Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιπποκράτους 4
106 79, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3613379
Fax: +30 210 3612084

Επικοινωνία

Τελευταία νέα

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ Μ.Α.Ε.Κ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Με την από Μαΐου 2024 απόφαση του Διεθνούς Κέντρου Διακανονισμού Επενδυτικών Διαφορών (ICSID), όπως πληροφορηθήκαμε, δυστυχώς απορρίφθηκαν οι προσφυγές των κατόχων των υβριδικών και τοξικών ΜΑΕΚ / ΜΑΚ / ΜΧ κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έτσι δικαιώνεται η εξαρχής διατυπωθείσα θέση του Γραφείου μας –όπως άλλωστε και πολλών εκλεκτών συναδέλφων μας– ότι τη σχετική ευθύνη φέρει η Τράπεζα Κύπρου. Η τελευταία είναι αυτή που εξέδωσε καθώς και διέθεσε τα εν λόγω τοξικά προϊόντα, εξαπατώντας τους πελάτες της – ενάντια στην υποχρέωσή της καλόπιστης συμπεριφοράς και προστασίας των συμφερόντων τους.

Προς τούτο και έχουμε ασκήσει –από 10ετίας– σειρά αγωγών κατά της Τράπεζας Κύπρου, οι οποίες εκκρεμούν στα Εφετεία και στον Άρειο Πάγο και, στην πλειονότητά τους, είχαν θετική έκβαση για τους πελάτες μας.

Η έκβαση αυτή συναρτάται, σε μεγάλο βαθμό πλέον, προς τη νομολογία του Αρείου Πάγου, η οποία είναι πλέον ιδιαιτέρως  θετική για τους κατόχους ΜΑΕΚ / ΜΑΚ / ΜΧ.

Εξαρχής είχαμε προκρίνει ως νομική βάση για την αξίωση αποζημίωσης των εντολέων μας τη συνδρομή αδικοπρακτικής ευθύνης της τράπεζας. Η επιλογή αυτή έχει εν πολλοίς δικαιωθεί και πολλοί πελάτες μας έχουν υπέρ τους εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις και έχουν πληρωθεί.

Πλην όμως, είναι γεγονός ότι αρκετοί κάτοχοι ΜΑΕΚ / ΜΑΚ / ΜΧ δεν είχαν προσφύγει στην Ελληνική Δικαιοσύνη για την αποζημίωσή τους – στάση που μπορεί να οφείλεται στην επιλογή της διαιτησίας κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, άλλως δε στην επιφυλακτικότητά τους ως προς την έκβαση της εν γένει υπόθεσης των ΜΑΕΚ στα ελληνικά αστικά δικαστήρια.

Για την εξάντληση κάθε νομικού μέσου χάριν της προστασίας των εν λόγω προσώπων, το Γραφείο μας ερευνά την επίκληση έτερης νομικής βάσης για τη στοιχειοθέτηση της ευθύνης της Τράπεζας Κύπρου, για την οποία προβλέπεται από τον Νόμο 20ετής παραγραφή από την παροχή προς αυτούς των επίμαχων επενδυτικών συμβουλών.

Κατ’ αυτό τον ύστατο τρόπο, με την κατάθεση σχετικών αγωγών, θεωρούμε ότι μπορεί να αποφευχθεί η απεμπόληση των δικαιωμάτων των εξαπατηθέντων κατόχων ΜΑΕΚ / ΜΑΚ / ΜΧ.

Η διαδικασία αναμφίβολα θα απαιτήσει χρόνο –δεδομένου ότι η εν γένει υπόθεση των ΜΑΕΚ εκκρεμεί στην Ελληνική Δικαιοσύνη εδώ και χρόνια–, εντούτοις χαμένος αγώνας είναι μόνον όποιος δεν δόθηκε.

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: Ανάλυση υπόθεσης κλιματικής αλλαγής κατα Ελβετίας

Στις 9 Απριλίου 2024, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την ελβετική κυβέρνηση για τη μη εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών για την κλιματική αλλαγή και για την παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή.

Η προσφεύγουσα αυτής της υπόθεσης ήταν μια ελβετική ένωση ηλικιωμένων γυναικών, ηλικίας μεταξύ 78 και 89 ετών, οι οποίες από το 2016 αγωνίζονταν για την πρόληψη των κλιματικών αλλαγών. Οι προσφεύγουσες διαμαρτυρήθηκαν για τα προβλήματα υγείας που προκαλούνται από την υπερθέρμανση του πλανήτη και τις επιπτώσεις στην κατάσταση της υγείας τους, ιδίως κατά τη διάρκεια των καύσωνων.

Αφού εξάντλησαν όλα τα εσωτερικά ένδικα μέσα στην Ελβετία, οι προσφεύγοντες προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο και οι κατηγορίες κατά της Ελβετίας αφορούσαν το άρθρο 2 (δικαίωμα στη ζωή), το άρθρο 6 (δικαίωμα σε δίκαιη δίκη), το άρθρο 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής), το άρθρο 13 (δικαίωμα σε αποτελεσματική προσφυγή) και τα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 34 (καθεστώς θύματος).

Το Δικαστήριο έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 8 και του άρθρου 6 § 1 της Σύμβασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 8, οι ελβετικές αρχές δεν συμμορφώθηκαν με τα καθήκοντά τους, γνωστά και ως θετικές υποχρεώσεις, να εφαρμόσουν μέτρα για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και ως εκ τούτου απέτυχαν να εκπληρώσουν τον στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου- ενώ στο άρθρο 6 § 1 υπάρχει έλλειψη διαθέσιμων οδών από το ελβετικό εθνικό δίκαιο, όπου μπορεί κανείς να προσφύγει σε δικαστήριο, διότι πριν από την ΕΣΔΑ η υπόθεση απορρίφθηκε μόνο από μια διοικητική αρχή και στη συνέχεια από τα εθνικά δικαστήρια σε δύο επίπεδα δικαιοδοσίας.

Ενώ τα δύο αυτά άρθρα κρίθηκε ότι παραβιάστηκαν κανονικά από την Ελβετία, το τμήμα μείζονος συνθέσεως έκρινε απαράδεκτες τις καταγγελίες κατά του άρθρου 2 και του άρθρου 13 λόγω έλλειψης αποτελεσματικών στοιχείων κατά της Ελβετίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 34 της Σύμβασης, το τμήμα μείζονος συνθέσεως εκμεταλλεύτηκε την απόφαση αυτή ως ευκαιρία να θεσπίσει νέα κριτήρια σχετικά με το καθεστώς του θύματος σε υποθέσεις που σχετίζονται με το κλίμα και να αποτρέψει πιθανές μελλοντικές περιπτώσεις actio popularis.

Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η απόφαση που έλαβε το Δικαστήριο στην υπόθεση Verein KlimaSeniorinnen Schweiz και άλλοι κατά Ελβετίας ήταν υπερβολικά αυστηρή για τις ελβετικές αρχές. Την ίδια ημέρα άλλες δύο υποθέσεις, Carême κατά Γαλλίας και Duarte Agostinho και άλλοι κατά Πορτογαλίας, με τις ίδιες κατηγορίες σχετικά με την κλιματική αλλαγή κρίθηκαν απαράδεκτες.

Όσον αφορά την υπόθεση κατά της Γαλλίας, οι καταγγελίες του προσφεύγοντος δεν έγιναν δεκτές επειδή ο ίδιος προσφεύγων δεν ζει πλέον στον τόπο όπου ζητά ένδικα μέσα και θεωρείται απαράδεκτη βάσει του άρθρου 34.

Όσον αφορά τις καταγγελίες κατά της Πορτογαλίας, οι προσφεύγοντες δεν εξάντλησαν όλα τα εσωτερικά ένδικα μέσα και, ως εκ τούτου, είναι αντίθετες με τα κριτήρια εφαρμογής που θέτει η Σύμβαση.

Σίγουρα η απόφαση του Δικαστηρίου κατά της Ελβετίας επέφερε πολλές επικρίσεις και αμφιβολίες για το δίκαιο της απόφασης, αλλά σηματοδότησε την πρώτη απόφαση του Δικαστηρίου σε υπόθεση που αφορά το κλίμα και εμπλούτισε έτσι τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Thomas AGUIAR, Ingrid POUWER, Marie-Lise SALAME, Chiara SOUVLAKIS, Nadia DJENNI

Ελβετικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα και επιστροφή στην Ελλάδα

1.Συντονισμός μεταξύ της Ελβετίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις μεταξύ της Ελβετίας και της ΕΕ βασίζεται σε μια διμερή συμφωνία: τη συμφωνία της 21ης Ιουνίου 1999 μεταξύ της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων (εφεξής "ALCP").

