Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιπποκράτους 4
106 79, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3613379
Fax: +30 210 3612084

Επικοινωνία

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΞΕΚΙΝΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ TRUST ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο προτείνει, εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, να εισαχθεί αυτός ο νέος νομικός θεσμός στον Κώδικα Υποχρεώσεων. Κατά τη συνεδρίασή της στις 12 Ιανουαρίου 2022, απέστειλε το σχέδιό της για διαβούλευση.

Το καταπίστευμα είναι ένας αρχαίος νομικός θεσμός του αγγλοσαξονικού δικαίου. Αν και δεν προβλέπεται από το νομικό μας σύστημα, αναγνωρίζεται στην Ελβετία από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης της Χάγης της 1ης Ιουλίου 1985 για το εφαρμοστέο δίκαιο στα καταπιστεύματα και την αναγνώρισή τους την 1η Ιουλίου 2007.
Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 της Σύμβασης, ένα καταπίστευμα που έχει συσταθεί έγκυρα σύμφωνα με το εφαρμοστέο αλλοδαπό δίκαιο αναγνωρίζεται στα άλλα κράτη μέλη της Σύμβασης.

Λόγω της πολυπλοκότητας και της ευελιξίας του θεσμού αυτού, ο οποίος μπορεί να λάβει διάφορες μορφές και να επιδιώκει διαφορετικούς σκοπούς, δεν υπάρχει ένας ενιαίος ορισμός του καταπιστεύματος. Σε διεθνές επίπεδο, η Σύμβαση πρότεινε τον ακόλουθο ορισμό στο άρθρο 2 παράγραφος 1: "[...] ο όρος καταπίστευμα αναφέρεται στις έννομες σχέσεις που δημιουργούνται από ένα πρόσωπο, τον ιδρυτή, δια ζώσης ή θανάτου, όπου η περιουσία έχει τεθεί υπό τον έλεγχο ενός διαχειριστή προς το συμφέρον ενός δικαιούχου ή για συγκεκριμένο σκοπό".

Το καταπίστευμα είναι επομένως ένας θεσμός με τρία μέρη:
- ο διακανονιστής, ο οποίος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είναι αυτός που μεταβιβάζει την περιουσία του στον διαχειριστή
- ο διαχειριστής είναι το πρόσωπο που κατέχει επίσημα τα περιουσιακά στοιχεία, το οποίο γίνεται ο "νόμιμος ιδιοκτήτης" τους
- τους δικαιούχους, οι οποίοι για λόγους απλότητας μπορούν να αναφέρονται ως οι οικονομικοί ιδιοκτήτες της περιουσίας του καταπιστεύματος.

Το καταπίστευμα μπορεί να συσταθεί με καταπίστευμα μεταξύ ζώντων ή με διαθήκη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πράξη καταπιστεύματος αποτελεί μονομερή πράξη του ιδρυτή, η οποία δεν υπόκειται στην αποδοχή του διαχειριστή, και ότι το καταπίστευμα δεν έχει νομική προσωπικότητα, γεγονός που το διακρίνει από το θεσμό του ιδρύματος.

Στην Ελβετία, τα καταπιστεύματα αποτελούν σημαντικό μέσο σχεδιασμού περιουσιακών στοιχείων, ιδίως στον τομέα της κληρονομιάς, για να καταστεί δυνατή η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων σε πολλές γενιές.
Προκειμένου να αποτραπεί η ανάγκη των ελβετών πελατών να απευθύνονται σε ξένες χώρες για τη σύσταση καταπιστευμάτων, το Κοινοβούλιο ανέθεσε στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, μέσω της πρότασης 18.3383, να δημιουργήσει τη νομική βάση για την εισαγωγή του θεσμού αυτού στο ελβετικό δίκαιο.
Εάν το καταπίστευμα εισαχθεί στη χώρα μας, θα πρέπει να προσαρμοστεί ο Κώδικας Υποχρεώσεων και άλλοι ομοσπονδιακοί νόμοι, ιδίως οι φορολογικοί νόμοι, οι οποίοι θα προσδιορίζουν ρητά τους κανόνες στους οποίους θα υπόκειται το καταπίστευμα.

Η διαδικασία διαβούλευσης που κινήθηκε από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο στις 12 Ιανουαρίου 2022 θα διαρκέσει έως τις 30 Απριλίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-86746.html