να εμπλουτίζει τις δραστηριότητες του. Επίσης προσφέρει την δυνατότητα ομαδικών αγωγών στη δικαιοσύνη στις ΗΠΑ ή και αλλού  για μια καλύτερη εκπροσώπηση των πελατών μας. 

 Η διάσκεψη της Πράγας έδωσε τη ευκαιρία να συζητηθούν οι προκλήσεις, τα τρέχοντα ζητήματα στους τομείς των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιατρικές υποθέσεις, οικονομικές διαφορές και πιο συγκεκριμένα πάνω στο ζήτημα των συλλογικών καταγγελιών κατά της  Volkswagen.

 Σε ό,τι αφορά την υπόθεση των απαιτήσεων των Ευρωπαίων καταναλωτών  κατά της  Volkswagen , τα δικηγορικά γραφεία μέλη του GJNδημιούργησαν στο Άμστερνταμ το νομικό πρόσωπο CLEAN (ConsumersLeadEmissionsAccountabilityNetwork) προκειμένου να επιτραπεί η συμμετοχή τους σε ομαδικές αγωγές σύμφωνα με τις επιταγές του Ολλανδικού Δικαίου το οποίο είναι το μόνο στην Ευρώπη που προβλέπει διαδικασίες ομαδικών αγωγών κατά τα Αμερικανικά πρότυπα.

 Τέλος, η συμμετοχή  σε μια διεθνή οργάνωση όπως η GJN αποτελεί μια αναγκαιότητα σ αυτούς  τους καιρούς της παγκοσμιοποίησης. Η διασυνοριακή συνεργασία είναι μια νέα μέθοδος εργασίας και  αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την απονομή της δικαιοσύνης με τους καλλίτερους δυνατούς όρους. Με αυτό τον τρόπο το γραφείο μας αποκτά ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε πάρα πολλές περιπτώσεις ενώ επωφελείται από ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών με παρουσία σε πολλές ξένες χώρες  και σε βάθος γνώση των διάφορων νομικών συστημάτων.

 

 

 

Ρυθμίσεις επιχειρηματικών και καταναλωτικών δανείων

-Το γραφείο μας με εξειδικευμένους  δικηγόρους και σε συνεργασία μεέμπειρα τραπεζικά στελέχη αναλαμβάνει την διαχείριση (ρύθμιση, κούρεμα, διαγραφή) καρτών, καταναλωτικών, στεγαστικών καθώς και επιχειρηματικών δανείων. Επειδή πλέον η μόνη λύση δεν είναι η υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη, ούτε και η ρύθμιση των δανείων με τους επαχθείς ενίοτε και αμφισβητούμενους  όρους των Τραπεζών, αλλά απαιτείται η με κάθε τρόπο προστασία – οχύρωση των δανειοληπτών απέναντι στις Τράπεζες, στα Ελληνικά και ξένα funds τα οποία επεισέρχονται πλέον στα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τις τράπεζες. Με συστηματική προσέγγιση ερευνούμε την διαχείριση του/των δανείου/ων, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται/ονται αυτό/ά. Μέσα από μια διαρκή καί συστηματική συνεργασία με  έμπειρα τραπεζικά στελέχη γιά την επεξεργασία και την διαχείρηση των φακέλων σε συνδυασμό με ένα καλό νομολογιακό πλαίσιο προκρίνουμε λύσεις εφικτές και συμφέρουσες γιά τον δανειολήπτη είτε καταλήξουμε σε δικαστική αντιπαράθεση είτε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό.   

Με τον τρόπο αυτό επεξεργαζόμαστε  τις ενδεδειγμένες ανά περίπτωση νομικές ενέργειες έναντι των Τραπεζών, την καταγγελία σύμβασης δανείου, την διαταγή πληρωμής, την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό μέσω μεταξύ άλλων Ανακοπών και Αναστολών Εκτέλεσης, για τις διάφορες μορφές δανειακών προιόντων εν μέσω ενός νομικού πλαισίου το οποίο εξακολουθεί να παραμένει σχετικά ασαφές αλλά ωστόσο εξελίσσεται διαρκώς, εξέλιξη την οποία παρακολουθούμε και αναλύουμε με προσοχή.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ:ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ LEHMAN BROTHERS

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε ότι με την υπ’ αριθμ. 1493/2017 το Εφετείο Αθηνών δικαίωσε πελάτη του Γραφείου μας για την εξαπάτηση που υπέστη από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο τον κατηύθυνε στην αγορά ομολόγων της Lehman Brothers

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ιατρό –δηλαδή κατά τεκμήριο άτομο μορφωμένο μέν αλλά αδαές περί τα χρηματοοικονομικά–, ο οποίος πείστηκε παραπλανητικά να τοποθετήσει τις οικονομίες του σε τοξικά ομόλογα της Lehman Brothers (η οποία πτώχευσε το 2008).