Το παράρτημα ΙΙ της εν λόγω συμφωνίας παραπέμπει στον ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και στον ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004. Οι κανόνες συντονισμού της SALW πρέπει να εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα, ακόμη και αν έρχονται σε αντίθεση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες (Métral Jean/Moser-Szeless Margit, L'accord sur la libre circulation des personnes: coordination des systèmes de sécurité sociale et jurisprudence du Tribunal fédéral (II), REAS 2007, σ. 169).Οι κανονισμοί αυτοί επιτρέπουν την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών της ΕΕ και της Ελβετίας, ιδίως όσον αφορά τους φορείς γήρατος.

Θα πρέπει να σημειωθεί ειδικότερα ότι, όταν καταβάλλετε εισφορές σε περισσότερα κράτη, το καθένα από αυτά καταβάλλει σύνταξη ή εφάπαξ παροχή που αντιστοιχεί στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν συσσωρευτεί για εργασία που πραγματοποιήθηκε στη χώρα του. Δεν είναι δυνατή η μεταφορά επαγγελματικών περιουσιακών στοιχείων μεταξύ συνταξιοδοτικών ταμείων που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες. Επομένως, εάν έχετε καταβάλει εισφορές σε διάφορες χώρες, θα λάβετε σύνταξη ή εφάπαξ καταβολή από κάθε μία από αυτές, ανάλογα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις.

2. Βασική σύνταξη AVS/AHV (1ος πυλώνας)

Στην Ελβετία, η πρόσβαση στις συνήθεις παροχές του πρώτου πυλώνα εξαρτάται από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών (άρθρο 21 al. 1 LAVS). Εκτός από τις συνήθεις παροχές, είναι δυνατή η επιλογή πρόωρης συνταξιοδότησης ένα ή δύο έτη πριν από την κανονική ηλικία συνταξιοδότησης, δηλαδή στα 63 ή 64 έτη. Δεν υπάρχουν ειδικοί λόγοι για την πρόωρη συνταξιοδότηση (ασθένεια κ.λπ.)- μόνο η προϋπόθεση της ηλικίας (άρθρο 40 παρ. 1 LAVS) και τυχόν αγορά ρυθμιστικών παροχών (άρθρο 1β OPP 2) έχουν σημασία για τον καθορισμό αυτού του δικαιώματος.

Όσον αφορά τους αλλοδαπούς εργαζομένους, το άρθρο 18 παράγραφος 2 LAVS ορίζει ότι αυτοί και οι επιζώντες τους που δεν είναι Ελβετοί υπήκοοι δικαιούνται σύνταξη μόνο εφόσον έχουν την κατοικία και τη συνήθη διαμονή τους στην Ελβετία.  Η έννοια της κατοικίας βασίζεται στα άρθρα 23 έως 26 του ελβετικού Αστικού Κώδικα (άρθρο 13 παρ. 1 LPGA), ενώ η έννοια της συνήθους διαμονής (άρθρο 13 παρ. 2 LPGA) "αντιστοιχεί στον τόπο όπου ο ενδιαφερόμενος διαμένει για ορισμένο χρονικό διάστημα, ακόμη και αν η διάρκεια της διαμονής αυτής είναι εξαρχής περιορισμένη" (ATF 141 V 530, αιτιολογική σκέψη 5.1. και παραπομπές). Κατά συνέπεια, ένα πρόσωπο χωρίς ελβετική ιθαγένεια που εγκαταλείπει μόνιμα την Ελβετία για να εγκατασταθεί στο εξωτερικό χάνει το δικαίωμά του στην  ελβετική βασική σύνταξη AVS/AHV.

3. Σύνταξη από επαγγελματικό φορέα  (2ος πυλώνας)

Στην περίπτωση της επαγγελματικής συνταξιοδοτικής παροχής (2ος πυλώνας), το δικαίωμα σε συνταξιοδοτικές παροχές γεννιέται από την ηλικία των 65 ετών (άρθρο 13 παράγραφος 1 BVG).

Το εισόδημα που συσσωρεύεται με την πάροδο των ετών στον λογαριασμό επαγγελματικής σύνταξης μπορεί να καταβληθεί με τη μορφή σύνταξης (μηνιαία πληρωμή) ή με εφάπαξ πληρωμή από το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της επαγγελματικής σύνταξης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η σύνταξη μπορεί να καταβληθεί μόνο εφόσον έχει καταβληθεί ένα ορισμένο ποσό εισφορών, διαφορετικά μπορεί να καταβληθεί μόνο εφάπαξ ποσό. Για να μάθετε πόσο μπορείτε να περιμένετε να λάβετε, επικοινωνήστε με το συνταξιοδοτικό σας ταμείο.

Μια άλλη σημαντική σημείωση: δεν είναι δυνατόν να κάνετε εφάπαξ ανάληψη πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης ή πρόωρης συνταξιοδότησης, εάν εγκαταλείπετε μόνιμα την Ελβετία για να εγκατασταθείτε σε χώρα της ΕΕ/ΕΖΕΣ (Vuilleumier Frédéric, Prévoyance professionnelle et aspects internationaux - partie II, in Droit fiscal et assurances sociales, en particulier la prévoyance professionnelle et les aspects transfrontaliers [de Vries Reilingh Daniel, ed. ), Zurich (Schulthess) 2016, σ. 159 ff, σ. 178 ; Office fédéral des assurances sociales OFAS, Prévoyance professionnelle (2e pilier), Prestation de libre passage : n'oubliez pas vos actifs et prévoyances).

4. Τι συμβαίνει σε περίπτωση θανάτου του συζύγου;

Ο επιζών σύζυγος δικαιούται σύνταξη χηρείας υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

  • · Εάν ο επιζών σύζυγος έχει τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο ή έχει συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας του (άρθρο 19 παρ. 1 εδ. α LPP/BVG),
  • · Εάν ο επιζών σύζυγος ήταν παντρεμένος με τον θανόντα για τουλάχιστον πέντε έτη (άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) BVG/LPP),
  • · Εάν ο θανών είχε καταβάλει επαρκείς εισφορές (στον πρώτο πυλώνα),
  • · Εάν τα συνταξιοδοτικά περιουσιακά στοιχεία του θανόντος δεν είχαν προηγουμένως αποσυρθεί ως εφάπαξ ποσό.

Οι συντάξεις επιζώντων (στην προκειμένη περίπτωση, η σύνταξη χήρου) καταβάλλονται στην ΕΕ υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και στην Ελβετία. Ωστόσο, δεν μπορούν να καταβληθούν ταυτόχρονα με τη σύνταξη γήρατος στην Ελβετία. Εάν οι δύο συντάξεις (όπως η σύνταξη χηρείας και η σύνταξη LAVS/AHVS) ανταγωνίζονται, καταβάλλεται η υψηλότερη από τις δύο (άρθρο 24β LAVS/AHVS). Εάν ο επιζών σύζυγος έχει καταβάλει περισσότερες εισφορές από τον αποβιώσαντα σύζυγο, είναι πιθανό να λάβει μόνο τη δική του σύνταξη γήρατος, και αντίστροφα.

Ομοίως, ορισμένα κράτη μειώνουν τις παροχές τους όταν οι συντάξεις από το εξωτερικό συνδυάζονται με τις εθνικές συντάξεις (άρθρο 10 του ευρωπαϊκού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009).

5. Επιλογή μεταξύ σύνταξης και εφάπαξ καταβολής και ρυθμίσεις πληρωμής στο εξωτερικό

Είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί αν είναι προτιμότερο να επιλεγεί μια σύνταξη που καταβάλλεται μακροπρόθεσμα (κατά κανόνα μέχρι το θάνατο του δικαιούχου) ή μια ανάληψη όλων των εισφορών (δηλαδή μια εφάπαξ καταβολή), ανάλογα με την κατάσταση της υγείας του δικαιούχου, τα έτη εισφορών, τις ανάγκες του συζύγου, τα σχέδια ζωής κ.λπ.

Μια εφάπαξ καταβολή για πρόωρη συνταξιοδότηση θα είναι μόνο μερική: ένα ποσό που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης πρέπει να παραμείνει στο λογαριασμό κατοχυρωμένων παροχών μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης ή το θάνατο. Το ποσό αυτό ποικίλλει ανάλογα με το συνταξιοδοτικό ταμείο.

6.Συμπέρασμα

Η ελβετική κοινωνική ασφάλιση είναι διαθέσιμη σε όλη την Ευρώπη για τους Ελβετούς υπηκόους, αλλά για τους αλλοδαπούς υπηκόους ισχύει μόνο στην Ελβετία. Σημειώστε επίσης ότι η υγεία δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα όσον αφορά την πρόωρη συνταξιοδότηση. Όταν πρόκειται να κάνετε κρίσιμες επιλογές, θα πρέπει να επιλέγετε την εφάπαξ καταβολή όταν δεν είστε σε καλή κατάσταση υγείας για να διευκολύνετε την πρόσβαση των επιζώντων συζύγων σας στα περιουσιακά στοιχεία της σύνταξης, αλλά να προτιμάτε τη σύνταξη όταν αναζητάτε την άνεση μιας μηνιαίας καταβολής.

