Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιπποκράτους 4
106 79, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3613379
Fax: +30 210 3612084

Επικοινωνία

Ελβετία: τέλος του τραπεζικού απορρήτου σε φορολογικά θέματα για αλλοδαπούς από την 1η Ιανουαρίου 2018

Από την 1η Ιανουαρίου 2018 εφαρμόζεται αποτελεσματικά η Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών (EAI), ώστε πλέον η ελβετική φορολογική διοίκηση να μπορεί να παρέχει τραπεζικές και χρηματοοικονομικές πληροφορίες για ξένους πελάτες της με τραπεζικό λογαριασμό στην Ελβετία, στους διμερείς κρατικούς εταίρους.

Η αλλαγή αυτή όσον αφορά τη διαφάνεια αποσκοπεί στη μείωση της φοροδιαφυγής μέσω αμοιβαίας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης αποτελεί την πηγή αυτής της πρωτοβουλίας, η οποία ενέκρινε επίσης την καθιέρωση μιας τυποποιημένης Κοινής Αναφοράς για τον καθορισμό των αρχών που είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία των πληροφοριών, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιούνται και να δίνονται αυτές οι πληροφορίες. 

Η ιδέα είναι απλή: κάθε χρόνο, τα χρηματοπιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα των ενδιαφερόμενων χωρών πρέπει να διαβιβάζουν στις φορολογικές τους αρχές ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τους ξένους πελάτες τους. Για παράδειγμα, αναφέρονται ο αριθμός φορολογικού μητρώου του πελάτη, ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού του, το υπόλοιπο του λογαριασμού του στο τέλος του έτους ή το ακαθάριστο εισόδημα του από επενδύσεις. Στη συνέχεια εναπόκειται στη φορολογική αρχή να ενημερώνει τα κράτη από τα οποία προέρχονται οι αλλοδαποί πελάτες για τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους, ώστε οι εν λόγω πελάτες να μην μπορούν να πραγματοποιήσουν καμία φοροδιαφυγή. Ωστόσο, αυτός ο μηχανισμός είναι εφικτός μόνο στην περίπτωση που έχει συναφθεί διμερής συμφωνία μεταξύ των δύο ενδιαφερομένων κρατών, δηλαδή του κράτους από το οποίο προέρχεται ο πελάτης και του κράτους στο οποίο ανοίχθηκε ο τραπεζικός λογαριασμός. Τέλος, υπάρχει η υποχρέωση να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα αυτά μόνο για φορολογικούς σκοπούς, με κίνδυνο να απαγορευθεί στο ενδιαφερόμενο κράτος η διαβίβαση πληροφοριών από τους κρατικούς εταίρους του.

Στην Ελβετία, μετά την έγκριση του νομικού πλαισίου της Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών (EAI) από την Ομοσπονδιακή Συνέλευση το Δεκέμβριο του 2015, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα άρχισαν να συλλέγουν τις απαιτούμενες πληροφορίες από τον Ιανουάριο του 2017 για να το διαβιβάσουν στην Ελβετική Ομοσπονδιακή Φορολογική Διοίκηση (AFFS). Στη συνέχεια, από την 1η Ιανουαρίου 2018, το AFFS είναι πλέον σε θέση να ανταλλάσσει τις πληροφορίες αυτές με τις χώρες εταίρους του, όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Ιαπωνία ή ακόμη και η Νορβηγία. Επιπλέον, η κοινοποίηση τέτοιων δεδομένων βασίζεται στην αρχή της αμοιβαιότητας, γεγονός που συνεπάγεται ότι όχι μόνο η Ελβετία είναι υποχρεωμένη να παράσχει τις πληροφορίες αυτές, αλλά και το συμβεβλημένο κράτος σε περίπτωση που οι ελβετοί υπήκοοι κατέχουν τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό.

Εντούτοις, η θέση της Ελβετίας πρέπει να είναι ξεκάθαρη, ιδίως όσον αφορά την αυστηρότητα με την οποία ερμηνεύει την αρχή της ειδικότητας. Πράγματι, οι διάφορες διμερείς συμφωνίες στις οποίες συμμετείχε μπορούν να λειτουργήσουν μόνο όσον αφορά μια πραγματική συγκεκριμένη χρήση των συλλεγόμενων δεδομένων, δηλαδή με μοναδικό σκοπό την είσπραξη οφειλόμενου φόρου και όχι την καταπολέμηση της διαφθοράς ή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Διχασμένη ανάμεσα στο τραπεζικό απόρρητο με τη διαφάνεια, η Ελβετία δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση αυτής της αρχής και δεν θα διστάσει να αναστείλει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους εταίρους της σε αντίθετη περίπτωση.

Τέλος, με την εκπλήρωση των προτύπων του κοινού προτύπου αναφοράς και της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, η Ελβετία διαφύλαξε τα συμφέροντά της και αποτελεί πλέον έναν νέο χώρο οικονομικής διαφάνειας.