Η εν λόγω –τριαντασέλιδη– απόφαση είναι ιδιαίτερα θεμελιωμένη, αναλυτική και εμπεριστατωμένη και κινείται προς την κατεύθυνση των (ορθών) παραδοχών της πρωτόδικης απόφασης 6915/2014 του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Εν προκειμένω, το δικαστήριο διέγνωσε την τέλεση αδικοπραξίας εκ μέρους του διαθέσαντος τα τοξικά προϊόντα χρηματοπιστωτικού ιδρύματος (το οποίο μάλιστα ισχυριζόταν ότι δεν ήταν τίποτε άλλο  παρά ένας απλός διαμεσολαβητής και επίσης -όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις  αυτά τα ιδρύματα αναφέρουν-  "οτι κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την πτώχευση αυτού του "κολοσσού"  ο οποίος είχε  υψηλές αξιολογήσεις στο παρελθόν κλπ). Το Εφετείο ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ πλέον διέταξε την επιστροφή στον παθόντα αντισυμβαλλόμενο ιδιώτη του ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ποσού που είχε διαθέσει για την αγορά αυτών των προιόντων. Επίσης του επιδίκασε επιπλέον και ένα άλλο σοβαρό κονδύλι ως χρηματική ικανοποίηση γιά την ηθική βλάβη που υπέστη ο παθών πελάτης του γραφείου μας.

Η εν λόγω απόφαση συνιστά σημαντικό δεδικασμένο και αναφορικά με συναφείς υποθέσεις εξαπάτησης ανυποψίαστων μικροκαταθετών - πελατών τραπεζών, αλλά και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που διέθεταν προιόντα όπως τα ΜΑΕΚ και τα ομόλογα της Alpha Group Jersey και πολλά άλλα ομόλογα τα οποία οι τράπεζες (ή οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες) προώθησαν σε άτομα χωρίς να τηρηθούν οι αυστηρές προδιαγραφές του Νόμου γιά την επαρκή ενημέρωση των επίδοξων αγοραστών προτού αυτοί προβούν σε μιά τοποθέτηση γιά την οποία δεν είχαν πλήρη επίγνωση...

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ 23.4.2017 ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK JERSEY!!!

Μεταξύ των ετών 2003-2007 η Alpha Bank, μέσω της θυγατρικής της  Alpha Bank Jersey, (ένα όχημα ειδικού σκοπού με πολύ περιορισμένο κεφάλαιο) εξέδωσε ομόλογα και τα οποία διέθεσε στην Ελληνική αγορά χωρίς ημερομηνία λήξης δηλαδή «άληκτα».  Τα προιόντα αυτά φέρουν μία περιορισμένη εγγύηση από τον εκδότη τους και μόνον και αυτή υπό όρους. Ο ομιλος της Τραπέζας ALPHA δεν δίνει εγγύηση για τα προιόντα της θυγατρικής του.  Η  τράπεζα μπορεί ότα το κρίνει σκόπιμο να ανακαλέσει το ομόλογο ακόμη και αν αυτό  βρίσκεται σε ένα ποσοστό της αξίας του, γεγονός καταστροφικό για τον ομολογιούχο .

 Μία πλειάδα δικαστικών αποφάσεων δικαστηρίων κατατείνουν στο γεγονός της ευθύνης ως εκ της διαθέσεως τέτοιων προϊόντων και στην υποχρέωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για πλήρη αποζημίωση των ανυποψίαστων ομολογιούχων.

Στις 24.4.2012 έγινε «πρόταση επαναγοράς»  των ομολόγων αυτών στους ανυποψίαστους ομολογιούχους έναντι ενός  ελάχιστου  κλάσματος  της αρχικής αξίας των ομολόγων αυτών δηλαδή ουσιαστικά τους γνωστοποιήθηκε η απώλεια των χρημάτων τους.

