Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιπποκράτους 4
106 79, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3613379
Fax: +30 210 3612084

Επικοινωνία

CAPITAL CONTROLS: ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ 1ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Την 28 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  (ΦΕΚ 687, τεύχος Β’) απόφαση του υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία τροποποιούνται οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων που θεσπίστηκαν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α’ 84) όπως ισχύει. Τα νέα, πιο χαλαρά μέτρα, τα οποία ήδη ισχύουν από 1η Μαρτίου, και τα οποία στοχεύουν στη σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και μεταφορά κεφαλαίων και τελικώς στην άρση των περιορισμών αυτών το συντομότερο δυνατόν,  έχουν ως εξής:

Όσον αφορά στις αναλήψεις μετρητών αυξήθηκε το όριο, ήτοι πλέον επιτρέπονται οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από κατάστημα ή από Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ATM) έως του ποσού των δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (2.300) ανά ημερολογιακό μήνα ανά καταθέτη (Customer ID), ανά πιστωτικό ίδρυμα, από τα ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ακόμη, επιτρέπεται η ανάληψη μετρητών σε ξένο νόμισμα μέχρι του του ισόποσου των 2.300 ευρώ ανά ημερολογιακό μήνα ανά καταθέτη (Customer ID), ανά πιστωτικό ίδρυμα, από τα ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Να σημειωθεί ότι εξαιρούνται των απαγορεύσεων και περιοριστικών μέτρων οι αναλήψεις μετρητών έως του ποσοστού του 100% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων νομικών και φυσικών προσώπων, σε μετρητά, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Όσον αφορά σε άνοιγμα νέου λογαριασμού επιτρέπεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή και κάθε άλλη οντότητα καθώς και η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα, ανεξαρτήτως της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID).

Όσον αφορά στη μεταφορά μετρητών εκτός Ελλάδος το όριοαυξάνεται. Πιο συγκεκριμένα επιτρέπεται πλέον ειδικώς η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο νόμισμα έως του ποσού των 2.300 ευρώ  ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό. Από τον περιορισμό των 2.300 ευρώ εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Επίσης, εξαιρούνται από τον περιορισμό και εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των ναυτιλιακών εταιρειών για τις ανάγκες του πλοίου («cash-to master») έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ημερησίως ως ανώτατο όριο, με την προσκόμιση δικαιολογητικών στην αρμόδια τελωνειακή αρχή. Τα δικαιολογητικά αυτά έχουν οριστεί με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Όσον αφορά στη μεταφορά κεφαλαίων προς το εξωτερικό, καταρχήν απαγορεύεται πλην κάποιων εξαιρέσεων. Ωστόσο, με την νέα ως άνω απόφαση επιτρέπονταιχωρίς να απαιτείται έγκριση από τις Ειδικές Υποεπιτροπές των τραπεζών ή την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών: α) η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό έως του ποσού των 2.000 ευρώ, ανά κωδικό πελάτη (Customer ID) και ανά ημερολογιακό δίμηνο, μέχρι μηνιαίου ορίου σε ευρώ για το σύνολο των ανωτέρω ιδρυμάτων, το οποίο θα ορίζει και θα κατανέμει ανά πιστωτικό ίδρυμα με απόφασή της η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, β) η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύματα πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων αυτών, καθώς και από ιδρύματα πληρωμών άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. που παρέχουν νομίμως μέσω αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα ή μέσω της εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. υπηρεσίες εμβασμάτων (money remittance), έως του ποσού των 2.000 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο/πληρωτή ανά ημερολογιακό δίμηνο, και μέχρι μηνιαίου ορίου σε ευρώ για το σύνολο των ανωτέρω παροχών Υπηρεσιών Πληρωμών, το οποίο θα ορίζει και θα κατανέμει ανά πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών με απόφαση της η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, γ) συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ η καθεμία, ανά ημέρα, ανά πελάτη, κατόπιν προσκόμισης των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών, τα οποία θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν ότι τα ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλη τράπεζα. Οι εν λόγω συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των τραπεζών, με πίστωση του λογαριασμού του αντισυμβαλλομένου και θα υπολογίζονται εντός του εβδομαδιαίου ορίου που ορίζεται από την Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για κάθε τράπεζα, δ) συναλλαγές φυσικών προσώπων που επιβάλλονται από σοβαρούς λόγους υγείας ή εξαιρετικούς κοινωνικούς λόγους και αφορούν εκτέλεση πληρωμών προς το εξωτερικό ή ανάληψη μετρητών, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην τράπεζα, από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων και με μηνιαίο όριο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο (με μία ή περισσότερες συναλλαγές) στο σύνολο των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Όσον αφορά στη μεταφορά κεφαλαίων από το εξωτερικό επιτρέπεται από λογαριασμούς που τηρούνται σε αλλοδαπή τράπεζα σε λογαριασμό που τηρείται σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα επιτρέπονται.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α’ 84). Απώτατος στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι η πλήρης άρση των capital controls, τα οποία ισχύουν στη χώρα μας εδώ και περίπου τρία χρόνια. Προκειμένου όμως να συμβεί αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί μία σειρά από βήματα «προόδου» των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων, τα οποία συνοπτικά θα συνίστανται σε : α) αύξηση των καταθέσεων (κυρίως με επιστροφή των χρημάτων από τράπεζες του εξωτερικού), β) αποδεδειγμένη κερδοφορία τους, γ) αποπληρωμή συνόλου δανείων που έλαβαν από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας, δ) ύπαρξη ρευστότητας για ικανοποιητικό χρονικό διάστημα ούτως ώστε να «κερδίσουν» εκ νέου την πρόσβασή τους στις διεθνείς αγορές και ε) εξυγίανση ισολογισμών τους με την μείωση κόκκινων δανείων.

Πηγές : http://www.euro2day.gr/, http://www.naftemporiki.gr/,  http://hania.news/, www.voria.gr, /www.taxheaven.gr, https://www.hba.gr/