Σημειώστε ότι τα παραπάνω ισχύουν κατ' αρχήν για μετακίνηση από την Ελβετία σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ/ΕΖΕΣ. Παραμένουμε στην διάθεσή σας γιά κάθε περιατε΄ρω διευκρίνηση ή ατομική ανάλυση της κατάστασής σας

 

Auriane PHILIPPE, Thomas AGUIAR, Ilona CADOUX, Marie CARRILLO

Προσφυγή στο ΕΔΔΑ: υπονομεύεται το δικαίωμα στη ζωή

Το 2018, ενώ έκαναν μια χαλαρή βόλτα σε ένα πεζοδρόμιο, μια μητέρα και η 38χρονη κόρη της χτυπήθηκαν από έναν οδηγό που είχε χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του. Η κόρη πέθανε ακαριαία και η μητέρα τραυματίστηκε σοβαρά. Οι ελβετικές αρχές δεν έκριναν ένοχο τον οδηγό με το σκεπτικό ότι δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστούν επακριβώς οι συνθήκες της διακοπής ρεύματος που επικαλέστηκε. Ως εκ τούτου, το ελβετικό ποινικό δικαστήριο τον απάλλαξε από κάθε ενοχή και από κάθε ποινή.

Πώς είναι δυνατόν η ανθρωποκτονία, ακόμη και η ανθρωποκτονία χωρίς πρόθεση, να μένει ατιμώρητη; Αυτό είναι το ερώτημα που θέσαμε στους δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (εφεξής: ΕΔΑΔ), επικαλούμενοι το άρθρο 2 της Σύμβασης, το οποίο ορίζει ότι "το δικαίωμα του καθενός στη ζωή προστατεύεται από το νόμο", καθώς και το άρθρο 6, το οποίο απαιτεί εγγυήσεις για τη διεξαγωγή της δίκης.

Αφού προσέφυγε σε όλα τα ελβετικά δικαστήρια, η προσφεύγουσα (η μητέρα του θύματος) απευθύνθηκε στο ΕΔΔΑ για να δικαιωθεί για την ίδια και την κόρη της (η οποία πέθανε επί τόπου) και μετά το ατύχημα που την είχε αφήσει μόνιμα ανάπηρη. Προέβαλε μια σειρά από καταγγελίες κατά των δικαστηρίων μας. Εν ολίγοις, σύμφωνα με την ενάγουσα, τα ελβετικά δικαστήρια δεν εκπλήρωσαν την υποχρέωσή τους βάσει του άρθρου 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Το τελευταίο απαιτεί τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και ανεξάρτητου δικαστικού συστήματος που να καθιστά δυνατή τη διαπίστωση των συνθηκών του θανάτου και, κατά περίπτωση, την απόδοση ευθυνών στους υπεύθυνους για τις πράξεις τους. Αυτή η θετική υποχρέωση βάσει του ίδιου άρθρου πρέπει να ερμηνεύεται ότι ισχύει στο πλαίσιο οποιασδήποτε δραστηριότητας, δημόσιας ή άλλης, κατά την οποία μπορεί να διακυβεύεται το δικαίωμα στη ζωή (Ciechońska κατά Πολωνίας, 2011, § 69- Banel κατά Λιθουανίας, 2013, § 68). Και στις δύο αυτές υποθέσεις, το ΕΔΔΑ δέχθηκε ότι τα εθνικά δικαστήρια δεν είχαν κάνει ό,τι ήταν δυνατόν για να διασφαλίσουν ότι οι αδικαιολόγητες παραβιάσεις του δικαιώματος στη ζωή δεν θα έμεναν ατιμώρητες. Μια τέτοια συμπεριφορά θα απέτρεπε κάθε φαινόμενο ανοχής παράνομων πράξεων και θα διατηρούσε την εμπιστοσύνη του κοινού (Oruk κατά Τουρκίας, 2014, § 46).

Στην περίπτωσή μας, η αθώωση του οδηγού θα μπορούσε να φανεί ότι υπονομεύει τον αποτρεπτικό ρόλο ενός δικαστικού συστήματος στην πρόληψη των παραβιάσεων του δικαιώματος στη ζωή.

Το πρώτο παράπονο, που προβάλλει ο προσφεύγων, βασίζεται στην παράλειψη των ελβετικών δικαστηρίων να λάβουν υπόψη τα αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη διαπίστωση των συνθηκών του θανάτου και, κατά περίπτωση, να θέσουν τους υπεύθυνους προ των ευθυνών τους για τις πράξεις τους, καθώς και στην υποχρέωσή τους να διασφαλίσουν την αποτελεσματική λειτουργία ενός συγκεκριμένου κανονιστικού πλαισίου. Στην προκειμένη περίπτωση, τα ελβετικά δικαστήρια αρκέστηκαν να βασιστούν σε δύο ιατρικές εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, παρόλο που υπήρχε και μια τρίτη που υποστήριζε έναν ορισμένο βαθμό ευθύνης του οδηγού. Ο καταλογισμός ευθύνης δεν μπορούσε να γίνει δεκτός βάσει των αποτελεσμάτων της τρίτης έκθεσης πραγματογνωμοσύνης, η οποία έδειχνε ότι ο οδηγός είχε αποκοιμηθεί κατά τη διάρκεια του ατυχήματος.

Το δεύτερο παράπονο βασίζεται στο ανεπαρκές εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο για την οδική κυκλοφορία. Το τελευταίο δεν είναι επαρκώς αποτρεπτικό και αυστηρό ώστε να διασφαλίζει την αποτελεσματική πρόληψη των παράνομων πράξεων. Το ελβετικό νομικό σύστημα δεν προβλέπει απαγόρευση της οδήγησης υπό ορισμένες συνθήκες. Επιπλέον, ο προσφεύγων καταγγέλλει ότι ο φόνος στην προκειμένη περίπτωση έμεινε ατιμώρητος. Ούτε ποινές ούτε μέτρα είχαν ληφθεί κατά του δράστη για τη λήψη φαρμάκων. Οι επιπτώσεις των φαρμάκων αυτών, ωστόσο, περιλάμβαναν σημαντική μείωση της γνωστικής απόδοσης και υπνηλία. Παρόλο που ο οδηγός αποτελούσε δυνητικό κίνδυνο για την οδική ασφάλεια, κρίθηκε ότι δεν είχε παραβιάσει το καθήκον φροντίδας του. Ωστόσο, η ελβετική νομολογία υποθέτει ότι ο φερόμενος ως δράστης ήταν αμελής εάν δεν έλαβε την προσοχή και δεν κατέβαλε την προσπάθεια που θα μπορούσε να αναμένεται από αυτόν για να συμμορφωθεί με τα καθήκοντά του βάσει των κανόνων δικαίου που θεσπίστηκαν για την ασφάλεια και την πρόληψη των ατυχημάτων (απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της 02.08.2016, 6B 965/2014, αιτιολογική σκέψη 3).

Η τελευταία καταγγελία αφορά το άρθρο 6 της Σύμβασης, το οποίο αφορά "το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη από αμερόληπτο και ανεξάρτητο δικαστήριο". Ο προσφεύγων παραπονέθηκε ότι τα εθνικά δικαστήρια δεν δέχθηκαν νέες εκτιμήσεις του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων που παρέχονται σε μία από τις ιατρικές εκθέσεις του εναγομένου. Κατά συνέπεια, η υπεράσπισή της βρέθηκε σε μειονεκτική θέση όσον αφορά την εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων που είχαν τεκμηριωθεί από ιατρικές εκθέσεις. Οι κανόνες περί του παραδεκτού των γνωματεύσεων ή των αποδεικτικών στοιχείων των εμπειρογνωμόνων δεν πρέπει να στερούν από την υπεράσπιση τη δυνατότητα αποτελεσματικής αμφισβήτησής τους, ιδίως με την υποβολή ή τη λήψη άλλων γνωματεύσεων και εκθέσεων. Η νομολογία σχετικά με το άρθρο 6 § 1 της ΕΣΔΑ θεωρεί ως παραβίαση την άρνηση να επιτραπεί εναλλακτική εξέταση από εμπειρογνώμονα των ουσιωδών αποδεικτικών στοιχείων (βλέπε Stoimenov κατά της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αριθ. 17995/02, §§ 38 επ., 5 Απριλίου 2007).