Στις 23.4.2017 θα έχουν κλείσει πέντε χρόνια από την ενέργεια αυτή και μετά την ημερομηνία αυτή τίθεται πλέον θέμα παραγραφής των απαιτήσεων των ομολογιούχων αυτών που έχασαν τα χρήματά τους κατ αυτόν τον παράνομο τρόπο.

Το γραφείο μας οργανώνει ομαδικές αγωγές κατά της η Alpha Bank, αξιώνοντας το ποσό ως προς το οποίο ζημιώθηκαν οι κάτοχοι τους. Παραμένουμε στην διάθεση των κατόχων αυτών των ομολογιών για κάθε πληροφορία ή επεξήγηση.  

ΟΜΟΛΟΓΑ ALPHA GROUP JERSEY. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

 

Στην αρχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης,  η τράπεζα  ALPHA BANK (αλλά και άλλες τράπεζες όπως και χρηματοπιστωτικές εταιρείες ) διέθεσαν ομόλογα  της ALPHA GROUP JERSEY.  Τα εν λόγω ομόλογα είχαν συνήθως ένα αρκετά υψηλό κουπόνι της τάξεως του 6% και διατίθεντο στην αγορά με «πιθανή ημερομηνία ανάκλησης» το 2015 (η οποία φυσικά δεν έγινε ποτέ)  ενώ τουλάχιστον στις περιπτώσεις που υπέπεσαν στην αντίληψή μας  αποσιωπήθηκε η ημερομηνία «λήξης»  η οποία ήταν αρκετές δεκαετίες αργότερα και αναφερόταν  σχεδόν κωδικοποιημένη και ακατανόητη για τους πολλούς μόνον στα  τελικά υπογεγραμμένα συμβόλαια.  Στο μεταξύ στις 24.4.2012 έγινε «πρόταση επαναγοράς»  των ομολόγων αυτών στους ανυποψίαστους ομολογιούχους έναντι ενός  ελάχιστου  κλάσματος  της αρχικής αξίας των ομολόγων αυτών δηλαδή ουσιαστικά τους γνωστοποιήθηκε η απώλεια των χρημάτων τους.

Στις 23.4.2017 θα έχουν κλείσει πέντε χρόνια από την ενέργεια αυτή και μετά την ημερομηνία αυτή τίθεται πλέον θέμα παραγραφής των απαιτήσεων των ομολογιούχων αυτών που έχασαν τα χρήματά τους κατ αυτόν τον –όπως εκτιμούν νομικοί κύκλοι- παράνομο και αντισυμβατικό τρόπο.

Μία πλειάδα δικαστικών αποφάσεων δικαστηρίων όλων των βαθμών κατατείνουν στο γεγονός της ευθύνης ως εκ της διαθέσεως τέτοιων προιόντων και στην υποχρέωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για πλήρη αποζημίωση των ανυποψίαστων ομολογιούχων. Αυτός ο κόσμος -στην πλειοψηφία τους απλοί καταθέτες-,   νόμισαν ότι κρατούσαν ομόλογα της ALPHA BANK (ενώ στην ουσία τους είχαν δοθεί «τίτλοι» από ένα «ανεξάρτητο» ίδρυμα που συστήθηκε για τον σκοπό αυτό στα Βρετανικά νησάκια του Τζέρσευ και το οποίο παραπλανητικά παρέπεμπε στην πιστοληπτική ικανότητα της  γνωστής Ελληνικής τράπεζας). Επιπλέον παραπλανητικά γινόταν αναφορά στην πιθανή ημερομηνία ανάκλησης με αποσιώπηση ή έστω κωδικοποίηση  της ημερομηνίας «λήξης» και του κινδύνου απωλείας του  κεφαλαίου, κίνδυνος ο οποίος τελικά πραγματοποιήθηκε παίρνοντας μαζί του τις οικονομίες και καταθέσεις  των «επενδυτών».

Το γραφείο μας έχει κινητοποιηθεί έντονα στην οργάνωση  αγωγών κατά των διαθετών  των προιόντων αυτών, και θα καταθέσει στις επόμενες μέρες πρίν από την συμπλήρωση της πενταετίας δηλ. πρίν την 23.4.2017 σχετικές προς τούτο αγωγές ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος της παραγραφής των απαιτήσεων  των ομολογιούχων.  Παραμένουμε στην διάθεση των κατόχων αυτών των ομολογιών για κάθε πληροφορία η επεξήγηση χωρίς φυσικά καμία δέσμευση ή υποχρέωση των ομολογιούχων αυτών.