Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιπποκράτους 4
106 79, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3613379
Fax: +30 210 3612084

Επικοινωνία

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ : ΑΝΑΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ Ή ΠΑΓΙΔΑ;

Για οφειλές έως 3.000 ευρώ :

 • Οι οφειλές θα πρέπει να έχουν βεβαιωθεί μέχρι την 31-12-2016
 • Η αποπληρωμή πραγματοποιείται μάξιμουμ σε 36 μηνιαίες δόσεις
 • Το ποσό ελάχιστης καταβολής ανέρχεται σε 50 ευρώ μηνιαίως
 • Δεν γίνεται διαγραφή ποσού
 • Δεν γίνεται διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων υπερημερίας

Για οφειλές από 3.001 έως 20.000 ευρώ :

 • Οι οφειλές θα πρέπει να έχουν βεβαιωθεί μέχρι την 31-12-2016
 • Η αποπληρωμή πραγματοποιείται μάξιμουμ σε 120 μηνιαίες δόσεις
 • Το ποσό ελάχιστης καταβολής ανέρχεται σε 50 ευρώ μηνιαίως
 • Δεν γίνεται διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων υπερημερίας
 • Δεν γίνεται διαγραφή βασικής οφειλής

Προσοχή! Γενικές Επισημάνσεις :

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης : α) δεν καταβάλει δόσεις της σύμβασης αναδιάρθρωσης ή καταβάλει μερικώς δόσεις προς τη Φορολογική Διοίκηση, όπως αυτές προσδιορίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις,  β) δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α., γ) παραλείψει να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει τις οφειλές του προς το Δημόσιο ή υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση:

Τότε γίνεται αυτόματη ανατροπή της σύμβασης αναδιάρθρωσης έναντι του Δημοσίου και ο οφειλέτης υποχρεούται σε άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ενώ παράλληλα το Δημόσιο υποχρεούται να γνωστοποιήσει αμελλητί την επέλευση της αυτοδίκαιης ανατροπής της σύμβασης σε όλους τους πιστωτές. Ακόμη, η σύμβαση μπορεί  να ανατραπεί από μόνη της  απέναντι στο  Δημόσιο και  τους άλλους πιστωτές, με δικαστική απόφαση κατόπιν αίτησης τρίτου πιστωτή.

Στη σύμβαση αναδιάρθρωσης προβλέπεται διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο, κατά σειρά παλαιότητας, δηλ. από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη, με κριτήριο το χρόνο καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία και όχι το χρόνο λήξης της προθεσμίας καταβολής, είτε αυτή γίνεται με μία καταβολή είτε με δόσεις. Η διαγραφή αυτών των οφειλών γίνεται με αίρεση πλήρους πληρωμής των ρυθμιζόμενων οφειλών προς κάθε πιστωτή και της μη ακύρωσης ή ανατροπής της σύμβασης αναδιάρθρωσης.

Για οφειλές από 20.001 έως 50.000 ευρώ :

 • Ρυθμίστηκε δυνάμει της υπ’αριθμ. 130060/2017 Κ.Υ.Α. σε συνδυασμό με ν. 4469/2017
 • Η οφειλή να μην ξεπερνά το συνολικό ποσόν των 50.000 ευρώ (βάσει του  ν.4469/2017).
 • 1. Να υπάρχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση, ή σε δύο από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο ν. 4469/2017
 • 2. Ο λόγος του συνόλου των οφειλών, μετά την αφαίρεση των υπερημεριών και προσαυξήσεων προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, πρέπει να είναι ίσος ή μικρότερος από οκτώ. Για την εφαρμογή της παρούσας προϋπόθεσης λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση του καθαρού αποτελέσματος προ φόρων κλπ και του μέσου όρου των δύο πιό θετικών καθαρών αποτελεσμάτων στα τρία τελευταία χρόνια.
 • Αν ισχύουν τα παραπάνω σωρευτικά, τότε η επιχείρηση κρίνεται ως βιώσιμη, με αποτέλεσμα να μπορεί να υπαχθεί στη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού.
 • αφαιρούνται οι τόκοι υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα
 • αφαιρούνται οι απαιτήσεις του δημοσίου από πρόστιμα κατά ποσοστό 95%.
 • αφαιρούνται οι απαιτήσεις του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά 85%.
 • οι καταβολές πραγματοποιούνται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις τουλάχιστον 50 ευρώ ανά πιστωτή.
 • Προσοχή: οι πιστωτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα διατηρούν σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να προβούν σε εξατομικευμένη αξιολόγηση βιωσιμότητας, προκειμένου να εκτιμήσουν την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.
  • η εξώδικη ρύθμιση αποπερατώνεται το αργότερο σε 24 μηνιαίες δόσεις αν πρόκειται για ιδιώτη πιστωτή, σε 120 μηνιαίες δόσεις αν το Δημόσιο ή φορέας κοινωνικής ασφάλισης ή χρηματοδοτικός φορέας είναι πιστωτής και το αργότερο σε 6 μηνιαίες δόσεις αν οι οφειλές προέρχονται από σύμβαση παροχής εργασίας .
  • για τον υπολογισμό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων, λαμβάνεται υπόψη επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες και εισφορά του ν. 128/1975 , αν είχε προγενέστερα συμφωνηθεί ότι η εισφορά αυτή βαρύνει τον οφειλέτη.
  • το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο για τους χρηματοδοτικούς φορείς και αναπροσαρμόζεται ανά τρίμηνο.
  • για τους υπόλοιπους πιστωτές το επιτόκιο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εναλλακτικά, ο οφειλέτης μπορεί να προτείνει να καταβάλει την οφειλή του σε όλους τους θεσμικούς πιστωτές σε 12 ή λιγότερες άτοκες δόσεις.
  • δυνατότητα αναπροσαρμογής του ύψους της συνολικής μηνιαίας δόσης
  • Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση που ο πιστωτής που κατέχει την πλειοψηφία επί του συνόλου των απαιτήσεων, εκτιμήσει τον οφειλέτη ως μη βιώσιμο, τότε δεν προτείνεται καμία ρύθμιση οφειλών στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας.

Το γραφείο μας παραμένει στην διάθεση των πελατών του για κάθε σχετική διευκρίνιση ή πληροφορία.

Πηγές  άρθρου:  news.in.gr, newsbomb.gr, taxheaven.gr, kathimerini.gr