Nulla poena sine lege, όπως ορίζει το άρθρο 7 της ΕΣΔΑ. Στην Ελβετία, η απουσία διάταξης που καταδικάζει ορισμένη συμπεριφορά δεν σημαίνει ότι η ίδια συμπεριφορά πρέπει να μένει ατιμώρητη. Στην προκειμένη περίπτωση, το άρθρο 117 του ελβετικού ποινικού κώδικα ποινικοποιεί ρητά την ανθρωποκτονία. Το αδίκημα είναι ασφαλώς σοβαρό και δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο θα πρέπει να μείνει ατιμώρητο.

Ως έσχατη λύση, η μητέρα προσέφυγε στο ΕΔΔΑ για να διαπιστώσει αν ο οδηγός φέρει ποινική ευθύνη.

Εν αναμονή της απόφασης των δικαστών του Στρασβούργου, πρέπει να ελπίζουμε ότι η υπόθεση αυτή ενώπιον του ΕΔΔΑ θα οδηγήσει σε αποσαφήνιση της κατανομής των ποινών στις πράξεις που θα πρέπει να τιμωρούνται βάσει του ποινικού δικαίου.

Campos Kelly, Jayo Paul, Mariotti Maeva και Pelletier Eloïse

Απόκτηση εξοχικής κατοικίας στην Ελβετία από μη κατοίκους ή αλλοδαπούς

Ο ομοσπονδιακός νόμος για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας από πρόσωπα στο εξωτερικό (LFAIE- SR 211.412.41), γνωστός και ως Lex Koller, είναι ένας νόμος που αποσκοπεί στον περιορισμό της απόκτησης ακίνητης περιουσίας από πρόσωπα που κατοικούν στο εξωτερικό, προκειμένου να "αποτραπεί η ξένη ιδιοκτησία σε ελβετικό έδαφος".

Ο νόμος αυτός διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της άδειας διαμονής, τη χώρα καταγωγής και τον τόπο διαμονής. Η λειτουργία του είναι συνεπώς πολύπλοκη. Επιπλέον, ο νόμος αλλάζει ανάλογα με το αν το ακίνητο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως δεύτερη κατοικία, ως κύρια κατοικία ή ως δεύτερη κατοικία. Οι αλλοδαποί επενδυτές δεν επιτρέπεται να αποκτήσουν κατοικίες, αλλά μπορούν να επενδύσουν σε εμπορικά, βιοτεχνικά και επιδοτούμενα ακίνητα.

Για την απόκτηση ακινήτου που υπόκειται στο καθεστώς αδειοδότησης απαιτείται η χορήγηση άδειας από την αρμόδια αρχή του καντονιού (άρθρο 2, παράγραφος 1, LFAIE). Συνεπώς, η εφαρμογή του νόμου αυτού αποτελεί πρωτίστως αρμοδιότητα του καντονίου στην επικράτεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο. Η αρμόδια αρχή που ορίζεται από το εν λόγω καντόνι είναι αυτή που αποφασίζει εάν μια νομική πράξη υπόκειται σε άδεια και εάν πρέπει να χορηγηθεί άδεια (άρθρο 15, παράγραφος 1, στοιχείο α, FL). Η άδεια χορηγείται μόνο για τους λόγους που ορίζονται στο ΦΕ και, κατά περίπτωση, στο καντονικό δίκαιο (άρθρα 3, 8 και 9 ΦΕ).

Ευθύνη

Κατ' αρχήν, πρέπει να πληρούνται τρεις σωρευτικές προϋποθέσεις για να υπαχθεί μια δικαιοπραξία στο καθεστώς έγκρισης:

- Ο αγοραστής πρέπει να είναι πρόσωπο στην αλλοδαπή κατά την έννοια του FL (υποκειμενική ευθύνη).

- Το αντικείμενο της δικαιοπραξίας πρέπει να αφορά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε φορολόγηση βάσει του ΦΕ (αντικειμενική φορολόγηση βάσει της χρήσης του περιουσιακού στοιχείου).

- Το αποκτηθέν δικαίωμα πρέπει να ισοδυναμεί με απόκτηση ακινήτου κατά την έννοια του FL (αντικειμενική φορολόγηση ανάλογα με το είδος του δικαιώματος).

Ακόμη και αν πληρούνται οι τρεις αυτές προϋποθέσεις, υπάρχουν ακόμη εξαιρέσεις από την απαίτηση λήψης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΦΕΚ.

Πρόσωπα στο εξωτερικό

Ο Lex Koller ορίζει τα πρόσωπα στο εξωτερικό στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α και αβ του FL (συμπληρωμένο από το άρθρο 2 OFL). Πρόκειται για αλλοδαπούς που κατοικούν στο εξωτερικό και αλλοδαπούς που κατοικούν στην Ελβετία και δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ) ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) ή κάτοχοι έγκυρης άδειας εγκατάστασης Γ.

Το καθεστώς αυτό ισχύει επίσης για τις εταιρείες που έχουν την καταστατική τους έδρα στο εξωτερικό, ακόμη και αν βρίσκονται σε ελβετικά χέρια και θεωρούνται ελβετικές από οικονομική άποψη.

Καταλύματα διακοπών

Ένας αλλοδαπός που υπόκειται σε άδεια μπορεί να αποκτήσει διαμέρισμα σε ξενοδοχείο διαμερισμάτων ή σε εξοχική κατοικία (άρθρο 9, παράγραφοι 2 και 3, και άρθρο 10 FL). Ο τόπος διαμονής πρέπει να έχει χαρακτηριστεί ως τουριστική περιοχή από το οικείο καντόνι. Κάθε άδεια υπόκειται στην ετήσια ποσόστωση που χορηγεί η Συνομοσπονδία στο καντόνι για παραθεριστικές κατοικίες και διαμερίσματα σε ξενοδοχείο διαμερισμάτων (άρθρο 11 LFAIE, άρθρο 9 OFL και παράρτημα 1 OFL), εκτός εάν ο πωλητής έχει ήδη λάβει την άδεια για την απόκτηση της εν λόγω κατοικίας ή διαμερίσματος εκείνη τη στιγμή.

Οι ποσοστώσεις μπορούν επίσης να μεταβιβαστούν σε μη υποκείμενους στο φόρο για να καταστεί δυνατή η πώληση κατοικιών σε αλλοδαπούς (οι λεγόμενες "κατ' αρχήν" άδειες). Κατά συνέπεια, οι μεμονωμένες αγορές από αλλοδαπούς υπηκόους εξακολουθούν να υπόκεινται σε έγκριση, αλλά δεν υπολογίζονται πλέον στην ποσόστωση. Τα καντόνια και οι τουριστικοί δήμοι μπορούν να επιβάλλουν περιορισμούς. Για παράδειγμα, μπορούν να αποφασίσουν να αποκλείσουν εντελώς μια τοποθεσία, να επιτρέψουν την αγορά πολυώροφων ακινήτων και μόνο μέχρι μια ορισμένη ποσόστωση, να περιορίσουν τον ετήσιο αριθμό αδειών ή να περιορίσουν την αγορά κατοικιών που βρίσκονται ήδη σε ξένα χέρια (άρθρο 13 FL).

Τα ακόλουθα καντόνια επιτρέπουν την αγορά εξοχικής κατοικίας ή διαμερίσματος σε ξενοδοχείο διαμερισμάτων: Appenzell Ausserrhoden, Βέρνη, Fribourg, Glarus, Graubünden, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Nidwalden, Obwalden, St. Gallen, Schaffhausen (μόνο για διαμερίσματα σε ξενοδοχείο διαμερισμάτων), Schwyz, Ticino, Uri, Valais και Vaud.

Οι εξοχικές κατοικίες δεν μπορούν να ενοικιαστούν σε ετήσια βάση, αλλά μόνο σε βραχυπρόθεσμη βάση. Ο αγοραστής πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει ο ίδιος το ακίνητο σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο υπέβαλε την αίτηση. Τα διαμερίσματα μιας ξενοδοχειακής κατοικίας πρέπει να παραμένουν στη διάθεση του ξενοδόχου, ώστε να μπορεί να τα λειτουργεί ως ξενοδοχείο, ιδίως κατά την υψηλή περίοδο (άρθρο 10, στοιχείο β, OAIE).

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του OAIE, τα καταλύματα διακοπών μπορούν να αποκτηθούν μόνο από φυσικά πρόσωπα απευθείας στο όνομά τους- η έμμεση απόκτηση καταλύματος μέσω νομικού προσώπου δεν είναι δυνατή.

Κατ' αρχήν, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 2 και 3 του OAIE, η καθαρή επιφάνεια ενός ακινήτου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 m2 και η επιφάνεια του οικοπέδου τα 1.000 m2 (άρθρο 10 παράγραφοι 2 και 3 του OAIE). Σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική, σε περίπτωση πρόσθετων αναγκών, είναι δυνατόν να επιτραπεί η αύξηση της καθαρής επιφάνειας του δαπέδου μέχρι 250 m2 και της επιφάνειας του οικοπέδου μέχρι 1.500 m2 και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μεγαλύτερες υπερβάσεις.

