Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιπποκράτους 4
106 79, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3613379
Fax: +30 210 3612084

Επικοινωνία

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 4548/2018

Σημαντικές αλλαγές επέφερε ο νόμος 4548/2018 που αντικατέστησε τον νόμο 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, και ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή από την 1/1/2019.

Μία από τις αλλαγές που επήλθαν με το νέο νόμο αφορά το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των ΑΕ το οποίο αυξάνεται από  24.000€ σε 25.000€, όπως επιβάλλει και η οδηγία 1132/2017, σύμφωνα με την οποία οι ανώνυμες εταιρίες έχουν διορία έως την 31.12.2019 είτε να εναρμονιστούν, είτε να μετατραπούν σε εταιρεία άλλης μορφής. Αφού παρέλθει η ημερομηνία, οι ανώνυμες εταιρίες που δεν έχουν προσαρμόσει το κεφάλαιό τους κατά τα παραπάνω δεν θα δύνανται να πραγματοποιούν οποιαδήποτε νέα καταχώριση στο ΓΕΜΗ. Η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας σε τράπεζα στην Ελλάδα ή σε χώρα του ΕΟΧ.

Επίσης, μια άλλη σημαντική αλλαγή είναι η μείωση της ελάχιστης ονομαστικής αξίας των μετοχών. Πλέον, η ονομαστική αξία των μετοχών Ανωνύμων Εταιρειών δεν μπορεί να ορισθεί σε ποσό κατώτερο των 0,04€ (μέχρι τώρα ήταν 0,30€) ούτε ανώτερο των 100€. 

Άλλη σημαντική αλλαγή έγκειται στη νέα ρύθμιση που απαγορεύει στους μετόχους να ψηφίζουν στη γενική συνέλευση των ανώνυμων εταιρειών για όσα ζητήματα τούς αφορούν, διότι σύμφωνα με τον νέο νόμο υπάρχει τότε «σύγκρουση συμφερόντων» μεταξύ μετόχου και εταιρείας. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον οι μέτοχοι που δεν έχουν «σύγκρουση συμφερόντων».

Η νέα αυτή ρύθμιση, συνδυαζόμενη και με την ρητή θέσπιση αντίστοιχης απαγόρευσης να ψηφίζουν τα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του, όταν αυτά έχουν «σύγκρουση συμφερόντων»  οφείλεται καταρχήν σε Οδηγία τής Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 2017/828/ΕΕ).

www.taxheaven.gr www.forin.gr