Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιπποκράτους 4
106 79, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3613379
Fax: +30 210 3612084

Επικοινωνία

Υπόθεση ασφαλιστηρίων συμβολαίων VDV Leben (Για τα στεγαστικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ΙΔΕ κατώτερω ξεχωριστό άρθρο)

Με την από 30.9.2010 αναστολή λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας V.D.V. Leben International από την ΕΠΕΙΑ αλλά και την από 5.1.2011 οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της από την Τράπεζα της Ελλάδος εκατοντάδες ασφαλιστήρια συμβόλαια σε όλη την Ελλάδα βρέθηκαν ξαφνικά μετέωρα ενώ πάρα πολλά ήταν τα συμβόλαια που συνήφθησαν από την Γερμανία ήδη με Ελληνες και τα οποία στην συνέχεια «μεταφέρθησαν» στην Ελλάδα και στην δικαιοδοσία της εδώ εταιρείας ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ενώ η Ασφαλιστική αυτή εταιρεία έχει ήδη μεταφερθεί στην Ελλάδα, διατηρείται στην Γερμανία μία εταιρεία (ενδεχομένως με την μορφή απλού πρακτορείου) με την ίδια επωνυμία.

Η LEBEN VDV στην Ελλάδα υπό το σημερινό καθεστώς δεν λειτουργεί και δεν εκτελεί τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν ωριμάσει ενώ έχουν πλέον διακοπεί τα τρέχοντα ασφαλιστήρια για τα οποία έχουν καταβληθεί σοβαρά ποσά από τους ασφαλισμένους. Ωστόσο όλον αυτόν τον καιρό η LEBEN VDV λειτουργούσε κανονικά στην Ελλάδα υπό τον έλεγχο και την εποπτεία των αρμόδιων κρατικών οργάνων και οι πολίτες απευθυνόταν στην ασφαλιστική αυτή εταιρεία είτε για περαιτέρω καταβολές σε υφιστάμενα συμβόλαια είτε για σύναψη νέων συμβάσεων θεωρώντας την κρατική αυτή εποπτεία ως εγγύηση για την εύρυθμη λειτουργία της ασφαλιστικής αυτής εταιρείας.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής το γραφείο μας με την μεγάλη του εξειδίκευση στα θέματα αυτά θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν ορισμένες δικαστικές αλλά και εξώδικες ενέργειες προκειμένου να κατευθυνθούν προς εξεύρεση μιας ικανοποιητικής λύσης οι ασφαλισμένοι οι οποίοι ενώ έχουν εκπληρώσει τις δικές τους υποχρεώσεις βρίσκονται πλέον με ανενεργά ή επί της ουσίας ακυρωμένα συμβόλαια κατά παράνομο και καταχρηστικό τρόπο.

Ενδεχομένως σε πρώτη φάση θα πρέπει να προκληθεί μία γραπτή τοποθέτηση και επεξήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία αντικατέστησε την ΕΠΕΙΑ στο θέμα της εποπτείας των ασφαλιστικών εταιρειών για το πώς καταλήξαμε στην σημερινή κατάσταση και για το τι γινόταν κατά την διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας αυτής. Σε ένα δεύτερο στάδιο θα μπορούσε να διερευνηθεί η ενδεχόμενη ύπαρξη τυχόν ποινικών ευθυνών για συγκεκριμένες ενέργειες ή παραλήψεις. Με μία πρώτη ανάγνωση αναζήτηση ποινικών ευθυνών ενδέχεται να ευσταθεί έναντι α) του Διοικητικού Συμβουλίου της ασφαλιστικής εταιρείας για απάτη, πλαστογραφία, παραποίηση οικονομικών στοιχείων, παράβαση της διάταξης παρ. 2 του αρ. 42α του Κ.Ν. 2190/ 20, β) του ορκωτού λογιστή της ασφαλιστικής εταιρείας για συνεργεία σε απάτη, ηθική αυτουργία και ψευδών βεβαιώσεων. Επίσης κατά παντός υπευθύνου ιδίως ελεγκτών ή άλλων ατόμων τα οποία ενδεχομένως ενσυνείδητα συνέβαλαν στην απόκρυψη ή αποσιώπηση αξιόποινων πράξεων που γινόταν στην ασφαλιστική εταιρεία.

Στα πολιτικά δικαστήρια μπορεί κάποιος να κινηθεί με ασφαλιστικά μέτρα για να διασφαλιστεί έναντι κινδύνου τις απαιτήσεις του στρεφόμενος εν προκειμένω τόσο κατά της Κρατικής εποπτεύουσας αρχής (Τράπεζα Ελλάδος, ή ΕΠΕΙΑ) που επί τόσα χρόνια άφηνε αυτήν την κατάσταση να συνεχίζεται και δεν προστάτεψε όπως όφειλε να κάνει τα συμφέροντα των ασφαλισμένων όσο και κατά παντός άλλου υπευθύνου όπως και κατά των υπευθύνων της Ασφαλιστικής εταιρείας LEBEN VDV, του Ορκωτού Λογιστή εφ όσον αυτός συνειδητά συγκάλυπτε τις ψευδείς οικονομικές δηλώσεις της ασφαλιστικής εταιρείας κλπ. Τα ασφαλιστικά μέτρα θα πρέπει να ακολουθηθούν από μία τακτική αγωγή κατά όλων των ανωτέρω απαιτώντας την συνολική θετική αλλά και αποθετική ζημιά την οποία έχουν υποστεί οι ασφαλισμένοι, διαδικασία η οποία αναμένεται μακρά. Για αυτόν τον λόγο τα ασφαλιστικά μέτρα θεωρούνται απαραίτητα και πολύ σημαντικά σε αυτό το στάδιο για να αποτελέσουν ένα ουσιαστικό μέσο πίεσης στην προσπάθεια εξεύρεσης μίας δικαστικής ή εξώδικης λύσης του προβλήματος.

Το γραφείο μας έχει από νωρίς ασχοληθεί επιστάμενα με όλες τις πτυχές της υπόθεσης αυτής, έχει οργανώσει σχετικές κινήσεις και παραμένει στην διάθεση κάθε ασφαλισμένου της εταιρείας VDV LEBEN για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση χωρίς καμμία από μέρους του δέσμευση γι αυτό.