 

Mizgin CADIR, Alain AGUPYAN & Cassandra JOCHUM

Παράνομη μετακίνηση παιδιών από την Ελλάδα στην Ελβετία: Το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο διατάσσει την επιστροφή τους στην Ελλάδα

Το 2022 σημειώθηκε μια σημαντική νομική νίκη για τη δικηγορική μας εταιρεία ELC.
Στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ελβετίας (το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο) εξέδωσε απόφαση με την οποία τερματίστηκε υπόθεση παράνομης απομάκρυνσης παιδιών από την Ελλάδα στην Ελβετία για επτά μήνες. Το δικηγορικό μας γραφείο, εκπροσωπώντας τον πατέρα των παιδιών ζήτησε την επιστροφή τους στην Ελλάδα καί κέρδισε την υπόθεση.

Το φαινόμενο της απαγωγής παιδιών έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες για διάφορους λόγους, όπως η παγκοσμιοποίηση, οι αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο και η αύξηση των δι-εθνικών ζευγαριών.
Η Σύμβαση της Χάγης της 25ης Οκτωβρίου 1980 για τις αστικές πτυχές της διεθνούς απαγωγής παιδιών (εφεξής "Σύμβαση της Χάγης") είναι το κύριο νομικό μέσο στον τομέα αυτό, καθώς δεσμεύει σήμερα 100 κράτη (για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το άρθρο μας της 1ης Φεβρουαρίου 2022).

Ενώπιον των καντονικών δικαστηρίων, το πιο αμφιλεγόμενο ζήτημα ήταν κατά πόσον η μητέρα, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, μπορούσε να μετακομίσει στην Ελβετία με τα παιδιά χωρίς την άδεια του πατέρα, δεδομένου ότι είχε προσωρινά την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών και ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει εδώ και χρόνια. Η μητέρα, από την άλλη πλευρά, προφανώς υποστήριξε ότι η συγκατάθεση του πατέρα για τη μετακίνηση στο εξωτερικό δεν ήταν απαραίτητη λόγω της αποκλειστικής επιμέλειας των παιδιών.

Ο Ελβετός δικαστής δεν χρειάστηκε να αποφασίσει το θέμα αναλύοντας την ελληνική νομοθεσία, καθώς στις 10 Μαΐου 2022 το Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι η κίνηση ήταν παράνομη. Πράγματι, το άρθρο 14 ΣΧ 80 επιτρέπει στις αρχές του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση να επικαλεστούν άμεσα δικαστική ή διοικητική απόφαση που αναγνωρίζεται επίσημα στο κράτος συνήθους διαμονής του παιδιού για να προσδιορίσουν την ύπαρξη παράνομης απομάκρυνσης κατά την έννοια του άρθρου 3 ΣΧ 80.

Η ελβετική δικαστική αρχή έπρεπε, επομένως, να αναλύσει τις εξαιρέσεις από την επιστροφή που προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΚ 80, οι οποίες δεν υπήρχαν στην προκειμένη περίπτωση, προτού διατάξει την άμεση επιστροφή των παιδιών στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΠΚ 80.

Η απόφαση του καντονικού δικαστηρίου επιβεβαιώνει την ακαμψία της ΣΧ 80, η οποία ορθώς σχεδιάστηκε για να προστατεύσει τα παιδιά από τις βλαβερές συνέπειες της απαγωγής, διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι τα υφιστάμενα δικαιώματα επιμέλειας και επικοινωνίας σε ένα συμβαλλόμενο κράτος γίνονται αποτελεσματικά σεβαστά. Στην προκειμένη περίπτωση, ούτε η ταχεία ένταξη των παιδιών στην Ελβετία ούτε η προτίμησή τους για τη χώρα αυτή μπορούσαν να εμποδίσουν την επιστροφή τους στη χώρα συνήθους διαμονής τους, την Ελλάδα, καθώς είχε παραβιαστεί η νομοθεσία της χώρας αυτής.

Με την προσφυγή της ενώπιον του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, η μητέρα των παιδιών αμφισβήτησε κυρίως το γεγονός ότι το καντονικό δικαστήριο είχε στηρίξει την απόφασή του (κατά την έννοια του άρθρου 14 ΣΧ 80) στην ελληνική απόφαση της 10ης Μαΐου 2022, η οποία, όπως ισχυρίστηκε, ήταν άκυρη.
Η απάντηση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ελβετίας σε αυτή την καταγγελία ήταν σαφής: το άρθρο 14 ΣΧ 80 εξυπηρετεί την αρχή της σκοπιμότητας που πρέπει να εφαρμόζεται σε τέτοιου είδους υποθέσεις- ο σκοπός του δεν είναι επομένως να αναγνωρίσει εκ των προτέρων μια αλλοδαπή απόφαση ή να εξετάσει τη συμμόρφωσή της. Κατά συνέπεια, η αρχή του καντονίου δεν είχε παραβιάσει την ομοσπονδιακή νομοθεσία.
Επιπλέον, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο επιβεβαίωσε τη νομολογία του όχι μόνο σχετικά με την περιοριστική εφαρμογή των εξαιρέσεων από την επιστροφή (άρθρο 13 ΣΧ 80), αλλά και σχετικά με το βάρος της απόδειξης και την απαίτηση αιτιολογίας (άρθρο 42 παράγραφος 2 FSCA).
Εν προκειμένω, οι αιτιάσεις που υπέβαλε η αναιρεσείουσα είχαν καθαρά δευτεροβάθμιο χαρακτήρα ή εξέφραζαν την άποψή της, αλλά δεν έδειχναν ακριβώς με ποιον τρόπο το καντονικό δικαστήριο είχε παραβιάσει τον νόμο.
Ως εκ τούτου, η προσφυγή απορρίφθηκε.

Τα παιδιά, εκπροσωπούμενα από δικηγόρο της επιλογής τους και όχι από τον επιμελητή που είχε διοριστεί στο πλαίσιο της καντονικής διαδικασίας, προσέφυγαν επίσης στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο.
Ωστόσο, η προσφυγή αυτή κρίθηκε απαράδεκτη. Πράγματι, οι αναιρεσείοντες, στερούμενοι της ικανότητας διάκρισης όσον αφορά τη διαφορά μεταξύ των γονέων, η οποία είχε κριθεί από το καντονικό δικαστήριο, δεν μπορούσαν να απαλλαγούν από τις υπηρεσίες του επιμελητή τους για να διορίσουν δικηγόρο της επιλογής τους.

Μετά από επτά μήνες δικαστικής διαμάχης, για μια διαφορά που αποδείχθηκε πολύ λεπτή όχι μόνο λόγω της φύσης της αλλά και λόγω των τεταμένων σχέσεων μεταξύ των μερών, χαιρετίσαμε με ικανοποίηση αυτή την απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου. Η δικαιοσύνη αποδόθηκε σε έναν πατέρα του οποίου τα δικαιώματα παραβιάστηκαν!

Carmela Telemaco
Κωνσταντίνος Κόκκινος


ΝΕΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2023

Μετά από τις κοινοβουλευτικές διαβουλεύσεις, ο νέος νόμος περί κληρονομικής διαδοχής θα τεθεί σε ισχύ από την 1.1. 2023 στην Ελβετία. Οι νέες αυτές διατάξεις θα εφαρμοστούν σε όλες τις προσωπικές περιουσίες ατόμων που θα αποβιώσουν από την 1η Ιανουαρίου 2023 και μετά.

Σήμερα, το σύστημα προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι το νόμιμο αποθεματικό που αναλογεί σε έναν κατιόντα είναι τα ¾ του κληρονομικού του δικαιώματος- το αποθεματικό των επιζώντων γονέων είναι ½ ο καθένας- και το νόμιμο αποθεματικό του επιζώντος συζύγου ή του εγγεγραμμένου συντρόφου είναι το 1/2 (άρθρο 471 ΑΚ).

Οι σημαντικότερες αλλαγές που προβλέπονται για το 2023 αφορούν τη νομική κατανομή των κληρονομικών αποθεματικών. Πράγματι, το αποθεματικό μερίδιο των κατιόντων μειώνεται στο ήμισυ του νόμιμου μεριδίου (½), δηλαδή στο ¼ της κληρονομίας- και το αποθεματικό μερίδιο των επιζώντων γονέων θα καταργηθεί.

Ωστόσο, ο σύντροφος του θανόντος όπως προσδιορίζεται  από το νόμο θα εξακολουθήσει να λαμβάνει το ½ της κληρονομιάς. Δεν υπάρχει ακόμη δικαίωμα κληρονομικής διαδοχής για καταχωρήμενο συγκάτοικο.

Αυτή η νέα κατανομή των νόμιμων μεριδίων παρέχει στον διαθέτη μεγαλύτερη ευελιξία στη διανομή της κληρονομιάς του. Τώρα, το ήμισυ της συνολικής περιουσίας μπορεί να διανεμηθεί ελεύθερα από τον διαθέτη, αντί για το ⅜ της περιουσίας προηγουμένως.

Επιπτώσεις στην επικαρπία:  

Οι σύζυγοι/εγγεγραμμένοι σύντροφοι διατηρούν τη δυνατότητα να προβλέπουν τη χορήγηση επικαρπίας επί του συνόλου του μεριδίου της κληρονομίας που περιέρχεται στα κοινά τέκνα. Ωστόσο, μπορούν να επεκτείνουν το πλεονέκτημα αυτό στον σύντροφο- πράγματι, μπορούν τώρα να αποδώσουν το ήμισυ της περιουσίας σε πλήρη κυριότητα στον σύζυγο/καταχωρισμένο σύντροφο (δηλαδή το διαθέσιμο τμήμα του ½ της περιουσίας, αντί του σημερινού ¼) και το άλλο μισό σε επικαρπία (½ αντί των σημερινών ¾).

Ωστόσο, εάν ο σύζυγος/καταχωρισμένος σύντροφος ξαναπαντρευτεί ή συνάψει νέα καταχωρισμένη συμβίωση, χάνει την επικαρπία επί της εφεδρικής περιουσίας των παιδιών. Τα τέκνα καθίστανται πλήρεις ιδιοκτήτες του μεριδίου τους στην κληρονομιαία περιουσία, η οποία δεν υπόκειται πλέον σε επικαρπία.

Ζευγάρι που εμπλέκεται σε διαδικασία διαζυγίου

Μόλις κινηθεί διαδικασία διαζυγίου ή διάλυσης καταχωρισμένης συμβίωσης, η προστασία του αποθεματικού κληρονομιάς παύει, ακόμη και πριν από την οριστική έκδοση του διαζυγίου ή της καταχωρισμένης συμβίωσης.

Για να συμβεί αυτό, αρκεί να :

- η διαδικασία διαζυγίου έχει κινηθεί με κοινή αίτηση, ή

- οι σύζυγοι ζούσαν χωριστά για τουλάχιστον δύο έτη, και

- ένας από τους συζύγους πεθαίνει, και

- ότι η στέρηση αυτή της κληρονομιάς προβλέπεται στη διαθήκη του θανόντος.

Τέλος, ο επιζών σύζυγος θα χάσει νομικά :

- το διατηρητέο τμήμα της κληρονομίας του

- τα δικαιώματά του που απορρέουν από τις διαθέσεις μετά θάνατον

- τα δώρα που προβλέπονται στο γαμήλιο συμβόλαιο.

Intervivos δωρεές εν ζωή:

Ενώ ο ισχύων νόμος προβλέπει ότι μια δωρεά που γίνεται από τον κληρονόμο μετά τη σύναψη κληρονομικού συμβολαίου μπορεί να ακυρωθεί μόνο εάν αντίκειται στις διατάξεις του κληρονομικού συμβολαίου ή εάν υπάρχει πρόθεση να θιγούν οι κληρονόμοι που έχουν συσταθεί, ο νέος νόμος του 2023 θα επιτρέπει στο συμβαλλόμενο μέρος του κληρονομικού συμβολαίου να αντιταχθεί σε διαθέσεις αιτία θανάτου ή σε ελευθερίες μεταξύ ζώντων προσώπων χωρίς να χρειάζεται να αποδειχθεί ότι αυτές προκαλούν ζημία στο συμβαλλόμενο μέρος.

Αυτό μας φέρνει πιο κοντά σε μια περιοριστική πρακτική στην ελευθερία του διαθέτη να διαθέτει την περιουσία του.

Επιπλέον, η μεταρρύθμιση τροποποιεί τη σειρά με την οποία μπορούν να γίνουν μειώσεις των δώρων σε περίπτωση παραβίασης του νομικού αποθεματικού. Μέχρι την ανασύσταση του αποθεματικού, η σειρά μείωσης είναι η ακόλουθη:

1.     1. Αποκτήσεις λόγω θανάτου που προκύπτει από το νόμο

2.     Δώρα αντί θανάτου

3.     Δωρεές μεταξύ ζώντων προσώπων

Σαφήνεια για τον πυλώνα 3α:

Τα συνταξιοδοτικά περιουσιακά στοιχεία του πυλώνα 3Α θα περιλαμβάνονται πλέον στον υπολογισμό των αποθεματικών (για την αξία εξαγοράς τους) και δεν θα περιλαμβάνονται στην κληρονομιά.

Η διάταξη αυτή, η οποία ισχύει ήδη αλλά επί του παρόντος είναι ασαφής, θα περιληφθεί ρητά στο κείμενο του νόμου και θα αποσαφηνιστεί.

Εν κατακλείδι, οδεύουμε προς τον εκσυγχρονισμό του ελβετικού δικαίου. Η Ελβετική Συνομοσπονδία καλύπτει τα κενά της στο κληρονομικό δίκαιο με πρότυπα που εφαρμόζονται ήδη στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών.

JacquesDEGORS & IlonaROUSSEL

Πηγές : ww.ubs.com / www.bdo.ch / arpr.ch / www.mll-news.com 

ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΏΝ ΤΩΝ ΘΥΜΆΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΒΕΤΙΚΌ ΔΊΚΑΙΟ, Η ΔΎΣΚΟΛΗ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΊΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΗΣ ΑΠΏΛΕΙΑΣ

ΗΘΙΚΉ ΒΛΑΒΗ

Στην Ελβετία, το άρθρο 47 του ομοσπονδιακού νόμου που συμπληρώνει τον ελβετικό αστικό κώδικα προβλέπει ότι "ο δικαστής μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις, να επιδικάσει στο θύμα της σωματικής βλάβης ή, σε περίπτωση θανάτου, στην οικογένεια, μία εύλογη αποζημίωση ως ηθική αποκατάσταση.

Από την πρακτική των ελβετικών δικαστηρίων προκύπτει ότι αυτή η ηθική βλάβη εκτιμάται σύμφωνα με μια διαδικασία δύο σταδίων.

Συνεπώς, τα ελβετικά δικαστήρια αναλύουν διαδοχικά :

 την αντικειμενική σοβαρότητα του τραυματισμού

τα ειδικά στοιχεία της συγκεκριμένης υπόθεσης

Έτσι, σε μια πρώτη φάση χορηγείται ενδεικτικά ένα αντικειμενικό ποσό και σε μια δεύτερη φάση λαμβάνονται υπόψη όλες οι περιστάσεις της υπόθεσης για την προσαρμογή του βασικού ποσού, ενώ η τελευταία αυτή φάση είναι πιο σημαντική σε σοβαρές περιπτώσεις.

Φάση 1: Για τον υπολογισμό του βασικού ποσού που μπορεί να δικαιούνται οι πλησιέστεροι συγγενείς ενός θύματος, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι μέγιστες ασφαλιστέες αποδοχές κατά τη στιγμή του θανάτου, δηλαδή 148.200 ελβετικά φράγκα βάσει του νόμου περί υποχρεωτικής ασφάλισης ατυχημάτων (LAA).

https://www.swissriskcare.ch/sites/default/files/src_chiffres_cles_2022.pdf

Κατά τον υπολογισμό ενός τέτοιου ποσού, ο στόχος της παροχής στον ζημιωθέντα ενός ορισμένου αισθήματος πλουτισμού θα πρέπει να χρησιμεύει μόνο ως γενικό κριτήριο, το οποίο θα ισχύει εξίσου για όλους τους ζημιωθέντες και θα επιτρέπει τον καθορισμό του εύρους εντός του οποίου θα πρέπει να κυμαίνεται η συνολική αποζημίωση.

Έτσι, τα ελβετικά δικαστήρια βασίστηκαν στα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία, ιδίως στα στοιχεία που χρησιμοποιεί ο Hütte, τα οποία είναι πιθανότατα τα πιο κοντινά στην ισχύουσα νομολογία. Για το θάνατο ενός παιδιού χορηγείται βασική αποζημίωση 35% του μεριδίου των αποδοχών που ασφαλίζονται από την υποχρεωτική ασφάλιση ατυχήματος (Guyaz Alexandre, le tort moral en cas d'accident:une mise à jour, SJ 2013 II p. 215 ss, 250 s.).

Επομένως, σε περίπτωση θανάτου ανθρώπου μετά από τροχαίο ατύχημα, ο γονέας θα λάβει 52.000 ελβετικά φράγκα (δηλαδή το 35% των 148.200 ελβετικών φράγκων) ως βασική ηθική αποζημίωση.

Φάση 2: Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα των γονέων που έχασαν το παιδί τους, το βασικό ποσό των 52.000 ελβετικών φράγκων θα μπορούσε να αυξηθεί σε κάποιο βαθμό, δεδομένων των ελαφρυντικών ή επιβαρυντικών περιστάσεων σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

Το γεγονός ότι ήταν άμεσος μάρτυρας του ατυχήματος, η ένταση του δεσμού μεταξύ μιας μητέρας και της νεκρής κόρης της, ο πόνος που προκλήθηκε από την απώλεια του παιδιού ή η ηθική οδύνη που προκύπτει από το γεγονός ότι κανείς δεν κρίθηκε ένοχος κατά την ποινική διαδικασία, για παράδειγμα, είναι στοιχεία που μπορούν κάλλιστα να ληφθούν υπόψη από τους δικαστές προκειμένου να αυξηθεί η αποζημίωση.

Ωστόσο, η αποζημίωση αυτή πρέπει να καθορίζεται κατά τρόπο "δίκαιο", αφήνοντας έτσι ένα ευρύ περιθώριο εκτίμησης στα δικαστήρια. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η αποζημίωση αξιολογείται επίσης σε σύγκριση με παρόμοιες καταστάσεις και τα ποσά που επιδικάζονται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Η νομολογία και το δόγμα λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, τη σοβαρότητα του σφάλματος που διέπραξε ο υπαίτιος κατά τον καθορισμό της αποζημίωσης. Το τελευταίο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο στο βαθμό που επιδείνωσε τον ψυχολογικό πόνο του αιτούντος και δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο την αποδοχή της κατάστασης που υπέστη.

Εν κατακλείδι, υπάρχουν τελικά τόσοι λόγοι για την επιδίκαση 100.000 φράγκων όσοι και για την επιδίκαση 200.000 φράγκων ή 1.000.000 φράγκων για την ίδια ζημία, και θα ήταν αναμφίβολα προτιμότερο αυτού του είδους οι αποφάσεις να λαμβάνονται απευθείας από τον νομοθέτη παρά να επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ

Το άρθρο 45 παράγραφος 3 του ελβετικού Κώδικα Υποχρεώσεων προβλέπει αποζημίωση για την απώλεια υποστήριξης λόγω θανάτου αγαπημένου προσώπου. Είναι απαραίτητο να εκτιμηθεί το υποθετικό εισόδημα που θα μπορούσε να έχει αποκτήσει ένα άτομο από το θανόν αγαπημένο του πρόσωπο από την ημέρα του θανάτου του. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να εξεταστούν διάφορα κριτήρια: το ύψος του εισοδήματος, το ποσοστό του εισοδήματος αυτού που δαπανήθηκε για το συγγενικό πρόσωπο, οι πιθανές μειώσεις και η διάρκεια της στήριξης. Εάν η υποστήριξη δόθηκε σε είδος (με τη μορφή εργασίας, βοήθειας στο σπίτι, φροντίδας κ.λπ.), είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η αξία της, αλλά αυτό είναι πιο δύσκολο να αποδειχθεί στο δικαστήριο.

Συμπερασματικά, όταν χάνεται ένα αγαπημένο πρόσωπο, μια ορισμένη κατηγορία ατόμων που βρίσκονται κοντά στον θανόντα μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά της ενώπιον δικαστηρίου για να λάβει αποζημίωση τόσο για την ηθική οδύνη που βιώνει όσο και για την οικονομική ζημία που ακολουθεί τον θάνατο.

Έχει παρατηρηθεί ότι τα ποσά που επιδικάζονται στους συγγενείς είναι μικρά σε σύγκριση με όσα έχουν υποστεί κάποιοι, όπως η απώλεια ενός παιδιού ή γονέων. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η ελβετική νομολογία έχει διπλασιάσει την αποζημίωση για ηθική βλάβη και έχει αποτρέψει την υποβολή αξιώσεων για ποσά που είναι πολύ υψηλά σε σύγκριση με την τελευταία, με κίνδυνο απόρριψης των αξιώσεων.

Σήμερα, λοιπόν, φαίνεται ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι πολύ αντιπροσωπευτική του πόνου που υπομένει. Το ηθικό ζήτημα θα πρέπει πιθανώς να εξεταστεί από τον νομοθέτη, προκειμένου να αναπροσαρμοστούν τα ποσά που επιδικάζονται σε περίπτωση θανάτου και να αποφευχθεί το ζήτημα αυτό να αφεθεί στην αυθαίρετη κρίση ενός δικαστή.

Jennifer Gaumann & Ambre Schindler

ΣΧΟΛΙΚΌΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (BULLYING): ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΉ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

1. Εκφοβισμός: ένα κοινωνικό φαινόμενο του 21ου αιώνα

Ο εκφοβισμός ορίζεται γενικά ως μια επιθετική, σκόπιμη πράξη που διαπράττεται από ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων, επανειλημμένα εναντίον ενός θύματος που δεν μπορεί εύκολα να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Πιο συγκεκριμένα, ο σχολικός εκφοβισμός χαρακτηρίζεται από τρεις πτυχές: την επανάληψη μιας συμπεριφοράς, τη δημιουργία μιας σχέσης κυριαρχίας και την ύπαρξη πρόθεσης να βλάψει. Παίρνει τη μορφή επιθετικής συμπεριφοράς, είτε λεκτικής (απειλές, προσβολές, ψέματα, κοροϊδία), είτε σχεσιακής (αποκλεισμός), είτε σωματικής (ξυλοδαρμοί, εκβιασμοί, σεξουαλική παρενόχληση) είτε υλικής (κλοπή, ζημιές κ.λπ.). Οι επιπτώσεις στο νεαρό θύμα μπορεί να είναι εξαιρετικά επιβλαβείς: αρνηση ή εγκατάλειψη του σχολείου, αποκοινωνικοποίηση, άγχος, κατάθλιψη ή ακόμη και σοβαρά ψυχοσωματικές συνέπειες. Μακροπρόθεσμα, το θύμα του εκφοβισμού μπορεί να υποστεί σημαντικές συνέπειες στην ψυχολογική και κοινωνική του ανάπτυξη.

Το κύριο πρόβλημα είναι η δυσκολία των θυμάτων να εκφράσουν τον πόνο τους. Επομένως, η καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού απαιτεί πρώτα απ' όλα την ευαισθητοποίηση των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου, ώστε να αποφευχθεί η έλλειψη αντιδραστικότητας ή η ελαχιστοποίηση του φαινομένου.

2.    Διαφορετικές διεθνείς προσεγγίσεις σε μια νέα μορφή παρενόχλησης

● Γαλλικό δίκαιο: η ανάπτυξη της νομοθεσίας για την ποινικοποίηση του σχολικού εκφοβισμού
Στο γαλλικό δίκαιο, η παρενόχληση τιμωρείται βάσει του Ποινικού Κώδικα (C. pénal, άρθρο 222-33-2-2). Συνεπώς, οι πράξεις παρενόχλησης στα σχολεία καλύπτονται από αυτό το αδίκημα. Ο γαλλικός Ποινικός Κώδικας ποινικοποιεί επίσης τη βία που προκύπτει από πράξεις καψόνι και το ίδιο το καψόνι, την υποκίνηση σε αυτοκτονία, καθώς και τη διάδοση εξευτελιστικών εικόνων ή την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής (C. pén. art. 223 ff). Το δικαίωμα συνέχισης της σχολικής φοίτησης χωρίς παρενόχληση έχει κατοχυρωθεί ακόμη και στο άρθρο 511-3-1 του εκπαιδευτικού κώδικα. Ωστόσο, παρά τον χαρακτηρισμό του σχολικού εκφοβισμού ως ποινικά καταδικαστέου αδικήματος, δεν αναφέρεται καμία κύρωση.
● Η γερμανική περίπτωση: παραβίαση της προσωπικότητας του μαθητή από τον εκπαιδευτικό
Σε αντίθεση με το γαλλικό δίκαιο, το γερμανικό δίκαιο δεν προβλέπει άμεσα μέσα για την τιμωρία του σχολικού εκφοβισμού, αλλά οι πράξεις που τον συνιστούν μπορούν ωστόσο να τιμωρούνται με διάφορες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή με πειθαρχικά μέτρα.
Το Oberlandesgericht σημείωσε ότι υπάρχει υποχρέωση προστασίας των εκπαιδευτικών έναντι των μαθητών κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, εφόσον οι τελευταίοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν το σχολείο. Στην απόφαση του Oberlandesgericht Zweibrücken (Γερμανία) της 6ης Μαΐου 1997, Az. 7O 1150/93), κρίθηκε ότι η σοβαρότητα της παράβασης δικαιολογεί την καταβολή ηθικής αποζημίωσης.
● Η αγγλοσαξονική προσέγγιση: ο κεντρικός ρόλος των σχολείων
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ελλείψει ομοσπονδιακής νομοθεσίας που να κυρώνει ειδικά την παρενόχληση ως τέτοια, συμπεριλαμβανομένης της σχολικής παρενόχλησης, υπάρχει κάποια προστασία έναντι πράξεων παρενόχλησης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Κάθε πολιτεία έχει νόμους ή τροποποιήσεις κατά της παρενόχλησης. Αυτοί οι νόμοι έχουν κάποιους κοινούς παρονομαστές, όπως η σύσταση στα σχολεία να αναλάβουν δράση.
Ούτε το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει ειδικά μέσα κατά του εκφοβισμού στα σχολεία, αναθέτοντας στα σχολεία το καθήκον της προστασίας των μαθητών, ακόμη και εκτός του σχολικού χώρου. Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραπτώματος είναι δυνατή χωρίς καμία σχετική υποχρέωση των σχολείων, σε αντίθεση με τους αμερικανικούς νόμους των πολιτειών.
Επομένως, μπορεί να διαπιστωθεί ότι και στα δύο παραδείγματα το σχολείο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ευθύνης, είτε λόγω του κινδύνου λήψης μέτρων εναντίον του είτε λόγω της απειλής διοικητικών μέτρων.
● Ελβετικό δίκαιο: νομικό κενό στο θέμα του εκφοβισμού
Στο ελβετικό δίκαιο, ο σχολικός εκφοβισμός δεν αποτελεί αντικείμενο ειδικής διάταξης. Ωστόσο, η διδασκαλία τείνει γενικά να την εξομοιώνει με το άρθρο 328 του Κώδικα Υποχρεώσεων, το οποίο συγκεκριμενοποιεί την προστασία της προσωπικότητας του εργαζομένου από την παρενόχληση στο χώρο εργασίας. Ο κοινοτικός δεσμός στον οποίο βασίζεται αυτό το άρθρο υπάρχει επίσης μεταξύ των μαθητών και των άλλων μελών του σχολείου. Αυτό βασίζεται στην υποχρέωση υποχρεωτικής φοίτησης στο σχολείο. Πρέπει να γίνει μια κρίσιμη διάκριση μεταξύ της εμμονικής διάστασης της παρενόχλησης (ή της παρακολούθησης) και του σχολικού εκφοβισμού, όπως περιγράφεται ανωτέρω (ATF 5A_526/2009 της 5ης Οκτωβρίου 2009, c. 5.3, SJ 2011 I 65). Οι πράξεις των μαθητών μπορεί να φαίνονται ακίνδυνες, αλλά στο σύνολό τους, ο επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας τους είναι καταστροφικός για τα νεαρά θύματα.
Από νομικής άποψης, το καντονικό δίκαιο προβλέπει επίσης μέσα για την τιμωρία της μη εκπλήρωσης των καθηκόντων των μαθητών. Το άρθρο 115 παράγραφος 2 του νόμου περί εκπαίδευσης της 17ης Σεπτεμβρίου 2015 ορίζει ότι "απαγορεύεται κάθε πράξη βίας, οποιασδήποτε μορφής, που διαπράττεται από μαθητές εντός ή εκτός σχολικού περιβάλλοντος [προς τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές]".
Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές νομικές προσεγγίσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, φαίνεται ότι ο σχολικός εκφοβισμός στη νομική του πτυχή είναι πολύ ανεπαρκώς ρυθμισμένος και μάλιστα άγνωστος σε ορισμένες νομοθεσίες. Η Ελβετία, ως μία από τις τελευταίες, εστιάζει την προσοχή της στο να καταστήσει τα σχολεία πιο υπεύθυνα. Ωστόσο, συχνά παρατηρείται ότι οι απαγορεύσεις της βίας συνοδεύονται μόνο από μικρές πειθαρχικές ή διοικητικές κυρώσεις. Αυτά είναι σχεδόν ανεπαρκή σε ένα πλαίσιο παρενόχλησης που αφορά ευάλωτα άτομα. Συνεπώς, είναι ανάγκη να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τη θέσπιση αυστηρής πολιτικής πρόληψης και κατάλληλων νομικών κυρώσεων ώστε να αποτραπεί η ελαχιστοποίηση του προβλήματος από τους δράστες και τους παρευρισκόμενους στην παρενόχληση.
Το παρόν άρθρο δεν έχει ως στόχο να αξιολογήσει ποιο σύστημα θα ήταν το καλύτερο, αλλά υπογραμμίζει την ανάγκη για νομική εξειδίκευση. Η ειδική νομοθεσία για τον σχολικό εκφοβισμό θα μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος και να παρέχει μια ελάχιστη νομική ασφάλεια στα θύματα.
Ambre Schindler & Jennifer Gaumann

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΞΕΚΙΝΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ TRUST ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο προτείνει, εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, να εισαχθεί αυτός ο νέος νομικός θεσμός στον Κώδικα Υποχρεώσεων. Κατά τη συνεδρίασή της στις 12 Ιανουαρίου 2022, απέστειλε το σχέδιό της για διαβούλευση.

Το καταπίστευμα είναι ένας αρχαίος νομικός θεσμός του αγγλοσαξονικού δικαίου. Αν και δεν προβλέπεται από το νομικό μας σύστημα, αναγνωρίζεται στην Ελβετία από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης της Χάγης της 1ης Ιουλίου 1985 για το εφαρμοστέο δίκαιο στα καταπιστεύματα και την αναγνώρισή τους την 1η Ιουλίου 2007.
Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 της Σύμβασης, ένα καταπίστευμα που έχει συσταθεί έγκυρα σύμφωνα με το εφαρμοστέο αλλοδαπό δίκαιο αναγνωρίζεται στα άλλα κράτη μέλη της Σύμβασης.

Λόγω της πολυπλοκότητας και της ευελιξίας του θεσμού αυτού, ο οποίος μπορεί να λάβει διάφορες μορφές και να επιδιώκει διαφορετικούς σκοπούς, δεν υπάρχει ένας ενιαίος ορισμός του καταπιστεύματος. Σε διεθνές επίπεδο, η Σύμβαση πρότεινε τον ακόλουθο ορισμό στο άρθρο 2 παράγραφος 1: "[...] ο όρος καταπίστευμα αναφέρεται στις έννομες σχέσεις που δημιουργούνται από ένα πρόσωπο, τον ιδρυτή, δια ζώσης ή θανάτου, όπου η περιουσία έχει τεθεί υπό τον έλεγχο ενός διαχειριστή προς το συμφέρον ενός δικαιούχου ή για συγκεκριμένο σκοπό".

Το καταπίστευμα είναι επομένως ένας θεσμός με τρία μέρη:
- ο διακανονιστής, ο οποίος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είναι αυτός που μεταβιβάζει την περιουσία του στον διαχειριστή
- ο διαχειριστής είναι το πρόσωπο που κατέχει επίσημα τα περιουσιακά στοιχεία, το οποίο γίνεται ο "νόμιμος ιδιοκτήτης" τους
- τους δικαιούχους, οι οποίοι για λόγους απλότητας μπορούν να αναφέρονται ως οι οικονομικοί ιδιοκτήτες της περιουσίας του καταπιστεύματος.

Το καταπίστευμα μπορεί να συσταθεί με καταπίστευμα μεταξύ ζώντων ή με διαθήκη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πράξη καταπιστεύματος αποτελεί μονομερή πράξη του ιδρυτή, η οποία δεν υπόκειται στην αποδοχή του διαχειριστή, και ότι το καταπίστευμα δεν έχει νομική προσωπικότητα, γεγονός που το διακρίνει από το θεσμό του ιδρύματος.

Στην Ελβετία, τα καταπιστεύματα αποτελούν σημαντικό μέσο σχεδιασμού περιουσιακών στοιχείων, ιδίως στον τομέα της κληρονομιάς, για να καταστεί δυνατή η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων σε πολλές γενιές.
Προκειμένου να αποτραπεί η ανάγκη των ελβετών πελατών να απευθύνονται σε ξένες χώρες για τη σύσταση καταπιστευμάτων, το Κοινοβούλιο ανέθεσε στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, μέσω της πρότασης 18.3383, να δημιουργήσει τη νομική βάση για την εισαγωγή του θεσμού αυτού στο ελβετικό δίκαιο.
Εάν το καταπίστευμα εισαχθεί στη χώρα μας, θα πρέπει να προσαρμοστεί ο Κώδικας Υποχρεώσεων και άλλοι ομοσπονδιακοί νόμοι, ιδίως οι φορολογικοί νόμοι, οι οποίοι θα προσδιορίζουν ρητά τους κανόνες στους οποίους θα υπόκειται το καταπίστευμα.

Η διαδικασία διαβούλευσης που κινήθηκε από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο στις 12 Ιανουαρίου 2022 θα διαρκέσει έως τις 30 Απριλίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-86746.html